Заседание № 24/24.06.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 360

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 360

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора(приета с Решение №985/27.11.201З г. и променена с Решение №235/27.10.2016 г.).

§ 1. В чл. 30 се създава нова ал. 3, със следния текст:

(3) В рамките на общинския бюджет Общински съвет Нова Загора одобрява и утвърждава показателите за разходите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси по кметства и населени места с кметски наместници с изключение на определените като второстепенни разпоредители с бюджет както следва:

1. Разходи за персонал - основни месечни възнаграждения; възнаграждения за професионален опит и трудов стаж; други възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодателя;

2. Разходи за издръжка - отчетни данни от предходната година, коригирани на база направен анализ;

3. Капиталови разходи - актуални данни на база планираните разходи за основен ремонт и придобиване на материални дълготрайни активи на територията на населеното място.

Досегашните ал. З, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.

§ 2. Допълва Приложение 1 към чл. 29, ал. 2 и чл.44, ал. 4 в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора с нов раздел III със следния текст:

III. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

1. При извънредни обстоятелства, въведените мерки, на които налагат частична забрана за събиране на хора в закрити помещения в обществени сгради, общественото обсъждане се провежда при съблюдаване на разрешения брой участници;

2. При извънредни обстоятелства, когато въведените мерки допускат общественото обсъждане се провежда на обществени места на открито при съблюдаване броя на участниците;

3. При извънредни обстоятелства общественото обсъждане може да се проведе неприсъствено, чрез попълване на формуляр, утвърден от кмета на общината на хартиен носител или в електронен формат.

3.1. Електронният формат се обявява на сайта на община Нова Загора - http://www.nova-zagora.org, а попълнения се изпраща на e-mail: obshtina@nova-zagora.org

3.2. Хартиеният формуляр се предоставя безплатно на гражданите в Информационния център, а попълнения формуляр се подава и входира на мястото на получаване.

3.3. Протоколът от неприсъствено проведеното публично обсъждане се изготвя въз основа на постъпилите от участвалите лица електронни или хартиени формуляри, преминали през проверка за идентификация на подателя.

4. Когато условията на извънредните обстоятелства го позволяват, вариантите на публично обсъждане могат да се използват и комбинирано.

5. Упълномощава кмета на общината да разработи и утвърди образец на формуляр, който да съдържа: минимум лични данни за идентификация на подателя физическо лице или юридическо лице, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услугите на територията на община Нова Загора:

5.1.3а мнения относно предоставената информация в проекта на бюджет по приходите, разходите и заложените приоритети; конкретни предложения; препоръки към работата на общината.

5.2.3а мнения относно предоставената информация за изпълнението на бюджета по конкретните функции, групи и дейности.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 28 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 361

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2021 година.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Кремена Петрова – КП ДБО, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Иван Ников – ПП БСП и Пенка Калина – заместник – председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 361

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, с обект „Закупуване на 1 брой пречиствател на въздух за Дневен център за деца с увреждания с. Асеновец със сумата 1 200 лв.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета и списъка за капиталови разходи.

4. Общински съвет - Нова Загора променя месечното разпределение на разходите за заплати на персонала за периода 01.06.-31.12.2021 г. в дейност: „Спортни бази за спорт за всички” - Спортна зала от 4 694 лв. на 3 500 лв.

5. Общински съвет - Нова Загора допълва Списъка на длъжностите и лицата в Община Нова Загора, които имат право на транспортни разноски за 2021 година /Приложение № 12/ към Бюджет 2021 г., приет с Решение № 259/28.01.2021 г. със служителката: Теодора Пенева Димитрова на длъжност „технически сътрудник” в община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 3 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 362

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 06.07.2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Кремена Петрова – КП ДБО, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ и Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 362

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 06.07.2021 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Сливен.

(Решението е прието с: 27 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД СЪГЛАСУВА Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД от една страна в качеството на ДОСТАВЧИК, и „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ - от друга. ДА ГЛАСУВА – „ПРОТИВ“

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 363

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе предложение относно упълномощаване на представител в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора и Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 363

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора избира Нина Генчева - зам.-кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

- по точка 1 от дневния ред: „Приемане отчета на Управителя за дейността на дружеството през 2020 г. и Доклад за дейността на Одитен комитет за 2020 г." да гласува - „ПРОТИВ".

- по точка 2 от дневния ред: Приемане на Годишен финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД гр. Сливен за 2020 г." да гласува - „ПРОТИВ"

(Решението по т. 1 и по т. 2 от дневния ред е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За)

- по точка 3 от дневния ред: „Приемане на решение за избора на „Инвестекс одит" ЕООД с управител Теодора Иванова Цветанова-регистриран одитор с диплома № 771/2012 г. за извършване на текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД за 2021 г. Възнаграждението по договора с одитора да не е по-високо от 7000 /седем хиляди/ лв., без ДДС.

Фирмата е избрана на база три оферти, представени от експерт- счетоводители." да гласува -„ПРОТИВ“

 (Решението  по т. 3 от дневния ред е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

  • По точка 4 от дневния ред: „Разни“ да не участва в гласуването.

(Решението по т 4 от дневния ред е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 364

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора " ООД.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 364

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора определя Захари Захариев – общински съветник, за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора" ООД, което ще се проведе на 22.07.2021 г. г. от 15:00 часа в Зала № 316 на Община Нова Загора.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува - „ЗА"

- по точка 2 от дневния ред да гласува - „ЗА"

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 365

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на водопровод за захранване на винарна в ПИ с идентификатор 78344.601.778 - имот попадащ в земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в землището на с. Ценино, общ. Нова Загора, местност „ЦЕНИНО-ЗАПАД“.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 365

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на водопровод за захранване на винарна в ПИ с идентификатор 78344.601.778 - имот попадащ в земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в землището на с. Ценино, общ. Нова Загора, местност „ЦЕНИНО-ЗАПАД“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 366

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Питово, общ. Нова Загора» и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землищата на с. Питово и с. Еленово, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението ес изказа Георги Николов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет след поименно гласуване с: 10 гласа За, 1 глас Против и 16 гласа Въздържали се прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 366

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Питово, общ. Нова Загора» и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землищата на с. Питово и с. Еленово, общ. Нова Загора.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 367

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Млекарево, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землищата на с. Млекарево и с. Еленово, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет след поименно гласуване с: 9 гласа За, 1 глас Против и 16 гласа Въздържали се прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 367

Общински съвет Нова Загора не приема решение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Млекарево, общ. Нова Загора» и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землищата на с. Млекарево и с. Еленово, общ. Нова Загора.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 368

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Сокол и с. Любенова махала.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 368

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на следните язовири:

1.1. Язовир „Над Злати Николов" с обща площ 17,183 дка съгласно съставения АОС № 4015/01.02.2021 г., съставляващ поземлени имоти с идентификатор 67831.18.49 и 67831.18.50 в землището на с. Сокол, община Нова Загора;

1.2. Язовир „Юрта" с обща площ 14,910 дка съгласно съставения АОС № 4016/01.02.2021 г., съставляващ поземлени имоти с идентификатор 67831.12.33 и 67831.12.34 в землището на с. Сокол, община Нова Загора;

1.3. Язовир с площ 165,276 дка съгласно съставения АОС № 4017/ 01.02.2021 г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 44522.4.441 в землището на с. Любенова махала, община Нова Загора.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовирите, и да сключи договори със спечелилите търга участници.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 369

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за иницииране на преписка до Министерството на регионалното развитие и ОТНОСНО: благоустройството, чрез Областния управител на област Сливен по отнемане правото на управление върху част от сграда с идентификатор 51809.501.1110.1.4 по КККР на гр. Нова Загора - публична държавна собственост.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 369

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Община да инициира преписка до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез Областния управител на област Сливен по отнемане правото на управление върху частта от сграда - публична държавна собственост, а именно:

- самостоятелен обект с идентификатор 51809.501.1110.1.4 с площ 101,61 кв. м., намиращ се в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор 51809.501.1110 по КККР на гр. Нова Загора, одобрени със Заповед РД -18-56/31.08.2010 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед 18- 191/10.01.2017 г. на началник СГКК - Сливен, предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 370

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.189.8 по КККР на с. Кортен.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 370

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 35 - поземлен имот с идентификатор 38683.189.8 по КККР на с. Кортен, с площ 1 285 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките”, кат. 4. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № № 4049/08.06.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.8 по КККР на с. Кортен, с площ 1 285 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките”, кат. 4.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 270,00 (четири хиляди двеста и седемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.189.8 по КККР на с. Кортен, с площ 1 285 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките”, кат. 4.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 19 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 371

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.9 по КККР на с. Кортен.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 371

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 36 - поземлен имот с идентификатор 38683.189.9 по КККР на с. Кортен, с площ 2 759 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките”, кат. 4. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4050/08.06.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.9 по КККР на с. Кортен, с площ 2 759 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките”, кат. 4.

З. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 9 160,00 (девет хиляди сто и шестдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.189.9 по КККР на с. Кортен, с площ 2 759 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките”, кат. 4.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5.На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 372

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.189.10 по КККР на с. Кортен.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 372

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 37 - поземлен имот с идентификатор 38683.189.10 по КККР на с. Кортен, с площ 622 кв. м.., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките”, кат. 4. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4051/08.06.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.10 по КККР на с. Кортен, с площ 622 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките”, кат. 4.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 800,00 (хиляда и осемстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.189.10 по КККР на с. Кортен, с площ 622 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Щоките”, кат. 4.

4.0бщински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на израждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 373

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.45 по КККР на с. Кортен.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 373

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 38 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.45 по КККР на с. Кортен, с площ 1 296 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток“. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4038/18.05.2021 г

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с 38683.188.45 по КККР на с. Кортен, с площ 1 296 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток“.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 150,00 (четири хиляди сто и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.45 по КККР на с. Кортен, с площ 1 296 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток“.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5.На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 374

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 70456.57.3 (стар № 057003) по КККР на с. Събрано, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 374

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 40 - общински поземлен имот с идентификатор 70456.57.3 (стар № 057003) по КККР на с. Събрано, общ. Нова Загора, с площ 2 200 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Под гората“, кат. IV. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 1922/09.11.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 70456.57.3 (стар № 057003) по КККР на с. Събрано, общ. Нова Загора, с площ 2 200 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Под гората“, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 420,00 (две хиляди четиристотин и двадесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 70456.57.3 (стар № 057003) по КККР на с. Събрано, общ. Нова Загора, с площ 2 200 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Под гората“, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Събрано, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 375

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 70456.27.10 (стар № 027010) по КККР на с. Събрано, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 375

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 41 - общински поземлен имот с идентификатор 70456.27.10 (стар № 027010) по КККР на с. Събрано, общ. Нова Загора, с площ 5 860 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Генчова кория“, кат. IV. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3114/03.07.2014 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 70456.27.10 (стар № 027010) по КККР на с. Събрано, общ. Нова Загора, е площ 5 860 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Генчова кория“, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 6 750,00 (шест хиляди седемстотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 70456.27.10 (стар № 027010) по КККР на с. Събрано, общ. Нова Загора, е площ 5 860 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Генчова кория“, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Събрано, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 7 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 376

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 39757.11.276 (стар №000276) по КККР на с. Крива круша, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 376

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 39 - общински поземлен имот с идентификатор 39757.11.276 по КККР на с. Крива круша, общ. Нова Загора, с площ 3 896 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя“. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3493/07.01.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 39757.11.276 по КККР на с. Крива круша, общ. Нова Загора, с площ 3 896 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя“.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 400.00 (хиляда и четиристотин) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 39757.11.276 по КККР на с. Крива круша, общ. Нова Загора, с площ 3 896 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя“.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Крива круша, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 377

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.509.4887 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XI, кв. 212 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Стоян Пенев – ПП АТАКА, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което  Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 377

 

            Общински съвет Нова Загора връща за доизясняване на обстоятелствата Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.509.4887 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XI, кв. 212 по ПУП на гр. Нова Загора).

 

 (Решението е прието с: 13 гласа За и 10 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 378

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе  Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ XIII, кв. 59 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 378

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 6 460,00 (шест хиляди четиристотин и шестдесет) лв., без включен ДДС., за продажба на УПИ XIII, кв. 59 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора, с обща площ 1 847 кв. м., с отреждане „ за жилищни нужди“, на Димитър Щерев Щерев, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 379

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора Мариян Вълчев Димитров, чрез покупко-продажба в УПИ ХII-241, кв. 36 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 379

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ ХII-241, кв. 36 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора, представляваща 125/4045 ид. ч. на Мариян Вълчев Димитров.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 440,00 (четиристотин и четиридесет лв.), без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ ХII-241, кв. 36 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Мариян Вълчев Димитров.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 380

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Приемане на Докладна записка от Временната комисия, избрана с Решение № 348/28.04.2021 г.

            В станалите разисквания взеха участие: Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Ирина Аврамова – ПП БСП и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 380

 

1. Общински съвет Нова Загора приема Докладната записка на Временната комисия, избрана с Решение № 348/28.04.2021 г.

(Решението по т. 1 е прието със 17 гласа За, 6 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

2.Общински съвет Нова Загора прекратява дейността на Временната комисия, избрана с Решение № 348/28.04.2021 г. на Общински съвет Нова Загора.

 (Решението по т. 2 е прието с: 20 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 381

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Николай Кънев Георгиев от с. Питово, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 381

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Николай Кънев Георгиев от с. Питово, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 382

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Борисова Иванова от с. Съдиево, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 382

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Янка Борисова Иванова в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", §42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

(М. ТОДОРОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 383

ОТ ПРОТОКОЛ № 24/24.06.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Димитров Кундев от с. Стоил войвода, община Нова Загора.

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 383

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Веселин Димитров Кундев от с. Стоил войвода, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)