Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.