Заседание № 30/16.12.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 470

ОТ ПРОТОКОЛ № 30/16.12.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД , което ще се проведе на 17.12.2021 г. в гр. София.  

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Георги Николов – ПП ГЕРБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 470

 

  1. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет Нова Загора избира Нина Димитрова Генчева - зам.-кмет на Община Нова Загора, за представител на Община Нова Загора в извънредното общо събрание на "В и К- Сливен” ООД гр. Сливен, което ще се проведе на 17.12.2021 г. от 11:00 часа в гр. София.

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

  1. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на Общото събрание както следва:

По т.1: Съгласие за получаване на заем от „Български ВиК холдинг" ЕАД в размер на 8 800 712, 00 (осем милиона осемстотин хиляди седемстотин и дванадесет) лева за финансиране изпълнението на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв. „Речица", гр. Сливен". Да гласува: „ПРОТИВ“

         (Мотивите са неразделна част от настоящия протокол)

         (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

По т. 2: Разни. Да гласува: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

         (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

  1. Общински съвет Нова Загора възлага на Председателя на Общински съвет Нова Загора да уведоми Председателя на Асоциацията по В И К и областен управител на област Сливен за получената покана за общо събрание,  заедно с приложените материали.

                        (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

Прикачен файл: