Заседание № 27/29.09.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 419

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Одитен доклад за заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взе участие и Румен Христов – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 419

 

            Общински съвет - Нова Загора на основание чл.140 ал. 1 от Закона за публичните финанси, приема Одитен доклад № 0400204621, съдържащ квалифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на община Нова Загора за 2020 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 420

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 420

 

1. Общински съвет Нова Загора приема актуализираното разпределение на променените бюджети, списъка за капиталови разходи и сметки за средства от Европейския съюз през първото шестмесечие на 2021 г., съгласно Приложения №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

2. Общински съвет Нова Загора приема информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2021 г. по прихода и разхода по разпоредители , функции и дейности , както следва: Приложение № 3, 4,6,7,8,10.

План:

По прихода - 43 596 951 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 3 и 4/

По разхода - 43 596 951 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 6,7 и 8/

Изпълнение:

По прихода - 30 353 317 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 3 и 4/

По разхода - 15 819 032 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 6,7 и 8/

3. Общински съвет Нова Загора - Приема информация на отчета за изпълнение на капиталовите разходи за първото шестмесечие на 2021 г. съгласно Приложение № 9.

4. Общински съвет Нова Загора - Приема информация за текущото изпълнение на общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2021г.съгласно Приложение № 10.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 421

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2021 година.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 421

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка на обектите по ПМС 360/2020 г. на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 3.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета, списъка за капиталови разходи и списъка на обектите по ПМС 360/2020 г.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 3 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 422

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Нова Загора за периода 2021 г. - 2023 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 422

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници, във връзка с изпълнението на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от същия, да приеме Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Нова Загора за периода 2021 – 2023 г. периода 2021 г. - 2023 г.

 

 (Решението е прието с: 21 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 423

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане отчета за дейността на „Общински пазари - НЗ"ЕООД гр. Нова Загора за 2020 год.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Иван Иванов – ПП БСП, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Динко Аврамов – управител „Общински пазари“ ЕООД, Кремена Петрова – КП ДБО, Ирина Аврамова – ПП БСП, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което  Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 423

1. Общински съвет - Нова Загора приема Отчета за дейността на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора за 2020 г.

2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството - Диньо Иванов Аврамов за дейността му през 2020 г.

3. Общински съвет - Нова Загора избира за експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2021 г. на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора - дипломиран експерт-счетоводител Марияна Костадинова Апостолова от гр. Бургас.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 4 гласа Против и 2 гласа Въздържали се )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 424

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишния финансов отчет на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора за 2020 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Румен Христов – ПП БСП и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 424

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема Годишния финансов отчет на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора за 2020 г.

2. Общински съвет- Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през 2020 г.

3. Общински съвет Нова Загора избира одита на дружеството за 2021 г. да се извършва от одиторско дружество „Финанс ММ" ООД гр. Стара Загора с per. № 147.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 425

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на член на състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 425

 

            Общински съвет Нова Загора определя Румен Христов Христов за член на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 426

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Нова Загора за учебната 2021/2022 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Пенка Калина, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 426

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, чл. 69, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, общински съвет Нова Загора реши:

Утвърждава маломерни и слети паралелки в училищата в община Нова

Загора, съгласно Приложение № 1.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 427

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.501.60 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ III-60, кв. 10 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 427

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на в размер на 14 250,00 (четиринадесет хиляди двеста и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на ПИ с идентификатор 51809.501.60 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ III-60, кв. 10 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 592 кв. м., трайно предназначение на територията; „урбанизирана”, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване (до 10 м)” на Хюсеин Хасан Емин, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 428

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение аз одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост УПИ I-260, кв. 26 по ПУП на с. Езеро, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 428

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 3 220,00 (три хиляди двеста и двадесет) лв., без включен ДДС, на УПИ I-260, кв. 26 по ПУП на с. Езеро, общ. Нова Загора, с площ 920 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди“ на н-ци Кольо Дянков Димитров, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Езеро, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 429

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.503.9015 по КККР на гр. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 429

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 44 - общински недвижим имот с идентификатор 51809.503.9015, с площ от 1 154 кв. м. по КККР на гр. Нова Загора, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за обект комплекс за социални грижи“, адм. адрес: ул. „Братя Богданови”, гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2185/02.09.2011 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.503.9015, с площ от 1 154 кв. м. по КККР на гр. Нова Загора, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за обект комплекс за социални грижи“, адм. адрес: ул. „Братя Богданови”, гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2185/02.09.2011 г.

З. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 27 800,00 (двадесет и седем хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.503.9015, с площ от 1 154 кв. м. по КККР на гр. Нова Загора, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за обект комплекс за социални грижи“, адм. адрес: ул. „Братя Богданови”, гр. Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 430

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.503.9016 по КККР на гр. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 430

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 45 - общински недвижим имот с идентификатор 51809.503.9016, с площ от 1 155 кв. м. по КККР на гр. Нова Загора, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за обект комплекс за социални грижи“, адм. адрес: ул. „Братя Богданови”, гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2184/02.09.2011 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.503.9016, с площ от 1 155 кв. м. по КККР на гр. Нова Загора, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за обект комплекс за социални грижи“, адм. адрес: ул. „Братя Богданови”, гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2184/02.09.2011 г.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 27 800,00 (двадесет и седем хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.503.9016, с площ от 1 155 кв. м. по КККР на гр. Нова Загора, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за обект комплекс за социални грижи“, адм. адрес: ул. „Братя Богданови”, гр. Нова Загора

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 431

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.509.5065 по КККР на гр. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 431

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 46 - общински недвижим имот е идентификатор 51809.509.5065, с площ от 5 075 кв. м. по КККР на гр. Нова Загора, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за складова база“, УПИ VII, кв. 214 по ПУП на гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4059/18.08.2021 г

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.509.5065, е площ от 5 075 кв. м. по КККР на гр. Нова Загора, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за складова база“, УПИ VII, кв. 214 по ПУП на гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4059/18.08.2021 г.

З. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 89 400,00 (осемдесет и девет хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.509.5065, с площ от 5 075 кв. м. по КККР на гр. Нова Загора, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за складова база“, УПИ VII, кв. 214 по ПУГ1 на гр. Нова Загора,

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 432

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.187.41 по КККР на с. Кортен.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 432

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 47 - поземлен имот с идентификатор 38683.187.41 по КККР на с. Кортен, с площ 1 038 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - запад“. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4062/24.08.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.187.41 по КККР на с. Кортен, е площ 1 038 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - запад“.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 150,00 (четири хиляди сто и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен с идентификатор 38683.187.41 по КККР на с. Кортен, с площ 1 038 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - запад“.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 433

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.187.40 по КККР на с. Кортен.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 433

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 48 - поземлен имот с идентификатор 38683.187.40 по КККР на с. Кортен, с площ 664 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - запад“. Правото на собственост върху удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4061/24.08.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен

общински поземлен имот с идентификатор 38683.187.40 по КККР на с. Кортен, с площ 664 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - запад.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 660,00 (две хиляди и шестстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен с идентификатор 38683.187.40 по КККР на с. Кортен, с площ 664 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - запад“.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 434

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 70490.77.1 по КККР на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора (стар № 077001 по КВС на с. Съдийско поле).

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 434

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 49 - общински поземлен имот с идентификатор 70490.77.1 по КККР на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора (стар № 077001 по КВС на с. Съдийско поле), с площ 3 848 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Над село“, кат. V. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 1993/14.07.2008 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 70490.77.1 по КККР на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора (стар № 077001 по КВС на с. Съдийско поле), с площ 3 848 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Над село“, кат. V.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 3 850,00 лв. (три хиляди осемстотин и петдесет лв.), за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 70490.77.1 по КККР на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора (стар № 077001 по КВС на с. Съдийско поле), с площ 3 848 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Над село“, кат. V.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 4 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 435

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ XVIII, кв. 32 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора, ведно с находящата се в него сграда.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 435

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 50 - недвижим имот, частна общинска собственост съставляващ УПИ XVIII, кв. 32 по ПУП на с. Еленово, с площ от 1 820 кв. м., с отреждане „за стопанска и складова дейност“, ведно с находящата се в него едноетажна сграда със ЗП 85 кв. м. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 2387/23.08.2012 г

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XVIII, кв. 32 по ПУП на с. Еленово, с площ от 1 820 кв. м., с отреждане „за стопанска и складова дейност“, ведно с находящата се в него едноетажна сграда със ЗП 85 кв. м.

З. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 11 000,00 (единадесет хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XVIII, кв. 32 по ПУП на с. Еленово, с площ от 1 820 кв. м., с отреждане „за стопанска и складова дейност“, ведно с находящата се в него едноетажна сграда със ЗП 85 кв. м.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Еленово, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 436

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за дарение на движима вещ общинска собственост - лек автомобил „Шевролет Каптива".

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Георги Николов – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 436

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху движима вещ - частна общинска собственост - лек автомобил „Шевролет Каптива", 2008 г., брой места 6+1, per. № СН 13 13 ВВ, рама KL1CG26RJ8B202123; двигател Z20S1179173K.

2.Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за дарение с МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД на движима вещ - частна общинска собственост - лек автомобил „Шевролет Каптива", 2008 г., брой места 6+1, per. № СН KL1CG26RJ8B202123; двигател № Z20S1179173K.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел средно напрежение за присъединяване на Фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 51809.90.65 по КККР в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 437

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, както следва:

- ПИ 51809.91.10 (общинска публична собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път) с площ на сервитута 0,524 дка;

- ПИ 51809.91.11 (общинска публична собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път) с площ на сервитута 0,389 дка;

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 438

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Езеро, общ. Нова Загора.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 438

 

1. На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора избира Живка Господинова Иванова за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Езеро, общ. Нова Загора, за срок считано от 30.09.2021 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Езеро, общ. Нова Загора.

2. Възнаграждението на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство с. Езеро, общ. Нова Загора да бъде определено в съответствие с Решение № 260/28.01.2021 г. на Общински съвет Нова Загора и Кодекса на труда.

 

 (Решението е прието с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 439

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Петров от с. Сокол, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 439

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Петър Димитров Петров от с. Сокол, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 440

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Цветан Иванов от гр. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 440

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Цветан Колев Иванов от гр. Нова Загора, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 441

ОТ ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Дони Иванов от гр. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 441

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Дони Георгиев Иванов от гр. Нова Загора, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)