На 29 септември Общински съвет - Нова Загора проведе двадесет и седмото си заседание

На 29 септември Общински съвет - Нова Загора проведе двадесет и седмото си заседание. То започна  с едноминутно мълчание в памет на Тончо Новаков- кмет на с. Езеро, напуснал ни преди по-малко от седмица. След направените обсъждания, всички включени в предварителния дневен ред 19 точки, както и допълнително внесените още 4 точки, бяха приети.

В хода на заседанието бяха обсъдени и одобрени:  Предложението за приемане на одитен доклад на Сметна палата за заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Община Нова Загора за 2020г., Предложението за приемане на информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2021г.  и Предложението за изменение на бюджета, списъка за капиталови разходи и сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора за 2021г. Местните парламентаристи приеха Предложението за приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Нова Загора за периода 2021-2023г., Предложението за приемане на отчета за дейността на „Общински пазари- НЗ“ ЕООД гр. Нова Загора за 2020г., както и Предложението за приемане на Годишния финансов отчет за дейността на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД за 2020г.

Председателят на Общински съвет - Нова Загора Маргарит Тодоров закри заседанието, след изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации.