Въвеждащо обучение на лични асистенти по проект "Подкрепа за независим живот в община Нова Загора"

                               

На 12 и 13 ноември 2015 г. се проведе въвеждащо обучение за одобрените лица за лични асистенти и резерви по проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 "Подкрепа за независим живот в община Нова Загора". В него се включиха лица, които досега не са преминавали подобен курс на обучение, като целта бе те да придобият необходимите знания и умения за предоставяне на качествени услуги в домашна среда.
Обучението бе водено от Цонка Милева, управител на Дневен център за деца с увреждания с. Асеновец, като в рамките на два дни по седем часа тя запозна участниците с проекта, със спецификата на услугата "Личен асистент" и особеностите на работа с потребителите на услугата.
В края на втория ден, всички лични асистенти решаваха тест и получиха сертификати за успешно усвоените тематични модули, свързани с предоставянето на услугата "Личен асистент".

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Нова Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.”

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 „Подкрепа за независим живот в Oбщина Нова Загора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.