Заседание № 33/23.02.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 498

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.02.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021 год. на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 498

 

Общински съвет Нова Загора приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросника за самооценка на системите за финансово управление и контрол на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора за 2021 г.

 

 (Решението е прието със 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 499

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.02.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021 год. в „Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Янка Симеонова – ПП ГЕРБ и след гласуване с резултат: 4 гласа За, 3 гласа Против и 19 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 499

 

            Общински съвет Нова Загора не приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021 год. в „Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 500

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.02.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Доклад на временната комисия, избрана с Решение № 495/20.01.2022 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Анна Добрева – Секретар на временната комисия за анализиране на цялостното състояние на общинско дружество „Общински пазари – Н. З.“ ЕООД прочете Доклада на комисията.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора и Георги Николов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 500

 

1. Общински съвет Нова Загора приема Доклада на временната комисия за анализиране на цялостното състояние на общинско дружество „Общински пазари - Н.З." ЕООД.

2. Общински съвет Нова Загора прекратява дейността на Временната комисия, избрана с Решение № 495/20.01.2022 г. на Общински съвет Нова Загора.

 (Решението е прието с: 19 гласа За, 2 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 501

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.02.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.18, 02734.46.14, 02734.46.26, 02734.46.31 и 02734.46.17 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

В станалите разисквания взеха участие и: Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Велко Славов – ПП ДПС, Георги Николов – ПП ГЕРБ и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и след проведено поименно гласуване с резултат: 2 гласа За, 16 гласа Против и 8 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 501

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.18, 02734.46.14, 02734.46.26, 02734.46.31 и 02734.46.17 по КККР в землището на с. Баня, общ .Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 502

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.02.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.153.40 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 2377 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 5.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 502

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.153.40 по КККР в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 2377 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята-5 и установяване на „Жилищна устройствена зона", с конкретно предназначение - „Жилищно малко етажно застрояване до 10 м" с ниско етажно свободно застрояване, с градоустройствените показатели: Плътност на застрояване - до 60%, коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - до 1,2, плътност на озеленяване - минимум 40%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност, височина - до 10м.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл., 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 503

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.02.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2022/2023 година.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 503

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал. З чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Нова Загора определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 г., съгласно Приложение 1.

2. На основание чл.37о, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Нова Загора, съгласно Приложение 2.

3. На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема годишен план за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, съгласно Приложение 3.

4. На основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ общински съвет Нова Загора определя годишен наем за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023 г. в размер на 10.00 лв. на дка за всички землища в Община Нова Загора, като на основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имотите да се използват за изпълнение на дейности от местно знамение в съответното населено място.

5. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи от решението действия.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: )

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 504

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.02.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХII-382, кв. 56 по ПУП на с. Караново. общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 504

 

1. На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 35. ал. 1 от ЗОС и чл. 24. ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 2 160 кв. м. съставляващ УПИ ХII-382, кв. 56 по ПУП на с. Караново. общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41. ал. 2 от ЗОС и чл. 24. ал. 3 от НРПУРОИ. Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 8 340,00 лв. (осем хиляди триста и четиридесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 2 160 кв. м. съставляващ УПИ ХII-382,  кв. 56 по ПУП на с. Караново. общ. Нова Загора, с отреждане за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52. ал. 5. т. 1 от ЗМСМА. Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Караново. общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 505

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.02.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ I. кв. 57 по ПУП на с. Каменово. общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 505

 

1. На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 1 015 кв. м, съставляващ УПИ I. кв. 57 по ПУП на с. Каменово, общ. Нова Загора.

2. На основание чл. 41. ал. 2 от ЗОС и чл. 24. ал. 3 от НРПУРОИ. Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 3 350.00 (три хиляди триста и петдесет) лв.. без включен ДДС. за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 1015 кв. м. съставляващ УПИ I, кв. 57 по ПУП на с. Каменово. общ. Нова Загора. 

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52. ал. 5. т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Каменово. общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 506

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.02.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ III - снс. кв. 78 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора=

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 506

 

1. На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24. ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ 1 100 кв. м.. съставляващ УПИ III-снс, кв. 78 по ПУП на с. Пет могили, с неуредени регулационни сметки за 55 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди".

2. На основание чл. 41. ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ. Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 4 020,00 лв. (четири хиляди и двадесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с площ 1 100 кв. м., съставляващ УПИ III-снс, кв. 78 по ПУП на с. Пет могили, с неуредени регулационни сметки за 55 кв. м. с отреждане ..за жилищни нужди".

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 507

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.02.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.189.6 по КККР на с. Кортен.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 507

 

1. Ha основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и чл. 8. ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 20 - поземлен имот с идентификатор 38683.189.6 по КККР на с. Кортен, с площ 1 470 кв. м.. трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих" (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ). м. ..Щоките“. кат. IV. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4079/20.01.2022 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 35. ал. 1 от ЗОС и чл. 24. ал. 1 от НРПУРОИ. Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.6 по КККР на с. Кортен, с площ 1 470 кв. м.. трайно предназначение на територията: ..земеделска", начин на трайно ползване: ..за земеделски труд и отдих" (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките", кат. IV.

З. На основание чл. 41. ал. 2 от ЗОС и чл. 24. ал. 3 от НРПУРОИ. Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 150,00 лв. (пет хиляди сто и петдесет ) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.189.6 по КККР на с. Кортен. с площ 1 470 кв. м.. трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих" (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките“, кат. 4.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5.На основание чл. 52. ал. 5. т. 1 от ЗМСМА. Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 508

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/23.02.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.7 по КККР на с. Кортен.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 508

 

1. Ha основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8. ал. 9 от ЗОС. Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 21 - поземлен имот с идентификатор 38683.189.7 по КККР на с. Кортен, с площ 1 379 кв. м, трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих“ (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ). м. „Щоките“, кат. IV. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4080/20.01.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 35. ал. 1 от ЗОС и чл. 24. ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.7 по КККР на с. Кортен, с площ 1 379 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих“ (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките“, кат. IV.

3. На основание чл. 41. ал. 2 от ЗОС и чл. 24. ал. 3 от НРПУРОИ. Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 830.00 лв. (четири хиляди осемстотин и тридесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.189.7 по КККР на с. Кортен, с площ 1 379 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих“ (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките", кат. 4.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5.На основание чл. 52. ал. 5, т. 1 от ЗМСМА. Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на движима вещ, частна общинска собственост - моторно превозно средство - лек автомобил „Мерцедес Спринтер 211 ЦДИ”.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 509

 

1. На основание чл. 21, ал: 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 67 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на движима вещ, общинска собственост - моторно превозно средство - лек автомобил „Мерцедес Спринтер 211 ЦДИ ”, 2000 г., брой места 8+1, per. № СН 65 02 КК.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4220,00 (четири хиляди двеста и двадесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на движима вещ, общинска собственост - моторно превозно средство - лек автомобил „Мерцедес Спринтер 211 ЦДИ”, 2000 г., брой места 8+1, per. № СН 65 02 КК.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ III, кв. 14, по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 510

 

1. На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 41. ал. 2 от ЗОС и чл. 24. ал. 3 НРПУРОИ. Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител имоти пазарна оценка в размер на 6200,00 лв. (шест хиляди и двеста) лв. без включен ДДС, за продажба на УПИ III, кв. 14, по ПУП на с. Омарчево с площ 1 650 кв. м. и отреждане „за обществено обслужване, търговия и безвредни производствени дейности”, на Дилиян Владимиров Димов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52. ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Омарчево. общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ I-общ, кв. 23, по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 511

 

1. На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. чл. 41. ал. 2 от ЗОС и чл. 24. ал. 3 от НРПУРОИ. Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 3840.00 лв. (три хиляди осемстотин и четиридесет) лв. без включен ДДС, за продажба на УПИ I-общ.. кв. 23. по ПУП на с. Загорци е площ 1 200 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди", на Миланка Динева Господинова, по реда на чл. 35. ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52. ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура територията на с. Загорци, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Павлин Петров Павлов и Мирослава Петрова Павлова, чрез покупко-продажба в УПИ VIII-112, кв. 11 по ПУП на с. Крива круша, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 512

 

1. На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 36. ал. 1. т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32. ал. 1. т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII-112, кв. 11 по ПУП на с. Крива круша, общ. Нова Загора, представляваща 25/1050 ид. ч. на Павлин Петров Павлов и Мирослава Петрова Павлова.

2. На основание чл. 41. ал. 2 от ЗОС и чл. 24. ал. 3 от НРПУРОИ. Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 70.00 лв. (седемдесет) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII-112, кв. 11 по ПУП на с. Крива круша, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко - продажба с Павлин Петров Павлов и Мирослава Петрова Павлова.

