Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповеди на кмета

Заповед №РД-12-622/14.07.2022г относно извършена промяна в състава на ОбщКБПД

Заповед №РД-12-789/30.03.2021г. относно назначаване на ОбщКБПД

Правила за дейността и организацията на работа

Заповед №3-43/31,08,2021г.  на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно утвърждаване на правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата

Заповед №3-75/03,12,2021г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно допълнение на Правилата за дейността на ОбщКБДП

График

График на заседанията за 2022г., приет на 09.12.2021г.

План-Програма за изпълнение на общинската политика по БДП

Доклади

Годишен общински доклад по БДП за 2021г.

Протоколи

Протокол за неприсъствено вземане на решение от ОбщКБДП Нова Загора чрез писмена процедура, проведена в периода 21.10.2022 г. - 02.11.2022 г.

Протокол от заседание на ОбщКБДП на 01.09.2022г.

Протокол от заседание на ОбщКБДП на 14.07.2022г.

Протокол от заседание на ОбщКБДП на 28.04.2022г.

Протокол от заседание на ОбщКБДП на 09.12.2021г.

Протокол от заседание на ОбщКБДП на 30.12.2021г.

Протокол от заседание на ОбщКБДП на 10.02.2022г.