Заседание № 38/14.06.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 593

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/14.06.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно определяне на член на състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 593

 

Общински съвет - Нова Загора определя Станимир Ташев Русев за член на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 594

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/14.06.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет, Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 594

 

На основание чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора утвърждава одобрения кандидат по заявлението и определя размера на отпусната сума, както следва: 1. Заявление вх. № 94-00-3899/31.05.2022г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 595

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/14.06.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „РОСИ - ПЕРФЕКТ” ЕООД, чрез покупко-продажба в УПИ VII-433, кв. 54 по ПУЛ на с. Еленово, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 595

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VII-433, кв. 54 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора, представляваща 140/1700 ид.ч. на „РОСИ - ПЕРФЕКТ” ЕООД.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 555,00 лв. (петстотин петдесет и пет) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VII-433, кв. 54 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с „РОСИ - ПЕРФЕКТ” ЕООД.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет опре постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Еленово, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 596

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/14.06.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „ВАЛ СОЛАР” ЕООД, чрез покупко-продажба в УПИ III-50, кв. 11 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 596

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ Ш-50, кв. 11 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора, представляваща 30/2200 ид.ч. на „ВАЛ СОЛАР” ЕООД.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 120,00 лв. (сто и двадесет) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ Ш-50, кв. 11 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с „ВАЛ СОЛАР” ЕООД.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансира: основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Караново, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 597

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/14.06.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове на част от имот, публична общинска собственост - масивна сграда /на колоездачите/ с идентификатор 51809.502.7016.1 и масивна сграда /на колоездачите/ с идентификатор 51809.502.7016.2.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 597

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал.1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост:

- масивна сграда /на колоездачите/ с идентификатор 51809.502.7016.1 /пл. № 958/ и площ от 44 кв. м;

- масивна сграда /на колоездачите/ с идентификатор 51809.502.7016.2 /пл. № 957/ и площ от 60 кв. м, находящи се в имот с идентификатор 51809.502.7016 /ПИ № 7016, част от УПИ I, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора/, за спортна дейност, чрез публични търгове, за срок от 5 години.

            2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира  и проведе публични търгове за отдаване под наем, след което да сключи договори със спечелилите търга участници.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 598

ОТ ПРОТОКОЛ № 38/14.06.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе предложение относно одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 48725.38.23 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора, местност „ДЯДО МИТЕВИ САЛКЪМ“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята:4.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 598

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 48725.38.23 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора, местност „ДЯДО МИТЕВИ САЛКЪМ“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4 в Предимно производствена зона и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота е „За подстанция и възлова станция към фотоволтаична централа", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) -макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)