Заседание № 2/23 ноември 2015 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 3

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/23.11.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора и Председател на Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация внесе Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Константин Тачев – ПП ГЕРБ, Мария Иванова – Данева – ПП БСП и Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

3

 

            Общински съвет Нова Загора приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

(Решението е прието с: 24 гласа За, 2 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 4

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/23.11.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за за приемане на решение за броя на членовете, състава и ръководствата на постоянните комисии към Общинския съвет.

            В станалите разисквания взеха участие: Венелина Беляшка – ПП ГЕРБ, Константин Тачев – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Марияна Костадинова – РБ, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Желязко Милев – ПП ДНБ, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 4

 

 1. Общински съвет – Нова Загора определя седем членен състав на постоянните комисии към Общинския съвет.

(Решението е прието с 28 гласа За)

 1. Общински съвет – Нова Загора избира следния поименен състав на постоянните комисии към Общинския съвет:

 

Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права

Георги Иванов Мангъров

Сергей Николаев Радилов

Щерьо Митев Щерев

Андония Тодорова Спасова

Валери Илиев Башев

Сашо Боев Стоянов

Димитър Владимиров Бънов

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

Постоянна комисия по финанси и бюджет

Цветана Петкова Димитрова

Нейчо Минчев Минчев

Бояна Колева Гидикова

Тодор Кръстев Посмолов

Стела Петкова Йорданова

Стоян Кирилов Стефанов

Пепа Димитрова Беева

 

(Решението е прието с 29 гласа За)

 

Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология

 

Бояна Колева Гидикова

Янка  Демирева Симеонова

Георги Иванов Мангъров

Съби Стойчев Величков

Стела Петкова Йорданова

Ирина Иванова Аврамова

Стоян Кирилов Стефанов

 

(Решението е прието с: 27 гласа За и 1 глас Против)

 

Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт

 

Сергей Николаев Радилов

Константин Тачев Тачев

Янка Демирева Симеонова

Стоян Петров Петров

Марияна Стоянова Костадинова

Крум Ангелов Георгиев

Стоян Стаматов Пенев

 

(Решението е прието с 26 гласа За)

 

Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания

 

Андония Тодорова Спасова

Стоян Петров Петров

Тодор Кръстев Посмолов

Цветана Петкова Димитрова

Валери Илиев Башев

Стоян Стаматов Пенев

Мария Петкова Иванова – Данева

 

(Решението е прието с 25 гласа)

 

Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации

 

Константин Тачев Тачев

(Решението е прието с 29 гласа За)

Венелина Вълчкова Беляшка

(Решението е прието с: 21 гласа За, 3 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

Денчо Йорданов Денчев

(Решението е прието с: 23 гласа За и 3 гласа Против)

Щерьо Митев Щерев

(Решението е прието с 27 гласа За)

Желязко Младенов Милев

(Решението е прието с: 23 гласа За, 2 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

Димитър Владимиров Бънов

(Решението е прието с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

Марияна Стоянова Костадинова

(Решението е прието с: 21 гласа За, 4 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

Постоянна комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

Нейчо Минчев Минчев

Венелина Вълчкова Беляшка

Съби Стойчев Величков

Денчо Йорданов Денчев

Крум Ангелов Георгиев

Христо Илиев Илиев

Георги Драгиев Георгиев

 

(Решението е прието с: 28 гласа За и 1 глас Против)

 

 1. Общинският съвет Нова Загора утвърждава за председатели и секретари на постоянните комисии:
 • Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права – Председател: Георги Иванов Мангъров, Секретар: Димитър Владимиров Бънов;
 • Постоянна комисия по финанси и бюджет – Председател: Цветана Петкова Димитрова, Секретар: Стела Петкова Йорданова;
 • Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология – Председател: Бояна Колева Гидикова, Секретар: Янка Демирева Симеонова;
 • Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт – Председател: Сергей Николаев Радилов, Секретар: Стоян Петров Петров;
 • Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания – Председател: Андония Тодорова Спасова, Секретар: Стоян Стаматов Пенев;
 • Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации – Председател: Константин Тачев Тачев, Секретар: Марияна Стоянова Костадинова;
 • Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – Председател: Нейчо Минчев Минчев, Секретар: Венелина Вълчкова Беляшка.

 

(Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 5

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/23.11.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет Нова Загора.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 5

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора определя месечно възнаграждение на председателя на Общинския съвет в размер на 70 % от възнаграждението на Кмета на Община Нова Загора.

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 6

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/23.11.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за избор на заместник-председател/председатели на Общински съвет - Нова Загора.

            В станалите разисквания взеха участие: Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП, Мария Иванова – Данева – ПП БСП, Желязко Милев – ПП ДНБ, Константин Тачев – ПП ГЕРБ и Георги Георгиев – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 6

 

 1. Общински съвет Нова Загора приема да има един Заместник-председател.

(Решението е прието с: 27 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 1. Общински съвет Нова Загора избира за заместник-председател Нейчо Минчев Минчев

(Решението е прието след проведено тайно гласуване със 17 гласа За)

(Протоколът от гласуването е неразделна част от настоящия протокол)

 1. Общински съвет Нова Загора определя месечно  възнаграждение на заместник-председателя в размер на 60% от възнаграждението на Председателя на Общинския съвет.

(Решението е прието с: 23 гласа За, 3 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 7

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/23.11.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне представители на общинския съвет в комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане па изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора.

            В станалите разисквания взе участие Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 7

 

На основание чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора реши:

            Определя за представители на Общинския съвет в комисията по разглеждане на исканията за финансово подпомагане на процедурите по Правилника за финансово подпомагане па изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора, следните общински съветници:

            1. Сергей Николаев Радилов

            2. Янка Демирева Симеонова

 

(Решението е прието с 29 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: