ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЗА 2021 ГОДИНА

На основания чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Нова Загора

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Нова Загора за 2021 г., което ще се проведе на 07.03.2022 г. /понеделник/ от 13:30 часа в залата на Общински съвет в Община Нова Загора.

Председател на Общинския съвет: Бояна Гидикова