Заседание № 19/25.02.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 271

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 271

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл.7б, ал. З от Административно процесуалния кодекс, чл. 15, ал. 3 и чл. 19 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Нова Загора:

1. Отменя Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проектите за поемане на дългосрочен общински дълг, приета с Решение № 475/29.11.2005 год.

2. Приема Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 272

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за актуализация на бюджет „местни дейности“ и списъка за капиталови разходи.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Кремена Петрова – ПП ДБО и Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 272

 

На основание § 58, ал.2 от ЗИД на ДОПК Общински съвет Нова Загора разпределя постъпилите суми от отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО в размер на 446 948,54 по параграфи и дейности както следва:

  1. По прихода:

Трансфери между бюджети 446 949 лв.

2. По разхода:

-   Дейност „Чистота“

§ 10-15         150 000 /Закупуване на съдове за смет/

§ 10-20         100 000 /Почистване на нерегламентирани сметища/

§ 52-06           34 000 /Изграждане на подземни контейнери/

  • Дейност „Осветление на улици и площади'

§ 10-15           25 000 / Закупуване на лед осветителни тела/

  • Дейност“ ДДЖСБРР“

§ 52-04           60 000 /Закупуване на вишка/

§ 52-06           77 849 /Изграждане на ограда градски парк/

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените на бюджет „местни дейности“ и Списъка за капиталови разходи за 2021 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 7 гласа Против )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 273

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2020 год. на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 273

 

Общински съвет Нова Загора приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросника за самооценка на системите за финансово управление и контрол на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора за 2020 г.

 

 (Решението е прието с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 274

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2020 год. в „Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 274

 

Общински съвет Нова Загора приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросника за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора за 2020 г.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 275

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2021/2022 година.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 275

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37и, ал. З чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Нова Загора определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г. съгласно Приложение 1.

2. На основание чл.37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Нова Загора съгласно Приложение 2.

3. На основание чл.37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема годишен план за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, съгласно Приложение 3.

4. На основание чл.37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ общински съвет Нова Загора определя годишен наем за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 г. в размер на 10.00 лв. на дка за всички землища в Община Нова Загора.

5. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички, последващи от решението действия.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 276

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовир „Радево” („Под село-юг“) - публична общинска собственост, находящ се в землищата на с. Радево и с. Дядово, община Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 276

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем на язовир „Радево” („Под село-юг“), съставляващ поземлени имоти с идентификатори 61310.30.313 и 61310.30.503 по КККР на с. Радево и 24760.44.189, 24760.44.188 и 24760.44.186 по КККР на с. Дядово с обща 106,832 дка, за който е съставен АОС (публична) № 4012/25.01.2021 г., чрез публичен търг, за срок от десет години.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовир „Радево“ („Под село-юг“), след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

3. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с. Радево и с. Дядово, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 277

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост съставляващ поземлен имот №782 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 277

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 782 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 1058 кв. м., м. „Ценино - запад”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1800,00 (хиляда и осемстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 782 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 1058 кв. м., м. „Ценино - запад”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 278

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост съставляващ поземлен имот № 776 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 278

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот №776 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 723 кв. м., м. „Ценино - запад”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 190,00 (хиляда сто и деветдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 776 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 723 кв. м., м. „Ценино - запад”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 279

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост съставляващ поземлен имот № 775 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 279

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 775 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 997 кв. м., м. „Ценино - запад”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 650,00 (хиляда шестстотин и петдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 775 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 997 кв. м., м. „Ценино - запад”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета па Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 280

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост съставляващ поземлен имот № 774 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 280

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 774 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 559 кв. м., м. „Ценино - запад”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 920,00 (деветстотин и двадесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот №774 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 559 кв. м., м. „Ценино - запад”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 281

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост съставляващ поземлен имот № 773 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 281

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 773 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 246 кв. м., м. „Ценино - запад”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 360,00 (триста и шестдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот №773 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 264 кв. м., м. „Ценино - запад”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 282

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост съставляващ поземлен имот № 772 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 282

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 772 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 984 кв. м., м. „Ценино - запад”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 620,00 (хиляда шестстотин и двадесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 772 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 984 кв. м., м. „Ценино - запад”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 283

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост съставляващ поземлен имот № 771 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 283

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 771 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 842 кв. м., м. „Ценино - запад”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 390,00 (хиляда триста и деветдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 771 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 842 кв. м., м. „Ценино - запад”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 284

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост съставляващ поземлен имот № 902 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 284

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 902 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на е. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 1142 кв. м., м. „Ценино - запад”.

            2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1880,00 (хиляда осемстотин и осемдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 902 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 1142 кв. м., м. „Ценино - запад”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 28 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 285

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост съставляващ поземлен имот № 784 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 285

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 784 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на е. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 593 кв. м., м. „Ценино - запад”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1010,00 (хиляда и десет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот № 784 (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 593 кв. м., м. „Ценино - запад”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 286

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 04635.66.175(стар № 000175) по КККР на с. Богданово, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 286

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 23 - поземлен имот с идентификатор 04635.66.175 (стар № 000175) по КККР на с. Богданово, с площ 15126 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „За животновъден комплекс“, м. „Под ж. п. линията”, кат. VI. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4013/25.01.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 04635.66.175 (стар № 000175) по КККР на с. Богданово, с площ 15126 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „За животновъден комплекс“, м. „Под ж. п. линията”, кат. VI.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 14 820,00 (четиринадесет хиляди осемстотин и двадесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 04635.66.175 (стар № 000175) по КККР на с. Богданово, с площ 15126 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „За животновъден комплекс, м. „Под ж. п. линията”, кат. VI.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Богданово, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 287

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 70490.38.5 по КККР (стар № 038005) по КВС на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 287

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 70490.38.5 (стар № 038005) по КККР на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 4600 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Под капана “, кат. VIII.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 100,00 (четири хиляди и сто) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 70490.38.5 (стар № 038005) по КККР на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 4600 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „ Под капана “, кат. VIII.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 288

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор

51809.504.5340 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ I, кв. 115а по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Просвета”).

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 288

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.504.5340 (УПИ I, кв. 115а по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 382 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване” адм. адрес: ул. „Просвета”, гр. Нова Загора.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 8 080,00 (осем хиляди и осемдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.504.5340

(УПИ I, кв. 115а по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 382 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване” адм. адрес: ул. „Просвета”, гр. Нова Загора.).

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 289

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ IX, кв. 24 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 289

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ IX, кв. 24 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 1010 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 250,00 (три хиляди двеста и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ IX, кв. 24 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 1010 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Радево, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 290

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ IX, кв. 36 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 290

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ IX, кв. 36 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 1015 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 270,00 (три хиляди двеста и седемдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ IX, кв. 36 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 1015 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Радево, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 291

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ I, кв. 9 по ПУП на с. Сокол, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 291

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 20 – УПИ VI, кв. 9 по ПУП на с. Сокол, общ. Нова Загора, с площ 2600 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 613/19.02.2001 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ I, кв. 9 по ПУП на с. Сокол, общ. Нова Загора, с площ 2600 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

З. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 7 020,00 (седем хиляди и двадесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ I, кв. 9 по ПУП на с. Сокол, общ. Нова Загора, с площ 2600 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Сокол, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 292

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор

51809.501.6198 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ X, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Цар Освободител”).

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 292

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 21 - поземлен имот с идентификатор 51809.501.6198 по КККР/ (УПИ X, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 359 кв. м, трайно предназначение па територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), адм. адрес: ул. „Цар Освободител“, гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3862/15.07.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.6198 по КККР/ (УПИ X, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 359 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 960,00 (шест хиляди деветстотин и шестдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор

51809.501.6198 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ X, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 359 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.)

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 293

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор

51809.501.6199 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XI, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Цар Освободител”).

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 293

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 22 - поземлен имот с идентификатор 51809.501.6199 по КККР/ (УПИ XI, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 368 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), адм. адрес: ул. „Цар Освободител“, гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3863/15.07.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.6199 по КККР/ (УПИ XI, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 369 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 7 140,00 (седем хиляди сто и четиридесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.6199 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XI, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 359 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.).

4. Общински съвет – Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 294

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и ОЗК „Съгласие“ - с. Загорци, чрез покупко-продажба в УПИ VIII, кв. 13 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 294

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII, кв. 13 по ПУП на с. Загорци, представляваща втори етаж от сграда „Баня/пералня”, със ЗП 160 (сто и шестдесет) кв. м., спомагателна едноетажна постройка към основна сграда със ЗП 8 (осем ) кв. м., навес със ЗП 65 (шестдесет и пет) кв. м., едноетажна стопанска постройка със ЗП 38 (тридесет и осем) кв. м.; тоалетна със ЗП 4 (четири) кв. м и земя с площ от 1630 кв. м. на ОЗК „СЪГЛАСИЕ” с. Загорци.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 6 460,00 (шест хиляди четиристотин и шестдесет) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII, кв. 13 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора, представляваща втори етаж от сграда „Баня/пералня”, със ЗП 160 (сто и шестдесет) кв. м., спомагателна едноетажна постройка към основна сграда със ЗП 8 (осем ) кв. м., навес със ЗП 65 (шестдесет и пет) кв. м., едноетажна стопанска постройка със ЗП 38 (тридесет и осем) кв. м.; тоалетна със ЗП 4 (четири) кв. м и земя с площ от 1630 кв. м.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с ОЗК „Съгласие“ с. Загорци.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Загорци, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 295

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Борис Стоянов Стойков, чрез покупко-продажба в УПИ XXVII-380, кв. 3 по ПУГ1 на с. Баня, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 295

 

1.Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ XXVII-380, кв. 3 по ПУП на с. Баня, представляваща 65/585 ид. ч. на Борис Стоянов Стойков.

