Заседание № 36/28.04.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 566

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/28.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно избиране на Временно изпълняващ длъжността кмет на община Нова Загора.

            В станалите разисквания взеха участие: Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА и Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 566

 

1. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора избира Ивайло Иванов Енев зам.-кмет на Община Нова Загора, за временно

изпълняващ длъжността кмет на Община Нова Загора, за срок считано от датата на избирането му до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Нова Загора.

2. Възнаграждението на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Нова Загора да бъде определено в съответствие с Решение № 542/14.04.2022 г. на Общински съвет Нова Загора и Кодекса на труда.

 

 (Решението е прието с: 23 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

(Б. ГИДИКОВА)