Заседание № 32/20.01.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 485

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 485

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова

Загора за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.

 

 (Решението е прието с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 486

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Нова Загора през 2022 г.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 486

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4 б, ал. 3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет Нова Загора приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора през 2022 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 7 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 487

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 31.01.2022 г.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 487

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 31.01.2022 г. от 10:30 часа, в конферентната зала на Областна администрация.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

Пот. 1 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД

СЪГЛАСУВА Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Търговище от една страна в качеството на ДОСТАВЧИК и „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД- гр. Сливен в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ - от друга. ДА ГЛАСУВА „ЗА“.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За и 10 гласа Въздържали се)

Пот. 2 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД СЪГЛАСУВА Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД от една страна в качеството на ДОСТАВЧИК и „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ - от друга. ДА ГЛАСУВА „ПРОТИВ“ с мотив: поради загубите по трасето.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

Пот. 3 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД СЪГЛАСУВА Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора от една страна в качеството на ДОСТАВЧИК и „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ - от друга. ДА ГЛАСУВА „ЗА“ и предлага с разликата от цената да бъде направена инвестиции от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД за селата, в които доставя вода.

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

По т. 4 от дневния ред: ДА ГЛАСУВА „ЗА“. Представителят на Община Нова Загора да представи становището на общината по работата на В и К Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 488

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на договор № 517/01.09.2005 г. за предоставяне на концесия на язовир „Радево- север", находящ се в землището на с. Радево.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 488

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 145, ал. 2, т. 5 и чл. 148 от ЗК, чл. 19 от Договор № 517/01.09.2005 г. за концесия на язовир „Радево-север", Общински съвет - Нова Загора едностранно прекратява сключения между ЕТ „КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ" и Община Нова Загора Договор № 517/01.09.2005 г. за предоставяне на концесия с предмет особено право на ползване върху язовир „Радево - север", находящ се в землището на с. Радево, поради вина на Концесионера, а именно: неизпълнение на задължения на Концесионера да заплаща концесионно плащане при условията и в срока на концесионния договор и да заплаща дължимите договорни неустойки за забавено изпълнение на непарични договорни задължения.

2. Общински съвет Нова Загора оправомощава кмета на Община Нова Загора:

2.1. Да уведоми концесионера за прекратяването на концесионния договор, както и да извърши необходимото за отразяване прекратяването на договора в Националния Концесионен Регистър към Министерски съвет в законоустановения срок.

2.2. Да организира предаването и приемането на концесионния обект в тридесетдневен срок от датата на прекратяването на концесионния договор при условия и по ред, определени в действащото към датата на предаването законодателство.

2.3. Да представлява Концедента при прекратяването на концесията, включително и по съдебни дела, свързани с изпълнението и прекратяването на договора, в т.ч. събиране на дължимите суми по прекратения концесионен договор по съдебен ред.

3. Договор № 517/01.09.2005 г. за предоставяне на концесия с предмет особено право на ползване върху язовир „Радево - север", находящ се в землището на с. Радево,  прекратява действието си, считано от датата на приемане на настоящото решение.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 489

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продължаване срока на действие на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Долен юрт" в землището на с. Новоселец, община Нова Загора.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 489

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а" и чл. 78, ал. 2 от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на Община Нова Загора да продължи с пет години срока на действие на разрешително №58/29.03.2017 г. с титуляр „Станчеви 2012" ООД със седалище гр. Раднево , ул. "Иван Грозев Сакарски" №23, вх. "Б", ет.7, ап.21 за ползване на повърхностен воден обект с цел на водоползването: аквакултури и свързаните с тях дейности в землището на с. Новоселец, община Нова Загора за останалия срок на договора за наем №11/06.01.2017г. до 31.12.2026 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 490

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение за присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ IV-59, кв. 37 по ПУП на с. Прохорово, общ. Нова Загора“.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 490

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУЛ - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение за присъединяване на фотоволтаична централа в УПИ IV-59, кв. 37 по ПУП на с. Прохорово, общ. Нова Загора“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 491

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Питово, общ. Нова Загора“.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 491

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и е. Питово, общ. Нова Загора“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в

„Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд – Сливен.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 492

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Млекарево, общ. Нова Загора“.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 492

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Млекарево, общ. Нова Загора“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 493

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план и за изработване на ПУП-План за застрояване за ПИ 48725.38.446 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението разяснения даде Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 493

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. 3, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план и изработване на ПУП-План за застрояване за ПИ 48725.38.446 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора, с трайно предназначение на имота: За необработваема земеделска земя в Предимно производствена зона и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота е „За фотоволтаична централа", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Въздържал се )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 494

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.18, 02734.46.14, 02734.46.26, 02734.46.31 и 02734.46.17 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказаха: Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет след проведено поименно гласуване с: 1 глас За, 13 гласа Против и 12 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 494

 

Общински съвет Нова Загора не приема решение за одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.18, 02734.46.14, 02734.46.26, 02734.46.31 и 02734.46.17 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 495

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за създаване на временна комисия към Общински съвет Нова Загора за анализиране цялостното състояние на „Общински пазари – НЗ“ ЕООД.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие и: Иван Иванов – ПП БСП, Румен Христов – ПП БСП, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

495

 

Общински съвет Нова Загора създава Временна комисия за анализиране на цялостното състояние на общинско дружество „Общински пазари-Н.З.” ЕООД със задача да разгледа постъпилото с вх.№ РД-09-81 от 26.10.2021 г. от Управителя на дружеството Предложение за подобряване на финансовото състояние, да направи обстоен финансово-счетоводен анализ на дружество „Общински пазари-Н.З.” ЕООД, включващ анализ на информацията от счетоводния баланс, от отчета за приходите и разходите, от отчета за  паричните потоци към 31.12.2021 г., анализ на оперативната  и инвестиционната дейност  на дружеството за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., с които анализи да запознае Общински съвет за предприемане на навременни мерки.

Общински съвет Нова Загора утвърждава Временната комисия да бъде в състав от 5 члена.

Общински съвет Нова Загора избира следните членове на Временната комисия:

Георги Николов Николов - общински съветник, Председател на  Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и член на Постоянна комисия по финанси и бюджет;

Анна Крумова Добрева - общински съветник, Секретар на Постоянна комисия по финанси и бюджет;

Весела Иванова Георгиева - общински съветник, член на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации;

Нейчо Минчев Минчев - общински съветник, член на Постоянна комисия по финанси и бюджет;

Радка Димитрова - Началник отдел „Счетоводен” в Община Нова Загора;

Общински съвет Нова Загора избира Георги Николов Николов за Председател и Анна Крумова Добрева за секретар на Временната комисия.

На основание чл.20, ал. 3 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация задачата на Временната комисия да бъде приключена в срок до 14 февруари 2022 година, след което на следващото заседание през м. февруари Общински съвет да бъде запознат с отчета от работата на Временната комисия.

Общински съвет Нова Загора задължава Управителя на „Общински пазари-Н.З.”ЕООД  да изготви подробен доклад, който да съдържа конкретните мерки за подобряване на финансовото състояние на дружеството, които са предприети за периода 26.10.2021 г.-20.01.2022 г. и постигнатите резултати за същия период, както и  да съдейства с всякаква необходима информация и документи, като  в срок до 7 работни дни да представи на Председателя на временната комисия всички необходими документи за работата на комисията, включително счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци  към дата 31.12.2021 г. и изготвения от него подробен доклад.

 

  (Решението е прието с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 496

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По Предложението се изказаха и Кремена Петрова – КП ДБО и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 496

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши: 1. Одобрява заданието, съставено от възложителя. 2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели НН за присъединяване на 11 броя ФЕЦ в кв. 48 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора“. 3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: 70490.4.74 - за селскостопански, горски, ведомствен път по КККР и улица с о.т. 121 - 136 - о.т. 137 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 4 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 497

ОТ ПРОТОКОЛ № 32/20.01.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор идентификатор 51809.69.18 по КККР на земл. гр. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята: 7.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

497

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, ал.1 и чл.125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор идентификатор 51809.69.18 по КККР на земл. гр. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята:7 и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп) с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с:  22 гласа За, 2 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)