Заседание № 29/25.11.2021г.

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 451

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов – Председателстващ заседанието предостави думата за предложения за Председател на Общинския съвет.

            В станалите разисквания взеха участие: Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО и Нейчо Минчев – Председател на комисията по избора, след което Общинският съвет след проведено тайно гласуване прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 451

 

Общински съвет Нова Загора на основания чл. 21, ал 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след проведено тайно гласуване, при резултат 21 гласа За и 5 гласа Против, ИЗБИРА БОЯНА КОЛЕВА ГИДИКОВА за Председател на Общински съвет Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 452

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора предостави думата за предложения за заместник – председател на Общинския съвет.

            В станалите разисквания взеха участие: Георги Николов – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА и Нейчо Минчев – Председател на комисията по избора, след което Общинският съвет след проведено тайно гласуване прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 452

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация след проведено тайно гласуване, при резултат 25 гласа За, избира за Заместник – председател на Общинския съвет Константин Тачев Тачев.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 453

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Нова Загора за периода 2021-2027 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 453

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 2 от Закона за Енергийната ефективност приема Програма за енергийната ефективност на Община Нова Загора за 2021-2027 г.

 

 (Решението е прието с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 454

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Актуализация на бюджет „местни дейности” за 2021 год.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Румен Христов – ПП БСП, Кремена Петрова – КП ДБО и Георги Николов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 454

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от ЗПФ и чл.37, ал.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора промени по бюджет „местни дейности“ както следва:

 

№ по ред

Функция, група, дейност

Параграф

Увеличение

Намаление

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

 

 

Взаимодействия с ЦБ

3100

  845 322

 

 

Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ / ПМС 326/12.10.2021/

3118

845 322

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

845 322

 

 

РАЗХОДИ

 

 

 

 

Общи държавни служби

 

 

 

 

Общинска администрация /ПМС 326/2021/

1030

27 359

 

 

 

 

 

Жилищно строителство,БКС,ООС

 

 

 

 

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа /ПМС 326/ 2021/

1030

363 980

 

 

ДД по жил. строителство благоустрояване и регионално развитие /ПМС 326/2021/

1030

327 185

 

 

Икономически дейности и услуги

 

 

 

 

Дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията/ПМС 326 /2021/

4301

126 798

 

 

Жилищно строителство ,БКС,ООС

 

 

 

 

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа /ПМС 360/ 2021/

 

 

 

 

Обект ул. „Хаджи Димитър от ул. Хан Крум до ул. Г.Бенковски с. Съдиево

1030

395

 

 

Обект ул. 1-ви май, с. Съдиево

1030

 

551

 

Обект ул. Хан Крум от ул. Хаджи Димитър до ул. Ал.Стамболийски с. Съдиево

1030

 

12 023

 

ул. Съзлийка ,с. Ст .войвода

1030

 

2 276

 

Обект ул. „Юрий Гагарин“ с. Коньово

1030

14 455

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

860 172

14 850

           
 

 

            3. Общински съвет Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета на Община Нова Загора за 2021 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 455

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за дейността на читалищата в община Нова Загора и Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Андония Спасова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 455

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема „Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2022 г.”

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава кмета на общината да сключи договори с финансово обезпечаване на програмата за дейности с общинско, регионално и национално значение от Общинския бюджет.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 456

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот, съставляващ УПИ III-общ., кв. 34 по ПУП на с. Пет могили.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 456

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 52 - общински поземлен имот с площ 1880 кв. м и отреждане „за жилищни нужди“, съставляващ УПИ III - общ., кв. 34 по ПУП на с. Пет могили, АОС № 4060/24.08.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с площ 1880 кв. м и отреждане „за жилищни нужди“, съставляващ УПИ III - общ., кв. 34 по ПУП на с. Пет могили.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6700,00 (шест хиляди и седемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с площ 1880 кв. м и отреждане „за жилищни нужди“, съставляващ УПИ III - общ., кв. 34 по ПУП на с. Пет могили.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Пет могили.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 457

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 52146.62.23 (стар № 062023) по КККР на с. Новоселец, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 457

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 51 - общински поземлен имот с идентификатор 52146.62.23 (стар № 062023) по КККР на с. Новоселец, общ. Нова Загора, с площ 14 397 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Караманови кладенци“, кат. III. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 2189/03.10.2011.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 52146.62.23 (стар № 062023) по КККР на с. Новоселец, общ. Нова Загора, с площ 14 397 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Караманови кладенци“, кат. III.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 16 000,00 (шестнадесет хиляди) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 52146.62.23 (стар № 062023) по КККР на с. Новоселец, общ. Нова Загора, с площ 14 397 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Караманови кладенци“, кат. III.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Новоселец, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 6 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 458

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.501.203 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VI, кв. 13 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 458

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 6 970,00 (шест хиляди деветстотин и седемдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на ПИ с идентификатор 51809.501.203 по КККР на гр. Нова Загора, (УПИ VI, кв. 13 по ПУП на гр. Нова Загора, с площ 249 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начина на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), на Румяна Стоянова Русева, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 459

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ VI-278, кв. 26, по ПУП на с. Езеро, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 459

