Заседание № 22/28.04.2021 г.

 ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 327

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 327

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 а от ЗОС, чл. 4 б, ал. 6 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 328

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчета за изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за 2020 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие Янка Симеонова – ПП ГЕРБ и Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 328

 

1.Общински съвет - Нова Загора приема уточнения годишен план на бюджета на Община Нова Загора за 2020 по прихода и разхода по функции и дейности както следва:

ПЛАН:

  1. По прихода - 40 705 281 лв.

/Разпределени по параграфи съгласно Приложение № № З и 4./

  1. По разхода - 40 705 281 лв.

/Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение № № 5,6,7 и 10 ./

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

2.Общински съвет - Нова Загора приема отчета за изпълнението на бюджета за 2020 год. на община Нова Загора .

2.1.     По прихода - 41 535 557 лв.

/Разпределени по параграфи съгласно Приложение №№ 3 и 4/

2.2.    По разхода - 32 031 645 лв.

/Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение № № 5,6,7 и 10/

3.Общински съвет - Нова Загора приема окончателния годишен план и отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 год. на община Нова Загора / Приложение № 9/

4. 0бщински съвет - Нова Загора приема окончателния списък и отчета за изпълнение на капиталовите разходи на общината за 2020 год. /Приложение № 8./

5. Общински съвет - Нова Загора приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Нова Загора за 2020 /Приложение № 15/

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 329

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2021 година.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взе участие и  Георги Николов – ПП ГЕРБ,  след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 329

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. 3 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета, списъка за капиталови разходи.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 2 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 330

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно издаване на запис на заповед от община Нова Загора в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“ и ДФ „Земеделие”.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 330

Общински съвет Нова Загора упълномощава кмета на община Нова Загора да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 96 136,05 лв. (деветдесет и шест хиляди сто тридесет и шест лева и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане за 2021 г. по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“, Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие”.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

     (М. ТОДОРОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 331

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 331

 

На основание чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора утвърждава одобрения кандидат по заявление и определя размера на отпусната сума, както следва:

1. Заявление вх. № 94-00-1803/25.02.2021г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

2. Заявление вх. № 94-00-1923/02.03.2021г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 332

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 11.05.2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 332

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 11.05.2021 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Сливен.

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора

Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

По т. 1 и единствена от дневния ред:

На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД СЪГЛАСУВА Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД от една страна в качеството на ДОСТАВЧИК, и „Водоснабдяване и канализация" ЕООД- Стара Загора в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ - от друга. ДА ГЛАСУВА „ЗА“.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 333

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на решение за изменение на решение № 303 на Общински съвет - Нова Загора от Протокол № 19/25.02.2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 333

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 и чл.61, ал.1, във връзка с чл.61, ал.2, т.4, б. г от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора:

Изменя решение № 303 на Общински съвет Нова Загора от Протокол № 19/25.02.2021 г., като същото придобива следния вид:

1. Дава съгласие Община Нова Загора да участва като член на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което се участва с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027г.".

2. Определя Нина Димитрова Генчева, заместник-кмет „Регионално развитие, европейски политики и взаимодействие с кметства" за представител на Община Нова Загора в сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре".

3. Дава съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре” на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.

4. Упълномощава Нина Димитрова Генчева, заместник-кмет „Регионално развитие, европейски политики и взаимодействие с кметства", да подпише Споразумението за сътрудничество.

5. Приема Учредителния акт на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре" - Устав на сдружението, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението, който е приет от Учредителното (Общото) събрание на сдружението.

6. Упълномощава представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре" - да участва в гласуването от името на Общината при приемане на решенията на Общото събрание.

7. Дава съгласие представителят на Община Нова Загора в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре" - да бъде избиран в органите на управление на Сдружението и да участва в избирането на такива.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 334

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за обсъждане докладите на читалищата за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите за 2020 г. и за изразходваните от бюджета средства.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказа Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 334

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 2ба, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Нова Загора приема представените доклади на председателите на читалищата на територията на община Нова Загора за осъществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства по програмите им за 2020 г.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 335

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор38683.75.761 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 49530 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 8.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 335

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.75.761 по КККР в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 49530 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земата-8 и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп) с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,500 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

3. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 336

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.153.40 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 2377 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 5.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 336

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.153.40 по КККР в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 2377 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята-5 и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп) с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

3. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 337

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 48725.38.446 по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 255 298 кв. м, Трайно предназначение на територията: 3емеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 337

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 48725.38.446 по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 255 298 кв. м, Трайно предназначение на територията: 3емеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя и установяване на „Предимно производствена зона" (Пп) с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,500 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

3. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 338

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.75.759 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 49 788 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 8.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 338

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.75.759 по КККР в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 49 788 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята - 8 и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп) с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,500 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

3. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 339

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ XVIII, кв. 17 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология .

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 339

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 31 - недвижим имот, частна общинска собственост, с площ 1 125 кв. м„ съставляващ УПИ XVIII, кв. 17 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора, с неуредени регулационни сметки за 175 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4032/15.03.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ 1 125 кв. м., съставляващ УПИ XVIII, кв. 17 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора, с неуредени регулационни сметки за 175 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди“.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 3 100,00 (три хиляди и сто) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с площ 1 125 кв. м., съставляващ УПИ XVIII, кв. 17 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора, с неуредени регулационни сметки за 175 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди“.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Загорци, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 340

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор

38683.188.14 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология .

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 340

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 32 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.14 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 1318 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3927/13.11.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.14 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 1318 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 470,00 (четири хиляди четиристотин и седемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.14 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 1 318 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 341

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор

38683.188.96 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология .

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 341

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 33 - поземлен имот с с идентификатор 38683.188.96 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 533 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), актуван с Акт за частна общинска собственост № 4030/15.03.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.96 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 533 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 800,00 (хиляда и осемстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.96 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 533 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 342

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 44505.42.267 (стар № 000267) по КККР на с. Любенец, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 342

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 34 - общински поземлен имот с идентификатор 44505.42.267 (стар № 000267) по КККР на с. Любенец, м. „Белизна“, с площ 328 кв. м. „трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид трайно насаждение, кат. 3, актуван с Акт за частна общинска собственост №4027/05.03.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 44505.42.267 (стар № 000267) по КККР на с. Любенец, м. „Белизна“, с площ 328 кв. м.„ трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид трайно насаждение, кат. 3.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на с. Любенец, общ. Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 360,00 (триста и шестдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 44505.42.267 (стар № 000267) по КККР на с. Любенец, м. „Белизна“, с площ 328 кв. м.„ трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид трайно насаждение, кат. 3.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Любенец, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 343

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Дияна Георгиева Димитрова, чрез покупко-продажба в УПИ I -140, кв. 52 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 343

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ I-140, кв. 52 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора, представляваща 90/2440 ид. ч. на Дияна Георгиева Димитрова.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 380,00 (триста и осемдесет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ I - 140, кв. 52 по ПУП на с. Съдиево.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Дияна Георгиева Димитрова.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Съдиево, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 344

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Симеон Стоянов Стойчев, чрез покупко-продажба в ПИ № 113 по плана на с. Ценино, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 344

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ № 113 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, м. “Ценино - изток“, представляваща 286/746 ид. ч. на Симеон Стоянов Стойчев.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 490,00 (четиристотин и деветдесет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ № 113 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, м. “Ценино - изток“.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба със Симеон Стоянов Стойчев.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 345

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Георги Белчев Белчев и Петър Николов Николов, чрез покупко-продажба в ПИ IX- 153, кв. 2 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 345

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ IX-153, кв. 2 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора, представляваща 65/860 ид. ч. на Георги Белчев Белчев и Петър Николов Николов.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 300,00 (триста) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ IX-153, кв. 2 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Георги Белчев Белчев и Петър Николов Николов.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Радецки, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 346

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Петър Иванов Кръстев, чрез покупко-продажба в ПИ с идентификатор 38683.187.8 по КККР на с. Кортен.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 346

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ с идентификатор 38683.187.8 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - запад”, целият с площ 1409 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)., представляваща 69/1409 ид. ч., на Петър Иванов Кръстев.

2. На основание чл. 41,ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 320,00 (триста и двадесет) лв., за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ с идентификатор 38683.187.8 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - запад”, целият с площ 1409 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)., представляваща 69/1409 ид. ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с Петър Иванов Кръстев.

общ. Нова Загора.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 347

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на помещение с площ от 16 кв. м. и част от телескопична антена с дължина 25 м., находящи се в сграда „Ретранслатор“ с идентификатор 38683.185.5.1 по КККР с. Кортен, общ. Нова Загора, м. „Докса баир“, на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 347

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 от ЗЕСМФИ и чл. 8, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем за срок от 5 години, на помещение с площ 16 кв. м. и част от телескопична антена с дължина 25 м„ находящи сграда „Ретранслатор“ с идентификатор 38683.185.5.1 по КККР на е. Кортен, общ. Нова Загора, м. „Докса баир“, за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване с цел предоставяне на електронно съобщителни услуги, на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД.

2. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора одобрява месечна наемна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 500,00 лв. (петстотин лв.), без включен ДДС, за отдаване под наем за срок от 5 години, на помещение с площ 16 кв. м. и част от телескопична антена с дължина 25 м., находящи сграда „Ретранслатор“ с идентификатор 38683.185.5.1 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, м. „Докса баир“, за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване с цел предоставяне на електронно съобщителни услуги.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да издаде заповед, въз основа на която да сключи договор с „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД за отдаване под наем за срок от 5 години, помещение с площ 16 кв. м. и част от телескопична антена с дължина 25 м находящи се в сграда: „Ретранслатор“ с идентификатор 38683.185.5.1 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, м. „Докса баир“ за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване с цел предоставяне на електронно съобщителни услуги.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 348

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова, Стоян Пенев и Нейчо Минчев – общински съветници внесоха Предложение за създаване на временна комисия към Общински съвет Нова Загора.

            В станалите разисквания взеха участие: Иван Ников – ПП БСП, Румен Христов – ПП БСП, Васил Стоянов – ПП БСП, Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора, Константин Тачев – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО, Цветана Рашева – ПП ГЕРБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 348

 

1. Общински съвет Нова Загора на основание чл. 20 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация създава 7 членнаВременна комисия за проучване и установяване на ситуацията и рисковете от РПИП, касаещи ЗММ Нова Загора в следния състав:

Председател: Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора

Членове:

Георги Николов - общински съветник

Бояна Гидикова - общински съветник

Стоян Пенев - общински съветник

Велко Славов - общински съветник

Сергей Дериволков – н-к отдел правен в Община Нова Загора

Мадлена Куртева - Началник отдел „ЕЧО“

(Решението е прието с: 20 гласа За, 5 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

2. Комисията да покани представители на „ВиК - Сливен“ ООД, Областна администрация, РДНСК, РИОСВ и др. институции по нейна преценка.

(Решението е прието с: 20 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

3. Избраната комисия да предложи действия, съобразени с действащото нормативно законодателство.

(Решението е прието с: 20 гласа За и 2 гласа Против)

4. Общински съвет Нова Загора определя срок на действие на Временната комисия до 01.07.2021 г.

(Решението е прието с 21 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 349

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. в Община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 349

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 година в Община Нова Загора.

2. Задължава Кмета на Община Нова Загора да изпълни поетите договорености и ангажименти, предвидени в програмата, съобразно утвърдения бюджет за календарната година.

 

 (Решението е прието с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 350

ОТ ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа".

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 350

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора утвърждава Методика за предоставяне на интегрирана здравно- социална услуга „Патронажна грижа".

 

 (Решението е прието с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)