Заседание № 34/17.03.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 520

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021 год. в „Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и след проведено гласуване със: 7 гласа За, 7 гласа Против и 12 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 520

 

Общински съвет Нова Загора не приема Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросника за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора за 2021 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 521

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 521

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 а от ЗОС, чл. 4 б, ал. 6 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през периода

01.01.2021 г . - 31.12.2021 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 522

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за 2021 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Анна Добрева – ПП ГЕРБ и Георги Николов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 522

 

1.Общински съвет - Нова Загора приема уточнения годишен план на бюджета на Община Нова Загора за 2021 по прихода и разхода по функции и дейности както следва:

ПЛАН:

1.1 По прихода - 48 343 708 лв. / Разпределени по параграфи съгласно Приложение № № 3 и 4 1.2 По разхода - 48 343 708 лв. / Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 5, 6, 7, 8.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

2.0бщински съвет - Нова Загора приема отчета за изпълнението на бюджета за 2021 год. на община Нова Загора .

2.1 По прихода - 49 566 241 лв. /Разпределени по параграфи съгласно Приложение №№ 3 и 4/.

2.2 По разхода – 39 124 421 лв. /Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 5, 6, 7, 8/.

3.Общински съвет - Нова Загора приема окончателния годишен план и отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 год. на община Нова Загора / Приложение № 9 /

4.Общински съвет - Нова Загора приема окончателния списък и отчета за изпълнение на капиталовите разходи на общината за 2021 год. Приложение № 10.

5. Общински съвет - Нова Загора приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Нова Загора за 2021 г. /Приложение № 11/.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 2 гласа Против и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 523

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на социалната услуга, държавно делегирана дейност, „Преходно жилище“, с. Асеновец, ул. „Марко Димитров“ № 30.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 523

 

1. Общински съвет Нова Загора взема решение за прекратяване предоставянето на социалната услуга, държавно делегирана дейност, „Преходно жилище”, с. Асеновец, ул. „Марко Димитров“ № 30, считано от 01.03.2022 г.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на кмета на Община Нова Загора да предприеме необходимите последващи действия.

 

 (Решението е прието с: 22 гласа За и 5 гласа Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 524

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 07778.19.78 (стар № 019078) по КККР на с. Бял кладенец, общ . Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 524

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 07778.19.78 (стар № 019078) по КККР на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора, с площ 9 499 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Скерджата“, кат. IV.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 10 450,00 лв. (десет хиляди четиристотин и петдесет лв.), за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 07778.19.78 (стар № 019078) по КККР на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора, е площ 9 499 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Скерджата“, кат. IV.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник. 4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора.

           

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 7 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 525

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 58726.13.57 (стар № 013057) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет след проведено поименно гласуване с: 6 гласа За, 9 гласа Против и 11 гласа Въздържали се прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 525

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение относно продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 58726.13.57 (стар № 013057) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 526

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 58726.21.26 (стар № 021026) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет след проведено поименно гласуване с: 5 гласа За, 8 гласа Против и 13 гласа Въздържали се прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 526

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 58726.21.26 (стар № 021026) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 527

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост е идентификатор 00713.34.4 (стар № 034004) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 527

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 00713.34.4 (стар № 034004) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 641 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 700,00 лв.(седемстотин лв.), за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 00713.34.4 (стар № 034004) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 641 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 528

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 00713.34.7 (стар № 034007) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 528

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 00713.34.7 (стар № 034007) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 639 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 690,00 лв.(шестстотин и деветдесет лв.), за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 00713.34.7 (стар № 034007) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 641 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 529

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост е идентификатор 00713.34.15 (стар № 034015) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 529

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 00713.34.15 (стар № 034015) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 640 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 695,00 лв.(шестстотин деветдесет и пет лв.), за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 00713.34.15 (стар № 034015) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, е площ 640 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 530

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 00713.34.17 (стар № 034017) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 530

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 00713.34.17 (стар № 034017) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 639 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет -Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 690,00 лв.(шестстотин и деветдесет лв.), за продажба чрез публичен търг на поземлен имот е идентификатор 00713.34.17 (стар № 034017) по КККР на е. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 639 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 2 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 531

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост е идентификатор 00713.34.22 (стар № 034022) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 531