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 3 360,00 (три хиляди триста и шестдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на УПИ VI-278, кв. 26 по ПУП на с. Езеро, общ. Нова Загора, с площ 960 кв. м., с отреждане „за жилищни нужди“, на Живка Господинова Панайотова, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Езеро, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 460

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на движима вещ, частна общинска собственост - моторно превозно средство - специален автомобил автовишка „Фолксваген ЛТ 40”.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 460

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 67 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на движима вещ, общинска собственост - моторно превозно средство - специален автомобил автовишка „Фолксваген ЛТ 40”, 2002 г., брой места 1+1, per. № СН 57 92 КА.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 13640,00 (тринадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на движима вещ, общинска собственост - моторно превозно средство - специален автомобил автовишка „Фолксваген ЛТ 40”, 2002 г., брой места 1+1, per. № СН 57 92 КА.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 461

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на движима вещ, частна общинска собственост - електронна везна ESIT HIPPO.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 461

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 67 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на движима вещ, частна общинска собственост - електронна везна ESIT HIPPO.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 15050,00 (петнадесет хиляди и петдесет) лв., без включен ДДС за продажба на движима вещ, частна общинска собственост - електронна везна ESIT HIPPO.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 462

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещения с обща площ 50,00 кв. м., находящи се в сградата на „Детска градина“ с. Езеро, УПИ I-35, кв. 22 по ПУП на с. Езеро.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 462

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 232 - помещения, находящи се на първи етаж (бивша здравна служба) с обща площ от 50,00 кв. м, находящи се в сграда на „Детска градина”, УПИ I-35, кв. 22 по ПУП на с. Езеро, общ. Нова Загора, АОС № 462/12.07.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал.1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост помещения - (бивша здравна служба) с обща площ 50,00 кв. м, находящи се на първи етаж в сграда „Детска градина”, УПИ I-35, кв. 22 по ПУП на с. Езеро, за производствен цех, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от 3МСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Езеро, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 463

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внася Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на кабел средно напрежение за присъединяване на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 51809.90.65 по КККР в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора».

            Бояна Гидикова – Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 463

На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел средно напрежение за присъединяване на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 51809.90.65 по КККР в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд – Сливен.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 464

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Решение № 444/28.10.2021 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Георги Николов – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 464

 

Общински съвет - Нова Загора изменя т. 1 от свое решение № 444/28.10.2021 г., в частта му относно правното основание и в частта му относно максималния лихвен процент, както следва:

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, т. 1 и т. 2 , чл. 17 и чл. 19 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Нова Загора приема поемането на нов дългосрочен общински дълг при следните

параметри:

- Максимален лихвен процент: базов референтен лихвен процент на кредитора плюс надбавка, общо не повече от 2%.

Всички останали подточки в т. 1 от Решение 444/28.10.2021 г. на Общински съвет Нова Загора се запазват.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 7 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 465

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване предоставянето на социалната услуга, държавно делегирана дейност, Център за настаняване на деца и младежи без увреждания, с. Асеновец.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 465

 

1. Общински съвет - Нова Загора взема решение за прекратяване предоставянето на социалната услуга, държавно делегирана дейност, Център за настаняване на деца и младежи без увреждания, с. Асеновец, считано от 01.01.2022 г.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да предприеме необходимите последващи действия.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 3 гласа Против и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 466

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП- ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение за захранване на фотоволтаична централа в УПИ IV-59, кв.37 по ПУП на с. Прохорово, общ. Нова Загора» и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с.Прохорово, общ. Нова Загора“.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 466

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение за захранване на фотоволтаична централа в УПИ IV-59, кв.37 по ПУП на с. Прохорово, общ. Нова Загора“.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Прохорово, общ. Нова Загора, както следва:

- ПИ 58726.33.134 (общинска собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: Пасище);

- улица с O.T.65-O.T.67-O.T.137-O.T.138-O.T.139 по ПУП на с. Прохорово, общ. Нова Загора;

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 467

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Илияна Любомирова Христова от с. Кортен, община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 467

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Илияна Любомирова Христова от с. Кортен, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 468

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Митка Василева Иванова от с. Стоил войвода, община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 468

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Митка Василева Иванова от с. Стоил войвода, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 469

ОТ ПРОТОКОЛ № 29/25.11.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов – общински съветник, внесе устно Предложение за Промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Нова Загора.

            По предложението се изказа Цвета Станева – ПП ГЕРБ и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 469

  1. Общински съвет Нова Загора освобождава Бояна Гидикова от състава на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Решението е прието с 26 гласа За)

  1. Общински съвет Нова Загора освобождава Бояна Гидикова от състава на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Решението е прието с 24 гласа За)

  1. Общински съвет Нова Загора избира Маргарит Тодоров за член на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология .

(Решението е прието с: 22 гласа За и 1 глас Против)

  1. Общински съвет Нова Загора избира Маргарит Тодоров за член на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Решението е прието с: 21 гласа За и 1 глас Против)

  1. Общински съвет Нова Загора утвърждава Маргарит Тодоров за Председател на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Решението е прието с 20 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)