Информация за кандидатите за срочна служба в доброволния резерв (ССДР)