Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.