2.На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 450,00 (четиристотин и петдесет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ XXVII-380, кв. 3 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора.

3.Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Борис Стоянов Стойков.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Баня, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 296

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 30171.41.213 по КККР в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 3850 кв. м, Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Блато.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 296

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване - (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 30171.41.213 по КККР в землището нас. Загорци, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 3850 кв. м, Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Блато и установяване на „Смесена многофункционална зона“ (Смф с отреждане „За Обслужващи обекти за пътните превозни средства с площадки за отдих“ с нискоетажно свободно застрояване, с устройствени показатели: плътност на застрояване - до 80%, Височина - до 10.00 м., интензивност на застрояване (Кинт) - до 2,5 и плътност на озеленяване - минимум 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 297

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за придобиване на урегулиран поземлен имот УПИ IV-218, кв. 22 по ПУЛ на с. Съдиево за нуждите на Община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 297

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да придобие чрез покупко-продажба собствеността върху следният недвижим имот: дворно място с площ от 1 278 (хиляда двеста седемдесет и осем) кв. м., съставляващо част от ПИ № 218, кв. 22 по подробния устройствен план на с. Съдиево, общ. Нова Загора, за който поземлен имот е отреден урегулиран поземлен имот IV-218, с площ 1 300 кв. м., с неуредени регулационни сметки за 22 кв. м., в квартал 22 по подробния устройствен план на с. Съдиево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, отреден за жилищни нужди.

2. Общински съвет Нова Загора одобрява предложената цена за придобиване на описания т. 1 недвижим имот в размер на 6 000 лв. /шест хиляди лева/.

3. Упълномощава кмета на Община Нова Загора да сключи договор за покупко-продажба на описаният в т. 1 недвижим имот.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 298

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 298

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалните услуги, Общински съвет - Нова Загора взема решение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Нова Загора със следния състав:

1. Светла Стоянова - зам.-кмет на Община Нова Загора;

2. Теодора Владикова - социален работник отдел „ИОХУСУ“, при Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Нова Загора;

3. Дамян Драганов - специалист отдел „Посреднически услуги“ при Дирекция „Бюро по труда“, гр. Нов Загора;

4. Таня Петрова - гл. експерт отдел „Държавен здравен контрол“ при Регионална здравна инспекция, гр. Сливен;

5. Илонка Толева - Господинова - ст. експерт по приобщаващо образование при Регионално управление на образованието, гр. Сливен;

6. Живко Стефанов - мл. полицейски инспектор в група „Териториална полиция“, сектор „Охранителна полиция“ при РУ гр. Нова Загора;

7. Соня Петрова - началник отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика“ при Община Нова Загора;

8. Цветанка Радева - старши експерт отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика“ при Община Нова Загора;

9. Ваня Русева - управител на Дом за стари хора, с. Каменово, общ. Нова Загора;

10. Янка Стоянова - потребител на Дом за стари хора с. Баня, общ. Нова Загора;

11. Милен Досев - председател на Общинската организация на СИБ - Нова Загора.

 

 (Решението е прието с: 28 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 299

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване с проект „Патронажна грижа + в Община Нова Загора”, приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID - 19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Инвестиционен приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID - 19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката, Специфична цел 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. процедура BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа +”.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 299

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и задължителните Условия за кандидатстване на Управляващия орган на ОПРЧР - Министерство на труда социалната политика Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да кандидатства с проект „Патронажна грижа + в Община Нова Загора”, приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на  икономиката”, Инвестиционен приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката, Специфична цел 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 300

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.51.337 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 3000 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 300

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.51.337 по КККР в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 3000 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята - 8 и установяване на „Смесена много-функционална зона“ (Смф) с устройствени показатели: плътност на застрояване- макс. 80%, Нмакс = 10.00 м., интензивност на застрояване (Кинт) - макс. 2,50 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 301

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.53.4 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 4116 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 301

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.53.4 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 4116 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята - 9 и установяване на „Смесена многофункционална зона“ (Смф) с устройствени показатели: плътност на застрояване- макс. 80%, Нмакс = 10.00 м., интензивност на застрояване (Кинт) - макс. 2,50 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 302

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Димитрина Димитрова и Цвета Станева - общински съветници, внесоха предложение за отпускане на финансова помощ на родителите на Траяна Антонова Тодорова.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Кремена Петрова КП ДБО и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 302

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на родителите на Траяна Антонова Тодорова - Росица Станева Тодорова и Антон Тодоров Тодоров, в размер на 500 лева.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация“, § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 303

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: Даване на съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII“;

Даване на съгласие Община Нова Загора да участва като съучредител при учредяване на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 303

 

            I. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.61, ал.1, във връзка с чл.61, ал.2, т.4, б. г от Закона за местно самоуправление и местната администрация:

1 .Дава съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Стара Загора, Община Нова Загора и Търговско-промишлена палата - Стара Загора, „М+С ХИДРАВЛИК" АД, Биотехнологичен и Здравен Клъстер, Агенция за регионално и икономическо развитие-Стара Загора, Про Дрон Сис ООД, Тракийски университет град Стара Загора, Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ), Сдружение „Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес“, Конфедерация на работодателите и индустриалците - гр. Стара Загора, СНЦ Клуб на работодателя гр. Стара Загора, Институт за космически изследвания и технологии - Българска академия на науките, Девалекс Консулт ЕООД, Холдинг Загора ООД, Телелинк Сити ЕООД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД за извършване на съвместна дейност в областта н а изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII“ и участието на Община Нова Загора като съучредител при учредяване на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ за целите на кандидатстване по програма „Цифрова Европа 2021-2027г.“, е цел изграждането на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII“, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.

2. Упълномощава Кмета на Община Нова Загора или определено от него лице с изрична заповед за целите на конкретното Решение на Общински съвет, да подпише Споразумението за сътрудничество между Община Нова Загора и посочените в горната точка партньори.

II. На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.61, ал.2, т.4, б. г от Закона за местно самоуправление и местната администрация:

1. Дава съгласие Община Нова Загора да участва като съучредител в учредяване на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“.

2. Приема проект на Учредителен акт на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ — Устав на сдружението, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението, който да се гласува от Учредителното /Общото/ събрание на сдружението.

3. Определя за представител на Община Нова Загора в Учредителното /Общото/ събрание на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ - Нина Димитрова Генчева - заместник кмет „Регионално развитие, европейски политики и взаимодействие с кметства“.

4. Упълномощава представителя на Община Нова Загора в Учредителното /Общото/ събрание на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ - Нина Димитрова Генчева - заместник кмет „Регионално развитие, европейски политики и взаимодействие с кметства“ да участва в гласуването от името на Общината при приемане на решенията на Учредителното /Общото/ събрание за учредяване на сдружението, за приемане на неговия устав и за избор на управителни органи.

5. Дава съгласие представителят на Община Нова Загора в Учредителното /Общото/ събрание на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ - Нина Димитрова Генчева - заместник кмет „Регионално развитие, европейски политики и взаимодействие с кметства“ да бъде избиран в органите на управление на Сдружението.

6. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши всички последващи от решението действия.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 304

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ II - КОО, кв. 48 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 304

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 24 - УПИ II - КОО, кв. 48 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 9300 кв. м. и отреждане „за КОО”, актуван е Акт за частна общинска собственост № 4025/23.02.2021 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ II - КОО, кв. 48 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 9300 кв. м. и отреждане „за КОО”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 23 530 (двадесет и три хиляди петстотин и тридесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ II - КОО, кв. 48 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 9300 кв. м. и отреждане „за КОО”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 305

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветанка Георгиева Ахчиева от с. Кортен, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 305

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Цветанка Георгиева Ахчиева от с. Кортен, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 306

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Ангелова Османлиева от с. Стоил войвода, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 306

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Анка Ангелова Османлиева от с. Стоил войвода, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 307

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Господинка Иванова Димова от с. Еленово, община Нова Загора.

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 307

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Господинка Иванова Димова от с. Еленово, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 308

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Костадина Костова Минчева от с. Кортен, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 308

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Костадина Костова Минчева от с. Стоил войвода, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 309

ОТ ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 2. Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план- план за застрояване за ПИ с идентификатор: 04635.65.18 в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: за стопански двор.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 309

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 109, ал. 1,т. 1, чл. 110, ал.1, т. 3, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 63, чл. 135, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ:

1. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване градоустройствените показатели следва да бъдат: П застр - до 80%, КИНТ - до 2,5, Поз - до 40%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност, Височина - до 10 м.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)