Второ заседание на Общински съвет Нова Загора

Днес Общински съвет проведе своето второ заседание, по време на което се прие Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, на комисиите към него и взаимодействието му с Общинската администрация. Определен беше броят на членовете, съставът и ръководствата на постоянните комисии към него.
В предварително внесения дневен ред бе включено предложение за избор на заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, във връзка с което бяха предложени кандидатурите на Нейчо Минчев - ПП ГЕРБ и Стоян Стефанов – Реформаторски блок. След таен вот с 18 гласа бе избран  Нейчо Минчев. Съветниците определиха и размерите на възнагражденията на председателя и заместник-председателя.
Във връзка с необходимостта от комплектуване състава на Комисията за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечението на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора, общинските съветници единодушно избраха в нейния състав да бъдат включени д-р Сергей Радилов и Янка Симеонова.
С това дневният ред беше изчерпан и председателят - г-н Георги Николов закри заседанието.