Удължаване на Проект "3.1.- Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в Община Нова Загора”

                                              

На 29.09.2021 г кметът на община Нова Загора Николай Грозев  подписа Допълнително споразумение към Договор BG05FMOPO01-5.001-0128-C02, „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Нова Загора”, с което се удължава предоставянето на топъл обяд всеки работен ден на 190 лица до 10.12.2021 г. Потребителите на топъл обяд получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт, като стойността на един храноден на едно лице е съответно 2.70 лв.  .
Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.
По проекта се предоставя топъл обяд на 190 лица всеки работен ден от гр. Нова Загора и населени места от общината, които отговарят на критериите за допустимост на целевите групи.

  • Лица без доходи или с доход под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по–висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане-Нова Загора.

До момента 236 лица са преминали през услуга топъл обяд.

Цел на проекта: Осигуряване подкрепа на лица в неравностойно социално положение в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID -19, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си, живеещи в общинския център и в населените места на община Нова Загора, чрез приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани.
По проекта се предоставят и съпътстващи услуги: индивидуално консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и индивидуално консултиране в отговор на конкретни нужди и проблеми на потребителите.

Начало на проекта: 01.01.2021 г.

Край: 10.12.2021 г.

Стойност: 133 739,10 лв.