Заседание № 3/3 декември 2015 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 8

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности“, бюджет „държавни дейности“ и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2015 г. 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП и Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 8

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2, ал.3 от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

            1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджет „местни дейности” и бюджет „държавни дейности” на Община Нова Загора, съгласно Приложение №1.

            2. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени в Списъка за капиталови разходи на община Нова Загора, съгласно Приложение № 2

            3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 9

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне размера на основните месечни работни заплати на кмета на общината и кметовите на кметства в Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Мария Иванова – Данева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 9

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

            1. Общински съвет Нова Загора определя размера на основните месечни заплати на кмета на община Нова Загора и кметовете на кметства от датата на встъпването им в длъжност, съгласно Приложение № 1.

            (Приложение № 1 е неразделна част от настоящия протокол)

            2. Общински съвет Нова Загора определя размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1,2 % върху основната работна заплата на кмета на община Нова Загора и кметовете на кметства, като зачита придобития трудов стаж и в други предприятия.

 

 (Решението е прието с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 10

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на бюджета на Професионалната гимназия по селско стопанство гр. Нова Загора, считано от 01.09.2015 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 10

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.110 ал.4 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

  1. Общински съвет - Нова Загора приема бюджета на Професионалната гимназия по селско стопанство гр.Нова Загора, считано от 01.09.2015 г., както следва:

 

 

 

ПРИХОДИ

186261

1

Трансфери

188234

1

Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)

-1973

 

РАЗХОДИ

186261

 

Образование

 

1

Професионални училища и професионални паралелки към СОУ

185134

 

в т.ч. заплати

104094

 

други възнаграждения

29865

 

осигурителни вноски за ДОО

21821

 

здравноосигурителни вноски

6306

 

издръжка

5706

 

платени данъци, такси, наказателни лихви

7799

 

стипендии

9543

 

Натурални показатели

 

1

Численост на персонала-щатни бройки

36,43

 

Брой ученици

287

 

Брой паралелки дневна форма на обучение

10

 

Брой паралелки задочна форма на обучение

4

 

Брой ученици в общежитие

36

 

Почивно дело, култура, религиозна дейност

 

1

Спорт за всички

627

 

в т.ч. издръжка

627

 

Разходи некласифицирани в другите функции

 

1

Разходи за лихви

500

 

в т.ч. други разходи за лихви

500

 

2. Общински съвет - Нова Загора утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от 01 септември до 31 декември 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани от 01септември до 31 декември 2015 г. от ПГСС гр. Нова Загора, както следва:                                             

 

Показатели

Сума (лв.)

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от 01.09. до 31.12.2015 г.

36478

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани от 01.09. до 31.12.2015 г.

36478

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 11

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на представител на Общински съвет Нова Загора в Областния съвет за развитие.

            По предложението се изказа Константин Тачев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 11

 

Общински съвет Нова Загора определя за представител на Общински съвет Нова Загора в Областния съвет за развитие на област Сливен Георги Иванов Мангъров.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Против)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 12

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за избор на двама общински съветници за членове на общинската експертна комисия по въпросите на спорта.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Венелина Беляшка – ПП ГЕРБ, Крум Ангелов – ПП НП, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора и Димитър Бънов – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 12

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове на територията на община Нова Загора и чл. 21, ал, 2 от ЗМСМА определя общинските съветници Крум Ангелов Георгиев и Стоян Стаматов Пенев за членове на Общинска експертна комисия по въпросите на спорта.

 

 (Решението е прието с: 23 гласа За и 3 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 13

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект  за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 185006, м. „Докса баир“ в землището на с. Кортен с ЕКАТТЕ 38683, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 13

 

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 185006, м. "ДОКСА БАИР" в землището на с. Кортен с ЕКАТТЕ 38683, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 14

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 025011, м. „До село“ в землището на с. Новоселец с ЕКАТТЕ 52146, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 14

 

            Общински съвет Нова Загора връща за доработване Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 025011, м. „До село“ в землището на с. Новоселец с ЕКАТТЕ 52146, общ. Нова Загора.

           

 (Решението е прието с: 19 гласа За, 4 гласа Против и 1 глас Въздържали се)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 15

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за периода 2016 г. - 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 15

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от ЗОС и чл. 4 б, ал. 1 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2016 г. - 2019 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 16

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изпълнение на съдебно решение за възстановяване правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) - с. Радево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 16

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, решение № 145/11.09.2015 г. по гр. дело № 185/2015 г. на Районен съд - гр. Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора предоставя на ОС „Земеделие” гр. Нова Загора поземлен имот № 000184 с площ 3,800 дка, НТП „др.жил.терен” по КВС на с. Радево, за възстановяване на „ВИДЕК” ООД с ЕИК 119635502, седалище и адрес на управление с. Радево, представлявано от Вивиен Стюърт.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 17

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

         Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Център за майчино и детско здраве към МЦ „Д-р Георги Вълков Миркович” - Сливен, върху част от имот - частна общинска собственост.

         Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

         (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

         В станалите разисквания взеха участие: Желязко Милев – ПП ДНБ и Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 17

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 40, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение № 9 с площ 17,00 кв.м, находящо се в южното крило на сграда „Бивша поликлиника” с идентификатор 51809.506.4542.1 (УПИ І-4542, кв. 241 А по ПУП на гр. Нова Загора), за нуждите на Център за майчино и детско здраве към „Медицински Център „Д-р Георги Вълков Миркович” ЕООД, за срок от 5 години.

            2. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед, въз основа на която да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване на горецитирания имот с Център за майчино и детско здраве към „Медицински Център „Д-р Георги Вълков Миркович” ЕООД.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 18

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА   ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на  174 ид.ч. от УПИ V, кв. 1 по ПУП на с. Баня - вилна зона. 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 18

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост: 174/674 ид.ч. (сто седемдесет и четири от шестстотин седемдесет и четири ид.ч.), съставляващи част от УПИ V, кв. 1 по ПУП на с. Баня - вилна зона, целият с площ 674 кв.м, с отреждане "за къща за гости и обществено обслужване”.

            2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави акт за частна общинска собственост за 174/674 ид.ч. (сто седемдесет и четири от шестстотин седемдесет и четири ид.ч.), съставляващи част от УПИ V, кв. 1 по ПУП на с. Баня - вилна зона, целият с площ 674 кв.м, с отреждане " за къща за гости и обществено обслужване”.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 19

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2015/2016 година .

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Крум Ангелов – ПП НП, Сашо Стоянов – ПП НП, Венелина Беляшка – ПП ГЕРБ, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Желязко Милев – ПП ДНБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Тони Димитрова – директор на дирекция „РР и СП“, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 19

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за отдаване под наем на полските пътища - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2015/2016 година.

            2. Определя наемна цена при сключването на договори за наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, определено с протокол на Комисия, назначена със Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Сливен, съгласно § 2е, ал. 1 и ал 2 от ДР на ЗСПЗЗ.

            3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение с ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Сливен за срок от една стопанска година - 2015/2016.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 20

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „СЪЗЛИЯТА" в землището на с. Еленово, за който е съставен АОС № 857/19.02.2003 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 20

 

На основание чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Съзлията", съставляващ имоти №№ 000507 и 000510 по КВС на землището на с. Еленово, община Нова Загора, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 857/19.02.2003 г., на наемателя на обекта ЕТ „Радецки - Димитър Димитров", със седалище гр. Нова Загора, за срока на действие на договор за отдаване под наем на язовира N9 216/06.04.2015 г. - до 06.04.2025 г.

 

 (Решението е прието с: 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 21

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продължаване срока на действие на разрешително № 10/2013 г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир „№ 1" в землището на с. Караново, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 795/22.07.2002 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Денчо Денчев – ПП ГЕРБ и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 21

 

На основание чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" и чл. 78, ал. 2 от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да продължи срока на действие на разрешително № 10/03.04,2013 г. за ползване на воден обект - язовир „№ 1" с площ 15,956 дка, съставляващ имот № 000197 по КВС на землището на с. Караново, община Нова Загора, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 795/22.07.2002 г., издадено на наемателя на обекта ЕТ „Ерко 94 - Гюлент Кадиров" със седалище с. Караново, община Нова Загора, област Сливен, до изтичане на срока на договора за отдаване на язовира под наем - 29.11.2022 г.

 

 (Решението е прието с: 24 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 22

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Мария Иванова – Данева – ПП БСП, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Тони Димитрова – директор дирекция „РР и СП“ и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 22

 

На основание § 133, ал. 7, т. 1, буква „б" от ПЗР на Закона за водите, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а" от него, Общинският съвет - Нова Загора реши:

            1. Искането на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с, Баня, община Нова Загора, съответства на политиката и плана за развитие на общината.

            2. Дава своето съгласие да бъде издадено разрешително за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня на Държавна агенция за бежанците при МС, при спазване разпоредбите на Закона за водите.

 

 (Решението е прието с: 26 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 23

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Луиза Александрова Славова.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 23

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Луиза Александрова Славова - ЕГН.

 

 (Решението е прието с: 25 гласа За и 1  глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 24

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

            По предложението се изказа Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 24

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет Нова Загора:

            1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, представителя на общинския съвет Георги Николов Николов – Председател на Общински съвет Нова Загора.

            2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Венелина Вълчкова Беляшка – общински съветник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Против)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 25

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение в структурата и числеността на персонала в общинска администрация, считано от 05.11.2015 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 25

 

На основание чл.21 ал.1 т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет — Нова Загора изменя приетата с Решение № 987/27.11.2013 г. на Общински съвет гр.Нова Загора структура и численост на общинска администрация в община Нова Загора Приложение №1, считано от 05.11.2015 г.:

1. На ред „кмет на кметство” числото „23” се заменя с „31 ”.

2. Отменя ред „кметски наместник” .

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 26

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на представител на Община Нова Загора в общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Сливен“ ООД“.

            В станалите разисквания взеха участие: Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 26

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора избира Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Сливен“ ООД“, което ще се проведе на 21.12.2015 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен.

2. Упълномощава представителя на Община Нова Загора в общото събрание „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Сливен“ ООД“ да гласува съгласно предложения дневен ред, както следва:

            1.         Приемане на препоръчителни вноски на държавата и общините, съгласно проекто-бюджет на Асоциацията по ВиК за 2016 г. „За“

            2.         Разни – „По преценка на представителя.“ и

Представителят на Община Нова Загора да постави следните въпроси:

1. Кога ще бъдат върнати на Община Нова Загора подписаните от страна на държавата окончателни протоколи за разпределение на собствеността на активите – В и К системите и съоръженията?

2. От 2016 г. предстои прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност в случаите на доставка на община, свързана с предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията на В и К оператори чрез договори, сключени по реда на Закона за водите и на Закона за концесиите върху насрещна престация – услуга, свързана с изграждането на нови В и К системи и съоръжения или реконструкция на съществуващи такива. Предвид това, в какъв срок до края на 2015 г. ще се сключи договор между В и К оператора и Асоциацията по В и К – Сливен?

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 27

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за дейността на читалищата в Община Нова Загора и Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2016 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 27

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема ..Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2016 г.”

            2. Кметът на общината да сключи договори е народните читалища за финансово обезпечаване на програмата за дейности с общинско, регионално и национално значение от Общинския бюджет.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 28

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен План за изграждане на пътна връзка за ПИ 018043, м. "Кариерата" в землището на с. Асеновец с ЕКАТТЕ 0713, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 28

 

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен План за изграждане на пътна връзка за ПИ 018043, м. "Кариерата" в землището на с. Асеновец с ЕКАТТЕ 0713, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 29

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Асеновец.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 29

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод през общински поземлени имоти, както следва:

            - ПИ № 000482 - полски път, площ за пр. пр. 97,30 кв.м, дължина 22,00 м;

            - ПИ № 000356 - пасище, площ за пр. пр. 36,00 кв.м, дължина 0,00 м,

с обща площ за пр. пр. 133,30 кв.м и обща дължина - 22,00 м,

както и за учредяване право на прокарване на ел. кабел 20 kV през общински поземлени имоти, както следва:

- ПИ № 000482 - полски път, площ за пр. пр. 17,43 кв.м, дължина 4,36 м;

- ПИ № 000356 - пасище, площ за пр. пр. 228,90 кв.м, дължина 57,22 м,

с обща площ за пр. пр. 246,33 кв.м и обща дължина - 61,58 м,

във връзка с реализиране на ПУП - Парцеларен план на обект: „Водопровод за захранване и ел. кабел 20 kV на ПИ № 018043, землище с. Асеновец, с възложител Пейчо Георгиев Пуров.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 30

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/03.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот в землището на с. Караново.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 30

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на кабелен електропровод 20kV, през общински поземлен имот № 000263 по КВС на с. Караново - полски път, площ за пр. пр. 1243 кв.м, дължина 311 м, във връзка с реализиране на ПУП - Парцеларен план на обект: „Кабелна линия 20kV от ЖР стълб № 93/9 до ЖР стълб № 93/11, с. Караново”, с възложител „АСПО” ЕООД.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: