Проведе се публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за местните дейности за 2016 година

На 24 ноември в сградата на Община Нова Загора се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за местните дейности за 2016 г.
На обсъждането присъстваха: заместник – кметът Светла Стоянова; секретарят на Общината - Веселина Трънова; директор дирекция „Финансова и административна дейност” - Иванка Михова; председателят на Общински съвет Нова Загора - Георги Николов; местни медии и други.
Обсъждането бе открито от г-жа Светла Стоянова, която обясни, че разработеният Проект на бюджет за 2016 година осигурява приоритетите за развитие на общината и съответства на интересите на населението. Неговите основни цели бяха представени от г-жа Михова, а именно: осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот;  увеличаване на събираемостта на просрочените вземания; привличане на външни средства за финансиране на проекти - от държавния бюджет и европейските фондове; ефективно и целесъобразно управление на бюджетните средства при спазване на бюджетната дисциплина; ефективно управление на общинската собственост; продължаване на социалната политика на общината, приоритетно ориентирана към финансирането на основните социални отговорности; реализация на инфраструктурни проекти; повишаване качеството на предоставяните от общината услуги и др. За следващата година в капиталовата програма са предвидени средства за ремонт на улици, детски градини и други.
Предложеният Проект на бюджет 2016 г. отразява намеренията на общинското ръководство за поддържане на бюджетна политика, гарантираща финансова стабилност, и в същото време, осигуряваща изпълнение на заложените цели и приоритети на община Нова Загора.