Заседание № 31/21.12.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 471

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за застраховане на обекти частна общинска собственост.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Румен Христов – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 471

 

На основание чл.9 ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет определя имотите частна общинска собственост , които подлежат на задължително застраховане :

1.Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2022г. съгласно Приложение № 1.

2.Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост отдадени под наем, които подлежат на задължително застраховане през 2022., за които застрахователните вноски са за сметка на наемателите, съгласно Приложение № 2.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 472

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора  внесе Предложение за одобряване на план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 год. на община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 472

 

На основание чл. 66 и във връзка с чл.8, ал.1, т.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Нова Загора одобрява План -сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 год. на община Нова Загора, Съгласно Приложение №№ 1,2 и 3.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 7 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 473

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета, Списъка за капиталови разходи и сметките за СЕС на Община Нова Загора за 2021 година.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 473

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. 3 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2, чл. 47 и чл. 49 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 3.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета, списъка за капиталови разходи и сметките за СЕС.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 3 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 (Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 474

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Решение № 6 от 29.11.2019 г. на Общински съвет за структурата и общата численост на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа и Васил Стоянов – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 474

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора:

1. Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи към общинска администрация Нова Загора от 01.01.2022 г., съгласно Приложения №№1 и 2.

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 6 от 29.11.2019 г.,  изменено и допълнено с Решение № 244 от 17.12.2020 г. и № 351 от 20.05.2021 г. на Общински съвет гр. Нова Загора.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 475

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план и за изработване на ПУП-План за застрояване за ПИ 48725.38.446 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказаха и: Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ и Маргарит Тодоров ПП „ГЕРБ“, след което след поименно гласуване с: 5 гласа За, 10 гласа Против и 11 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 475

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план и за изработване на ПУП-План за застрояване за ПИ 48725.38.446 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

             

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 476

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.188.14 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: "Мечи камък - Изток".

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 476

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 1246, ал.1 и чл.125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.188.14 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: „Мечи камък - Изток" с площ:1318 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗЦПЗЗ) и установяване на Рекреационна устройствена зона за отдих-„Ов" с възможност за изграждане на вилни сгради, с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс. 40%, височина макс.=7,00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс. 0,8 и минимална площ за озеленяване - 50%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност, свободно застрояване, паркиране в границите на поземления имот.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 477

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП- ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на оптичен кабел между с. Каменово и с. Коньово, общ. Нова Загора» и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землищата на с. Каменово и с. Коньово, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 477

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на оптичен кабел между с. Каменово и с. Коньово, общ. Нова Загора.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на землищата на с. Каменово и с. Коньово, общ. Нова Загора, както следва:35907.42.136; 35907.43.197; 35907.45.97; 35907.47.97 по КККР с. Каменово и 38426.7.89; 38426.9.289; 38426.9.304; 38426.25.165 по КККР на с. Коньово, общ. Нова Загора.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 478

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП- ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на оптичен кабел между с. Млекарево и с. Пет могили, общ. Нова Загора» и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землищата на с. Млекарево и с. Пет могили, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 478

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на оптичен кабел между с. Млекарево и с. Пет могили, общ. Нова Загора“.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на землищата на с. Млекарево и с. Пет могили, общ. Нова Загора, както следва: ПИ 56068.11.38; ПИ 56068.11.103 и ПИ 56068.12.76 по КККР на с. Пет могили; ПИ 48725.32.790; ПИ 48725.36.332 и ПИ 48725.36.792 по КККР на с. Млекарево.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 479

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.188.30 по КККР на с. Кортен.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 479

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 53 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.30 по КККР на с. Кортен, с площ 1 129 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток“. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4065/31.10.2021 г

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.30 по КККР на с. Кортен, с площ 1 129 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток“.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 780,00 (три хиляди седемстотин и осемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.30 по КККР на с. Кортен, с площ 1 129 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток“.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на из основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 480

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 51809.501.1846 (УПИ VIII- 1846, кв. 76 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 480

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 13 400,00 (тринадесет хиляди и четиристотин ) лв., без включен ДДС за продажба на общински поземлен имот, с идентификатор 51809.501.1846 (УПИ VIII-1846, кв. 76 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 451.00 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), на Димо Минчев Желязков, н - ци на Златка Николова Желязкова, по реда от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 481

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ VI-общ., кв. 23, по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 481

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от ПРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 4 330,00 (четири хиляди триста и тридесет) лв. без включен ДДС, за продажба на УПИ VI-общ., кв. 23, по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, е площ 570,00 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, на Мария Димитрова Самол, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 482

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Михаил Динев Стоянов, чрез покупко-продажба в УПИ I, кв. 28 по ПУП на с. Сокол, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 482

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора, находяща се в УПИ I, кв. 28 по ПУП на с. Сокол, представляваща % ид. ч. (70,00 кв. м) от находищата се в него едноетажна масивна сграда - бивша фурна със застроена площ 280 кв. м и земя с площ от 920 кв. м, на Михаил Динев Стоянов.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 4800,00 (четири хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ I, кв. 28 по ПУП на с. Сокол, представляваща % ид. ч. (70,00 кв. м) от находищата се в него едноетажна масивна сграда - бивша фурна със застроена площ 280 кв. м и земи с площ от 920 кв. м.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажба с Михаил Динев Стоянов.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 3 продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Сокол, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 483

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Благоустрояване на Градски парк, гр. Нова Загора “ по процедура за прием на проектни предложения „МИГ

- Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ и Кремена Петрова - ПП ДБО, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 483

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да подаде проектното предложение „Благоустрояване на Градски парк, гр. Нова Загора“ по процедура за прием на проектни предложения „МИГ - Нова Загора _М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

2. Дейностите, включени в проекта, съответстват на цел 3: „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал“, приоритет 5: „Качествена околна среда, ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на благоприятна жизнена среда в населените места“ и специфична цел 1: „Опазване и подобряване на околната среда, обновяване и рационално използване на природните ресурси за икономическо развитие“ от Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 г. - 2027 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 484

ОТ ПРОТОКОЛ № 31/21.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Основен ремонт на площад в с. Омарчево, община Нова Загора“ по процедура за прием на проектни предложения на „МИГ — Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ по Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 484

 

1.Ha основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да кандидатства с проектното предложение „Основен ремонт на площад в с. Омарчево, община Нова Загора“ по процедура за прием на проектни предложения „МИГ- Нова Загора _ М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

2. Дейностите, включени в проекта съответстват на цел 3: „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал.“, приоритет 5 - „Качествена околна среда, ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на благоприятна жизнена среда в населените места“ и специфична цел 1: „Опазване и подобряване на околната среда, обновяване и рационално използване на природните ресурси за икономическо развитие“ от Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021-2027 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)