Над 27 милиона лева инвестиции по ВиК проекти в oбщина Нова Загора

На 19.10.2021 г. от 12:00 часа на улица „Генерал Скобелев“ в гр. Нова Загора, се проведе официална церемония „Първа копка” за обект „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения“  в гр. Нова Загора, Агломерация Нова Загора“ по проект на „ВиК-Сливен“ ООД.
На събитието присъстваха кметът на Община Нова Загора Николай Грозев, заместник –кметът Нина Генчева; управителят на „Вик - Сливен“ ООД Севдалин Рашев; Васил Радулов – управител на ВиК – Сливен, клон Нова Загора; представители на фирмите изпълнители; експерти и специалисти от Общинска администрация; жители на града.
Начало на церемонията постави управителят на „Вик-Сливен“ ООД Севдалин Рашев, след което кметът на Общината Николай Грозев се обърна с приветствени думи към присъстващите. Той пожела успешна и ефективна работа на изпълнителите на строителството, за да може новозагорци да се радват на реконструирани водопроводни и канализационни мрежи за над 27 милиона лева.  
Проект №BG16М1ОP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД  предвижда реконструкция на помпени станции и подмяна на 22 бр. помпени агрегати. Предвижда се реконструкция на 15 115 м водопроводна мрежа, изграждане на 12 броя шахти, подмяна 16 бр. разходомери и 500 водомера за сградните водопроводни отклонения. Ще бъде изграждана и реконструирана 4 612 м битова и смесена канализация, както и ще бъде изградена 1 988 м. дъждовна канализация. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд, по процедура № BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.