Заседание № 20/18.03.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 310

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2022-2024 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 310

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № 64 от 22.01.2021г. на МС за бюджетната процедура за 2022 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ- 1/10.02.2021 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2022-2024 г., съгласно Приложение № 2.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 311

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Приемане на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 - 2027 г. и Програма за реализацията на плана.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказаха: Кремена Петрова – КП ДБО и Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 311

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24, т. 1 от Закона за регионално развитие Общински съвет Нова Загора приема План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 - 2027 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора приема Програма за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 - 2027 г.

 

 (Решението е прието с: 18 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 312

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2020 г. на Общински план за развитие на Община Нова Загора 2014-2020 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 312

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Нова Загора 2014-2020 г. за 2020 г.

 

 (Решението е прието с: 18 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 313

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „ Благоустрояване на Парк „ Мария Роза “ гр. Нова Загора “ по процедура за прием на проектни предложения „МИГ- Нова Загора 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 313

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да подаде проектното предложение „Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова Загора“ по процедура за прием на проектни предложения „МИГ - Нова Загора 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Нова Загора, финансирана по мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

2. Дейностите, включени в проект „Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова Загора“, съответстват на цел 3: „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал.“, приоритет 5: “Качествена околна среда, ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на благоприятна жизнена среда в населените места.“ и специфична цел 1: „Опазване и подобряване на околната среда, обновяване и рационално използване на природните ресурси за икономическо развитие.“ от Общинския план за развитие на Община Нова Загора 2014-2020 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 3 гласа Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 314

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Кара дере" в землището на с. Еленово, община Нова Загора, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 1058/06.08.2004 г.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 314

 

На основание чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а" и чл. 78, ал. 2 от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на Община Нова Загора да продължи с пет години срока на действие на разрешително № 31420017/03.05.2010 г. с титуляр „Проект" ЕООД със седалище с. Еленово, издадено от Басейнова дирекция - ИБР гр. Пловдив, за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Кара дере" в землището на с. Еленово, община Нова Загора, за който е съставен АОС (публична) № 1058/    06.08.2004 г.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 315

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 4 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 315

 

1.Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 25 - общински поземлен имот № 4 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 313 кв. м., м. “Ценино - запад“. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4021/08.02.2021 г.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 4 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, е площ 313 кв. м., м. “Ценино - запад“.

З. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 550,00 (петстотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот № 4 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 313 кв. м., м. “Ценино - запад“.

4.0бщински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5.На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 316

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 5 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на е. Ценино, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 316

 

1.Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 26 - общински поземлен имот № 5 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 440 кв. м., м. “Ценино - запад“. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4022/08.02.2021 г.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 5 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 440 кв. м., м. “Ценино - запад“.

З. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 770,00 (седемстотин и седемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот № 5 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 440 кв. м., м. “Ценино - запад“.

4.0бщински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5.На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 317

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 780 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 317

 

1.Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 27 - общински поземлен имот № 780 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 1 158 кв. м., м. „Ценино - запад”. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4026/05.03.2021 г.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 780 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 1158 кв. м., м. „Ценино - запад”.

З. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 970,00 (хиляда деветстотин и седемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот № 780 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 1158 кв. м., м. „Ценино - запад”.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5.На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 318

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.12 по КККР на с. Кортен.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 318

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 28 - поземлен имот с идентификатор 38683.189.12 по КККР на с. Кортен, с площ 1 020 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Щоките”, кат. 4. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост №4019/03.02.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.12 по КККР на с. Кортен, с площ 1 020 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Щоките” кат. 4.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 390,00 (три хиляди триста и деветдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.189.12 по КККР на с. Кортен, с площ 1 020 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Щоките”, кат. 4.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5.На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 319

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.189.1З по КККР на с. Кортен.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 319

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 29 - поземлен имот с идентификатор 38683.189.13 по КККР на с. Кортен, с площ 624 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Щоките”, кат. 4. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4020/03.02.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.13 по КККР на с. Кортен, с площ 624 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Щоките”, кат. 4.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 070,00 (две хиляди и седемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.189.13 по КККР на с. Кортен, с площ 624 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Щоките”, кат. 4.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5.На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За, 1 глас Против и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 320

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 51161.132.7 (стар № 132007) по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 320

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 30 - общински поземлен имот с идентификатор 51161.132.7 (стар № 132007) по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора, с площ 6 313 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „лозе“, м. „Над село“, кат. 9.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 050,00 (пет хиляди и петдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51161.132.7 (стар № 132007) по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора, с площ 6 313 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „лозе“, м. „Над село“, кат. 9.

3. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Научене, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 321

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Йордан Василев Георгиев, чрез покупко-продажба в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 321

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Питово, представляваща 70/2500 ид. ч. на Йордан Василев Георгиев.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 245,00 (двеста четиридесет и пет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ I, кв. 43 по ПУП на с. Питово.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Йордан Василев Георгиев.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Питово, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 322

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за придобиване на поземлен имот 48725.33.783 по КККР на с. Млекарево за нуждите на Община Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 322

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да придобие чрез покупко-продажба собствеността върху следният недвижим имот: ПИ 48725.33.783 по КККР на с. Млекарево, трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива, площ 3,000 дка; местност „Далийски гроб“.

2. Общински съвет Нова Загора одобрява предложената цена за придобиване на описаният т. 1 недвижим имот в размер на 3 600 лв. (три хиляди и шестстотин лева).

3. Упълномощава кмета на Община Нова Загара да сключи договор за

покупко-продажба на описания в т. 1 недвижим имот.

(Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 323

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за предоставяне под наем на помещение, общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел – Общинско пчеларско сдружение „Пчелица – НЗ 1901“, гр. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 323

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 11 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на помещение № 6 с площ 17,20 кв. м., находящо се в УПИ IX-KOO, кв. 60 по ПУП на гр. Нова Загора с административен адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 48 А, гр. Нова Загора (бивша сграда СМК) за нуждите на общинското пчеларско сдружение „Пчелица - НЗ 1901“ гр. Нова Загора за срок от 5 (пет) години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за отдаване под наем на помещение № 6 с площ 17,20 кв. м., находящо се в УПИ IX-KOO, кв. 60 по ПУП на гр. Нова Загора на Общинско пчеларско сдружение „Пчелица - НЗ 1901“ гр. Нова Загора, при наемна цена, определена съгласно Решение №41/25.01.2008 год. на Общински съвет - Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 324

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за възлагане на услугата „Патронажна грижа”, като услуга от общ икономически интерес, по проект „Патронажна грижа + в община Нова Загора”, приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Инвестиционен приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката, Специфична цел 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 324

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка е Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (нотифицирано под номер С (2011) 9380) (текст от значение за ЕИП) и Указанията за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес:

1. Общински съвет - Нова Загора упълномощава кмета на община Нова Загора да възложи чрез Заповед изпълнението на услугата „Патронажна грижа” по проект „Патронажна грижа + в община Нова Загора”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M90P001-6.002 “Патронажна грижа +” като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ на Отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика”, при Община Нова Загора, съдържаща всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решение на комисията от 20 декември 2011 година за УОИИ;

2. Общински съвет - Нова Загора ще осъществява контрол върху предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ съвместно с кмета на общината;

3. Общински съвет - Нова Загора взема решение услугата „Патронажна грижа” по проект „Патронажна грижа + в община Нова Загора” да се ползва от потребителите без заплащане на такса;

4. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 от настоящото Решение, издавайки Акт за възлагане на Патронажната грижа, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в рамките на проект „Патронажна грижа + в община Нова Загора”, по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като актът следва да съдържа необходимите реквизити, съгласно чл. 4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (нотифицирано под номер С (2011) 9380) (текст от значение за ЕИП)) и тези, обективирани в Указанията за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.

Приложение:

1. Решението на ЕК за УОИИ / 20.12.2011 година

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 325

ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.03.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълване т. 4 от Решение № 275/25.02.2021 г. на Общински съвет - Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 325

 

1. Общински съвет - Нова Загора допълва т. 4 от свое Решение № 275/25.02.2021 г., и тя придобива следния вид:

На основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора определя годишен наем за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 г. в размер на 10.00 лв. на дка за всички землища в Община Нова Загора, като на основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имотите да се използват за изпълнение на дейности от местно значение за съответното населено място.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)