Заседание № 21/31.03.2021 г.

 ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 326

ОТ ПРОТОКОЛ № 21/31.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в заседанието на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 02.04.2021 г.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

В  станалите разисквания взеха участие и Кремена Петрова – ПП ДБО, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Румен Христов – ПП БСП и Чавдар Божурски – областен управител на област Сливен, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 326

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет Нова Загора избира Георги Николов Николов, общински съветник, за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на "В и К- Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 02.04.2021 г. от 11:00 часа в гр. Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на общото събрание както следва:

По т.1: Общото събрание на съдружниците УВЕЛИЧАВА капитала на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД ЕИК 829053806, от 2 743 520 лева, разпределен в 274 352 броя дяла с номинална стойност 10 лева всеки един на 14 300 520 лева, разпределен в 1 430 052 броя дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, чрез записване на нови 1 155 700 броя дялове, с номинална стойност 10 лева всеки един. Новите дялове се записват, придобиват и изплащат изцяло от „Български ВиК холдинг” ЕАД, по номиналната им стойност.

Паричните средства в размер на 11 557 000 лева, с които се увеличава капитала на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД да се използват както следва:

- За погасяване на главници и лихви на изискуемите чрез НАП задължения към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив в размер на 6 281 000 лева, за неплатени такси водоползване и заустване.

- погасяване на просрочени задължения, представляващи главници и лихви, към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив за неплатени такси водоползване и заустване за 2019 и 2020 г., в общ размер на 3 271 000 лева.

- погасяване на просрочени задължения към ВиК операторите „ВиК” ООД Търговище, „ВиК” ЕАД -Бургас и „ВиК” ЕООД-Стара Загора в общ размер на 286 000 лева за доставки на вода.

- предсрочно погасяване на заем, отпуснат от „Български ВиК холдинг” ЕАД, в размер на 1 719 000 лева, поради затруднения в обслужването му. ДА ГЛАСУВА „ЗА“

(Решението е прието след поименно гласуване с : 18 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

По т.2. Общото събрание променя Дружествения договор на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД -гр. Сливен, съответно на решението за увеличаване на капитала, както следва:

Чл. 11, ал. 1 се променя както следва: „Основният капитал на Дружеството е в размер на 14 300 520 /четиринадесет милиона триста хиляди петстотин и двадесет / лева, разпределен в 1 430 052 /един милион четиристотин и тридесет хиляди и петдесет и два / брой дяла, с номинална стойност 10/десет/ лева всеки един”.

Чл. 11, ал.2 ,б. „А” се променя както следва: А) „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София - 1 295 620 / един милион двеста деветдесет и пет хиляди шестстотин и двадесет / дяла на стойност 12 956 200 / дванадесет милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и двеста / лева”.

Последните два абзаца след б. „Д” в Чл.11, ал.2 се заличават. ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)