Заседание № 40/28.07.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 599

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност „Местна инициативна група – Нова Загора“.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 599

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора отменя т. 2 и т. 3 от свое Решение № 54/28.01.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора определя Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност „Местна инициативна група – Нова Загора“.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 600

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно Приемане на отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 600

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 601

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ и Велко Славов – ПП ДПС, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 601

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл. 111 ал.1 и чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение №1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора, считано от 01.06.2022 г. променя месечния лимит на разходите за заплати в държавната дейност „Музеи и художествени галерии с регионален характер” от 19 102 лв. на 21 678 лв.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 602

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно възстановяване на средства от РИОСВ от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъци.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 602

1. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на община Нова Загора на основание чл.24 т.6 от Наредба № 7/2013, да отправи заявление до РИОСВ гр. Стара Загора за възстановяване на натрупаните средства от отчисления, на извършените и заплатени разходи в размер 372 483,90 лв. в т.ч. с включен ДДС по чл. 163а от ЗДДС 62 080,66 лв. за предварително третиране на отпадъци за периода месец 12.2019год. до месец 12.2020 год. по банковата сметка на община Нова Загора.

BG80CECB97903155242000 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВИНА БАНКА

2. Възстановените средства да се използват за покриване на разходите по сключен договор с предмет „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци”

3. Общински съвет Нова Загора задължава Кмета на община Нова Загора при постъпване на средства да извърши необходимите корекции в бюджет „Местни дейности“.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 603

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно упълномощаване на представител в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие -Нова Загора" ООД.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 603

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора определя Захари Христов Захариев – общински съветник, за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора" ООД, което ще се проведе на 11.08.2022 г. г. от 15:00 часа в Зала № 316 на Община Нова Загора.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 604

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Определяне на условия за отдаване под наем на обект „Общински хали", включен в капитала на „Общински пазари - Н.З." ЕООД, чрез преговори с потенциални наематели.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология и становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 604

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 2 от НУПСОВОЧКТД, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на недвижим имот - „Общински хали" с площ 164 кв. м, представляващ сграда с кад. 51809.501.5238.2 по КККР на гр. Нова Загора, включена в капитала на „Общински пазари - Н.З." ЕООД, чрез преговори с потенциални наематели.

2. Общински съвет- Нова Загора упълномощава ликвидатора на „Общински пазари - Н.З." ЕООД да проведе преговори с потенциални наематели, при следните условия:

2.1. Предмет на наемането е цялата сграда „Общински хали" с площ 164 кв. м, съставляваща кад. № 51809.501.5238.2 по КККР на гр. Нова Загора.

2.2. Потенциалният наемател да представи предложение относно вида на предложения ремонт и количествено-стойностна сметка на необходимите строително монтажни работи, както и предложение за размера на наемната цена.

3. Общински съвет Нова Загора задължава ликвидатора на „Общински пазари - Н.З." ЕООД да представи резултатите от проведените преговори с потенциални наематели за отдаване под наем на недвижим имот - „Общински хали" с площ 164 кв. м, представляващ сграда с кад. 51809.501.5238.2 по КККР на гр. Нова Загора, за приемане на решение за евентуално сключване на договор за наем.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За и 5 гласа Въздържали се )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 605

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор идентификатор 24760.7.56 по КККР на землището на с. Дядово, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Нарушена, Начин на трайно ползване: За кариера за пясък, чакъл и глина за строителна керамика.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 605

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24760.7.56 по КККР на землището на с. Дядово, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Нарушена, Начин на трайно ползване: За кариера за пясък, чакъл и глина за строителна керамика и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), с конкретно предназначение „За кариера и енергопроизводство", с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 606

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор идентификатор 27111.48.95 по КККР на землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, местност НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За животновъден комплекс.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 606

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27111.48.95 по КККР на землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, местност НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:3а животновъден комплекс и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп) с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 607

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за поземлен имот с идентификатор 04635.51.323 по КККР на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 58 358 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята:4, местност: ЮРТА.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 607

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за поземлен имот с идентификатор 04635.51.323 по КККР на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 58 358 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята:4, местност Юрта и обособяването на Предимно производствена зона (Пп), като конкретното предназначение на имота е „За рибарник", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 608

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внася Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор идентификатор 07778.22.170 по КККР на землището на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора, местност ДО СЕЛО, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: за стопански двор, Категория на земята: 4

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 608

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 07778.22.170 по КККР на землището на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора, местност ДО СЕЛО, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: за стопански двор, Категория на земята: 4 и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп) с устройствени показатели: плътност на застрояване -макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 609

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 27111.47.42, 27111.48.115, 27111.47.189, 27111.48.198, 27111.48.272, 27111.48.273 и 27111.48.275 по КККР в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО, Станимир Русев – ПП БСП, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Анна Добрева – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 609

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 27111.47.42, 27111.48.115, 27111.47.189, 27111.48.198, 27111.48.272, 27111.48.273 и 27111.48.275 по КККР в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, с трайно предназначение на имота: Земеделска земя в Чисто производствена устройствена зона и съгласно одобреният проект за ПУП-План за застрояване да се установи „Чисто производствена устройствена зона"(Пч) с конкретното предназначение „За производствено-складови дейности, включително енергопроизводство", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 15.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 7 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 610

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, чрез покупко-продажба в УПИ VI-251, кв. 51 по ПУЛ на с. Събрано, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 610

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VI-251, кв. 51 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора., представляваща 75/1925 ид. ч. на „ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД. 2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 255,00 лв. (двеста петдесет и пет) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VI-251, кв. 51 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с „ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Събрано, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 611

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ I - КОО, кв. 40 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 611

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 25 - УПИ I - КОО, кв. 40 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора, с площ 1250,00 кв. м. и отреждане „за КОО”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4098/30.03.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ I - КОО, кв. 40 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора, с площ 1250,00 кв. м. и отреждане „за КОО”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4350,00 лв. (четири хиляди триста и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ I - КОО, кв. 40 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора, с площ 1250,00 кв. м. и отреждане „за КОО”.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Събрано, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 612

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ VIII - КОО, кв. 40 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 612

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 26 - УПИ VIII - КОО, кв. 40 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора, с площ 2480,00 кв.м. и отреждане „за КОО”, актуван е Акт за частна общинска собственост № 4108/20.04.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ VIII - КОО, кв. 40 по ПУП на е. Събрано, общ. Нова Загора, е площ 2480,00 кв. м. и отреждане „за КОО”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 8630,00 лв. (осем хиляди шестстотин и тридесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ VIII - КОО, кв. 40 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора, с площ 2480,00 кв. м. и отреждане „за КОО”.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Събрано, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 613

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00713.501.387 по КККР на с. Асеновец (УПИ Ш-387, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 613

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 23 - общински поземлен имот с идентификатор 00713.501.387 по КККР на с. Асеновец (УПИ III-387, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец), с площ 694 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), АОС № 4099/31.03.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот идентификатор 00713.501.387 по КККР на с. Асеновец (УПИ III-387, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец), с площ 694 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4160,00 (четири хиляди сто и шестдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 00713.501.387 по КККР на с. Асеновец (УПИ III-387, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец), с площ 694 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 614

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00713.501.388 по КККР на с. Асеновец (УПИ IV-388, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 614

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 24 - общински поземлен имот с идентификатор 00713.501.388 по КККР на с. Асеновец (УПИ IV-388, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец), с площ 676 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), АОС № 4100/31.03.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот идентификатор 00713.501.388 по КККР на с. Асеновец (УПИ IV-388, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец), с площ 676 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4050,00 (четири хиляди и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 00713.501.388 по КККР на с. Асеновец (УПИ IV-388, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец), с площ 676 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 615

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХII-66, кв. 28 по ПУП на с. Сокол, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 615

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 27 - недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 3 050,00 (три хиляди и петдесет) кв. м., съставляващ УПИ ХII-66, кв. 28 по ПУП на с. Сокол, общ. Нова Загора, с отреждане „за Комплексно обществено обслужване“. Право на собственост на имота е удостоверен е акт за частна общинска собственост № 4107/18.04.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 3 050,00 (три хиляди и петдесет) кв. м., съставляващ УПИ ХII-66, кв. 28 по ПУП на с. Сокол, общ. Нова Загора, с отреждане „за Комплексно обществено обслужване“.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 10 400,00 (десет хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 3 050,00 (три хиляди и петдесет) кв. м., съставляващ УПИ ХII-66, кв. 28 по ПУП на с. Сокол, общ. Нова Загора, с отреждане „за Комплексно обществено обслужване“.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на  с. Сокол, общ. Нова Загора

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 616

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот I, кв. 35 по ПУП на с. Пет могили, ведно с находящата се в него сграда „Детска градина“.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 616

1. Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА дава съгласие за започване на изменение на подробния устройствен план на УПИ I, кв. 35 по ПУП на с. Пет могили с площ 2450 кв. м., ведно с находящата се в него двуетажна масивна сграда „Детска градина“ и разрешава промяна на предназначението на УПИ I, кв. 35 по ПУП на с. Пет могили, ведно е находящата се в него сграда, с отреждане за „обществено обслужващи дейности“, съгласно изготвената скица предложение, съобразено с правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши всички необходими последващи действия.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 617

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот II, кв. 21 по ПУП на с. Радецки с отреждане за „Училище“, ведно с находящите се в него сгради.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 617

1. Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА дава съгласие за започване на изменение на подробния устройствен план за УПИ II, кв. 21 по ПУП на с. Радецки с площ 8 450 кв. м., ведно с находящите се в него сгради: двуетажна масивна сграда „Училище“ със застроена площ 429 кв. м., едноетажна масивна сграда „Стол“ със застроена площ 460 кв. м, масивна едноетажна сграда „Работилница“ със застроена площ 162 кв. м и сграда „Физкултурен салон“ със застроена площ 224 кв. м и разрешава промяна на предназначението на УПИ II, кв. 21 по ПУП на с. Радецки с, ведно с находящите се в него сгради, с отреждане за „обществено обслужващи дейности“, съгласно изготвената скица предложение, съобразено с правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши всички необходими последващи действия.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 618

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно упълномощаване на представител в извънредно Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 29.07.2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет .

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Георги Николов – ПП ГЕРБ, Севдалин Рашев – Управител на „В и К – Сливен“ ООД, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Петър Митев – Гл. инж. АВИК, Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора и Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 618

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора избира Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 29.07.2022 г.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За)

 

 

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

- по точка 1 от дневния ред: Решение за приемане на доклад за дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, за 2021 г.- да гласува – „ЗА“

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

- по точка 2 от дневния ред: Решение за одобряване на заверения годишен финансов отчет - счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен за 2021 г. да гласува - „ЗА"

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За)

 

- по точка 3 от дневния ред: Решение за избор на Одитен комитет на „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД за срок от три години, в състав: Анелия Петкова Ангелова - Тумбева - дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Слави Христов Славов - магистър по икономика и Диана Йорданова Деянова — Рангелова — дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор - да гласува „ЗА"

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За)

 

- по точка 4 от дневния ред: Решение за избор на контрольор на „Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД, за срок до провеждане на конкурс, а именно: Марина Красимирова Павлова-икономист, магистър по застрахователно и социално дело - да гласува „ЗА"

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За)

 

 - по точка 5 от дневния ред: Решение за упълномощаване на изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг" ЕАД да сключи договор за срок до провеждане на конкурс с избрания контрольор Марина Красимирова Павлова - да гласува „ЗА"

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За)

 

- по точка 6 от дневния ред: Решение за сключване на договор за заем с „Български ВиК холдинг" ЕАД в размер до 8 800 712, 00 (осем милиона осемстотин хиляди седемстотин и дванадесет) лева за финансиране изпълнението на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв. „Речица", гр. Сливен", за който е издадено Разрешение за строеж № 455 от 12.11.2021 г. на Община Сливен- да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

(Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

- по точка 7 от дневния ред: Решение за сключване на договор за заем с „Български ВиК холдинг" ЕАД за финансиране на собственото участие но оперативна програма „Околна среда 2014-2020г." за изпълнение на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД, по административен договор В016М10Р002-1.016-0008-С02/24.09.2019Г. с Д-34-82/ 24.09.2019 г., в общ размер до 23 675 122, 20 (двадесет и три милиона шестстотин седемдесет и пет хиляда сто двадесет и два лева и. двадесет стотинки) лева, от които 15 319 690,87 (петнадесет милиона триста и деветнадесет хиляди шестстотин и деветдесет цяло и осемдесет и седем стотинки) лева за съфинансиране на стойността на проекта за собствено самоучастие на дружеството и 8 355 431,33 (осем милиона триста петдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и един лева и тридесет и три стотинки) лева за съфинансиране на стойността на проекта за допустими разхода - да гласува „ЗА“

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

- по точка 8 от дневния ред: Решение за сключване на договор за заем с „Български ВиК холдинг" ЕАД за финансиране за ДДС по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г." за изпълнение на проект ,Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД, по административен договор В016М10Р002-1.016-0008-С02/24.09.2019г. с № Д-34-82/ 24.09.2019г, в общ размер до 4177 715,67 (четири, милиона сто седемдесет и седем хиляди седемстотни и петнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) лева, която сума представлява финансиране за ДДС-да гласува „ЗА“

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

- по точка 9 от дневния ред: Разни - да не участва в гласуването.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 619

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Еленка Янева Иванова от гр. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 619

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Еленка Янева Иванова  от гр. Нова Загора, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 620

ОТ ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Спасова Кънчева от с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 620

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Мария Спасова Кънчева от с. Стоил войвода, общ. Нова Загора, в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)