Обява за публичен търг с явно наддаване на обекти, общинска собственост