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 00713.34.22 (стар № 034022) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 639 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 690,00 лв.(шестстотин и деветдесет лв.), за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 00713.34.22 (стар № 034022) по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 639 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Частните лозя“, кат. V.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 3 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 532

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ I, кв. 24 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 532

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 22 - недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 850 кв. м, съставляващ УПИ I, кв. 24 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди“. Право на собственост на имота е удостоверен с акт за частна общинска собственост № 3112/03.07.2014 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 850 кв. м, съставляващ УПИ I, кв. 24 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди“.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 2 720,00 (две хиляди седемстотин и двадесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 850 кв. м, съставляващ УПИ I., кв. 24 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди“.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територия на с. Загорци, общ. Нова Загора

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 533

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение“ в землището на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 533

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет  Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение“ в землището на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник", решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Против)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 534

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и наследници на Йордан Йорданов Йорданов, чрез покупко-продажба в УПИ VIII-190, кв. 22 по ПУП на с. Любенец, общ. Нова Загора.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 534

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII-190, кв., 22 по ПУП на с. Любенец, общ. Нова Загора, представляваща 27/1710 ид. ч. на наследници на Йордан Йорданов Йорданов.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 100,00 (сто) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII-190, кв. 22 по ПУП на с. Любенец, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с на наследници на Йордан Йорданов Йорданов.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Любенец, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 535

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Нова Загора за 2021 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 535

 

            Общински съвет Нова Загора приема отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Нова Загора за 2021 г.

 

 (Решението е прието с: 22 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 536

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за освобождаване на управителя на „Общински пазари-НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора от заеманата длъжност.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            В станалите разисквания взеха участие и: Васил Стоянов – ПП БСП, Кремена Петрова – КП ДБО и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 536

 

1. На основание чл. 28, ал. 1, т. 8 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 8, т. 1 от Договор № 178/01.02.2016 г. за възлагане на управлението на „Общински пазари-НЗ” ЕООД, Общински съвет Нова Загора освобождава Диньо Иванов Аврамов от длъжността управител на ТД „Общински пазари-НЗ” ЕООД гр. Нова Загора.

2. Общински съвет – Нова Загора не освобождава от отговорност Диньо Иванов Аврамов, като управител на „Общински пазари-НЗ” ЕООД, за дейността му през 2021 г.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 10, т. 5 от Наредбата за реда за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора избира за управител на „Общински пазари-НЗ” ЕООД Светла Христова Стоянова.

4. Общински съвет – Нова Загора упълномощава Кмета на Община Нова Загора да сключи договор за управление с управителя в 7 (седем) дневен срок от вземане на настоящото решение и определя възнаграждение, в размер на 3 минимални работни заплати в „Общински пазари-НЗ” ЕООД.

5. Общински съвет – Нова Загора възлага на управителя на „Общински пазари-НЗ” ЕООД да впише промяната в Търговския регистър.

6. Общински съвет Нова Загора задължава новоизбрания управител на „Общински пазари – Н.З.“ ЕООД да изготви подробен доклад, който да съдържа набелязани краткосрочни конкретни мерки за подобряване на финансовото състояние на дружеството, който да бъде представен на следващото заседание на Общински съвет през м. април 2022 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 2 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 537

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно отмяна на Решение № 512/23.02.2022 г. на Общински съвет - Нова Загора и прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Павлин Петров Павлов и Мирослава Петрова Павлова, чрез покупко-продажба в УПИ VIII-112, кв. 11 по ПУП на с. Крива круша, общ. Нова Загора

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 537

 

1. Общински съвет - Нова Загора отменя свое Решение № 512/23.02.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII-112, кв. 11 по ПУП на с. Крива круша, общ. Нова Загора, представляваща 25/1050 ид. ч. на Павлин Петров Павлов и Мирослава Петрова Павлова.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 90,00 лв. (деветдесет) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII -112, кв. 11 по ПУП на с. Крива круша, общ. Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко - продажба с Павлин Петров Павлов и Мирослава Петрова Павлова.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Крива круша, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 538

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/17.03.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отмяна на Решение № 516/23.02.2022 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 538

 

Общински съвет Нова Загора отменя свое Решение № 516/23.02.2022 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)