4. На основание чл. 52. ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Крива круша, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Стефан Златков Асенов, чрез покупко-продажба в УПИ VI-400, кв. 54 по ПУП на с. Съдиево. общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 513

 

1. На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 36. ал. 1. т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32. ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VI-400, кв. 54 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора, представляваща 20/2550 ид. ч. на Стефан Златков Асенов.

2. На основание чл. 41. ал. 2 от ЗОС и чл. 24. ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 80.00 лв. (осемдесет) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VI-400, кв. 54 по ПУП на с. Съдиево. общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Стефан Златков Асенов.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Съдиево. общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Отдаване под наем, чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 20.00 кв. м., находящо се в сграда ..Културен дом“, с. Караново.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 514

 

1. На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 14. ал. 7 от ЗОС и чл. 12. ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 20,00 кв. м., находящо се на I-ви етаж, южен вход - сграда „Културен дом“, УПИ III-231, кв. 35 по ПУП на с. Караново.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

3. На основание чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с. Караново, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем, чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска собственост - учебен полигон за кормуване, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51809.501.5 по КККР на гр. Нова Загора (двор на Професионална гимназия по селско стопанство).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 515

 

1. На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 14. ал. 7 от ЗОС и чл. 12. ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - учебен полигон за кормуване с площ 7,000 дка, находящ се в част от поземлен имот с идентификатор 51809.501.5 по КККР на гр. Нова Загора, по предварително изготвен график, съгласуван с Директора на ПГСС, гр. Нова Загора.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение /бивш физкултурен салон/, находящо се в УПИ II, кв. 21 по ПУП на с. Радецки.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 516

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 33 - помещение /бивш физкултурен салон/, с площ от 224,00 кв. м, находящо се в УПИ II, кв. 21 по ПУП на с. Радецки, АОС № 549/ 23.08.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал.1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение /бивш физкултурен салон/, с площ от 224,00 кв. м, находящо се в УПИ II, кв. 21 по ПУП на с. Радецки, за складова дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5. т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Радецки, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на помещение с площ от 5.40 кв. м., находящо се в сграда. „Здравен дом", УПИ V-217, кв. 22 по ПУП нас. Съдиево.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 517

 

1. На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 14. ал. 7 от ЗОС, чл. 19. ал. 1 от ЗЕСМФИ и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем за срок от 5 години, на помещение с площ 5,40 кв. м. находящо се в сграда „Здравен дом”, УПИ V-217, кв. 22 по ПУП на с. Съдиево, за разполагане на комуникационно оборудване и предлагане на телекомуникационни услуги в с. Съдиево на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да издаде заповед, въз основа на която да сключи договор с „А1БЪЛГАРИЯ " ЕАД за отдаване под наем за срок от 5 години, помещение с площ 5.40 кв. м. находящо се в сграда „Здравен дом”, УПИ V-217, кв. 22 по ПУП на с. Съдиево, за разполагане на комуникационно оборудване и предлагане на телекомуникационни услуги в с. Съдиево, общ. Нова Загора.

3. На основание чл. 52. ал. 5. т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Съдиево, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57371.60.153 по КККР на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 1438 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирано, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Георги Николов – ПП ГЕРБ,след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 518

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57371.60.153 по КККР на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 1438 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирано, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване и установяване на „Жилищна устройствена зона", с конкретно предназначение - „За ФЕЦ, склад и жилищни нужди", с градоустройствените показатели: Плътност на застрояване - до 60%, коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - до 1,2, плътност на озеленяване - минимум 40%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност, височина -до 10 м.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно изпълнение на строеж „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“ с възложител ДП „Национална компания железопътна структура“.

            В станалите разисквания взеха участие: Живко Демирев – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Цвета Станева – ПП ГЕРБ, Димитрина Димитрова – ППТ ГЕРБ, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Андония Спасова – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – ПП ДБО, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Васил Стоянов – ПП БСП и Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 519

 

            Общински съвет Нова Загора приема следната

 

ДЕКЛАРАЦИЯ:

 

            Общински съвет Нова Загора настоява за реализирането на проект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“ с възложител ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ с влязло в сила Разрешение за строеж № РС-26/31.03.2021 г., издадено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за извършване на строително-монтажни работи, без изменение на предвижданията на проекта.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 2 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)