Община Нова Загора подписа договор по проект "Текущ ремонт на общинска сграда - Туристически информационен център"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На 03 декември 2021 г. между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ и Община Нова Загора се подписа договор BG06RDNP001-19.440-0002-C01/03.12.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.440 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти, възложители по ЗОП по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С него ще се финансират дейностите по проект BG06RDNP001-19.440-0002 "Текущ ремонт на общинска сграда - Туристически информационен център". Общият размер на проектното предложение е в размер 77 999.96 лв., от които 70 199.96 лв. са европейско финансиране, а 7 800.00 лв. са национално. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора.
Проектното предложение "Текущ ремонт на общинска сграда - Туристически информационен център" предвижда ремонт и обособяване на туристически информационен център в сграда - общинска собственост и неговото оборудване. Дейностите по ремонта ще обхващат няколко помещения и тяхното обособяване в офис, приемна за посетители и подобряване на санитаро-хигиенните условия. Предвижда се и осигуряването на подходящо оборудване.
Община Нова Загора разглежда туризма и създаването на информационен център като ключов механизъм за съживяване на селските общности и тяхното благоприятно развитие от икономическа и социална гледна точка, като подкрепя и подпомага запазването на регионалната идентичност и местните традиции, както и задържането на младите хора в селските райони, създавайки обособен център за информираност на населението.

Този документ е създаден в рамките на Договор BG06RDNP001-19.440-0002-C01/03.12.2021 г. по Проект BG06RDNP001-19.440-0002 "Текущ ремонт на общинска сграда - Туристически информационен център"., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”.