Заседание № 18/28.01.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 257

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища от всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 257

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

 

 (Решението е прието с: 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 258

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за 2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 258

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4 б, ал. 3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора през 2021 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 259

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Бюджета за 2021 г. на Община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Цветана Рашева – ПП ГЕРБ, Цвета Станева – ПП ГЕРБ, Анна Добрева – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Васил Стоянов – КП „Да за България“, Кремена Петрова – КП ДБО, Митьо Митев ПП ДПС, Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Пенка Калина – Колева – ПП ГЕРБ, Живко Демирев – ПП ГЕРБ и Ирина Аврамова – КП „Да за България“, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 259

 

            Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Бюджета на Община Нова Загора за 2021 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 41 273 690 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 24 433 313 лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 22 061 389 лв.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 22 500 лв.

1.1.1.3. Събрани средства и плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове в размер на /-/ 284 986 лв.

1.1.1.4. Финансиране в размер на /-/ 2 223 лв.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2020 година в размер на 2 636 633 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 16 840 377 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 540 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 5 455 760 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 4 170 000 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 531 400 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 240 700 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности     1 397 900 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на /-/ 476 010 лв., в т.ч.:

1.1.2.4.1. Получени трансфери в размер на 370 000 лв.

1.1.2.4.2. Предоставени трансфери /-/ в размер на 846 010 лв. – отчисления по ЗУО.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС в размер на /-/ 1 922 000 лв.

1.1.2.6. Погасяване главница общински дълг /-/ 794 652 лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 6 867 279 лв.

1.2. По разходите в размер на 41 273 690 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 4.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 24 433 313 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 094 559 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 15 745 818 лв.

1.3. Утвърждава Бюджетно салдо, изчислено на касова основа /-/ 8 422 051 лв., съгласно Приложение № 7.

1.4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2020 г. в размер на 9 503 912 лв., в т.ч.:

1.4.1. от държавни дейности - 2 636 633 лв., съгласно Приложения № 1; № 1.1

1.4.2. от местни дейности - 6 867 279 лв., съгласно Приложение № 2.

2. Поименен списък за капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 7 689 624 лв., съгласно Приложение № 9;

3. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 8.

4. Утвърждава списък на текущите ремонти, съгласно Приложение №10.

5. Утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати за 2021 г., съгласно Приложение №11.

6. Утвърждава числеността на персонала, съгласно Приложение № 4.

7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

7.1 .Разходи за членски внос в размер на 17 300 лв.

7.2. Помощи по Решение на общинския съвет в размер на 20 000 лв. в т.ч. 10 000 лв. за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства от община Нова Загора с репродуктивни проблеми;

7.3. Помощи в размер на 3 000 лв. за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, в рамките на 300 лв. за едно погребение.

7.4. Субсидии за Читалища в размер на 795 274 лв. и субсидирана численост 66 бр.

7.5. Субсидии на организации с нестопанска цел - спортни клубове в размер на 120 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери, и участия в състезания от държавния спортен календар на съответната федерация;

7.6. Субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Света Петка Българска” гр. Нова Загора в размер на 70 000 лв.

7.7. Субсидия в размер на 30 000 лв. на Църковно настоятелство с. Полско Пъдарево за доизграждане на Православен храм „Св. Пророк Илия” .

7.8. Задължава кмета на общината да осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно изразходване на предоставените субсидии.

8. Приема следните лимити за разходи:

8.1. Средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от начислените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения, с включени осигурителни вноски за сметка на бюджетната организация;

8.2 Разходи за представителни цели :

• На кмета на общината в размер на 11 300 лева;

• На председателя на Общинският съвет - 5 600 лева.

8.3. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на съответното кметство и населено място, съгласно Приложения №№ 6.1 и 6.2.

9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 85 на сто от действителните разходи за 2021 г., пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 12.

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г. в размер на 2 756 850 лв., съгласно Приложение № 15.

11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 г.:

11.1 За местните дейности на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 17.

11.2 За приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора, съгласно Приложение № 17.1.

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, и приема бюджетите им, съгласно Приложение № 5.

13. Определя максимален размер на дълга, както следва:

13.1 Определя максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 849 995 лв., съгласно Приложение №16.

13.2. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2021 г. в размер на 4 226 570 лв., съгласно Приложение №16.

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер до 4 452 790 лв., съгласно Приложение № 18.

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер до 14 842 632 лв., съгласно Приложение № 18.

16. Определя размера на просрочените вземания за местни дейности, които ще бъдат събрани през 2021 г. — 234 201 лв.

17. Приема План - сметка за приходите и необходимите разходи за дейностите по управление на отпадъците през 2021 г. и План - сметка за разходите по видове дейности и населени места за дейност „Чистота” в община Нова Загора през 2021 г., съгласно Приложения №№ 13 и 14.

18. Определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2021 г. на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на една брутна работна заплата при реализирана икономия на разходите за персонал.

19. Упълномощава кмета да извършва компенсирани промени:

19.1 В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

19.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

20. Възлага на кмета да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители.

21. Упълномощава кмета:

21.1. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;

21.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

21.3 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от Управляващия орган;

21.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет и сметките за СЕС с размера на възстановените временни безлихвени заеми, вследствие на верифициране на разходите от Управляващия орган;

21.5 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

21.6. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от застрахователни обезщетения;

21.7. Да определи правата и задълженията на второстепенните разпоредители с бюджет.

22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 19.

23. Общински съвет - Нова Загора възлага на кмета на общината да организира изпълнението на бюджета в съответствие с условията на нормативната уредба.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 4 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 260

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Нова Загора от 01.01.2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 260

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в бюджетните организации, Общински съвет Нова Загора определя основно трудово възнаграждение на Кмета на община Нова Загора и кметовете на кметства от 01.01.2021 г., съгласно Приложение № 1.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 261

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за процентно разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в община Нова Загора през 2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 261

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора определя процентното разпределение по видове и групи спорт за финансиране на спортните клубове през 2021 г. както следва:

1. С 70 % от общата сума се подпомага развитието на футбола в община Нова Загора.

1.1. С 20 % от сумата по т. 1 се стимулира детско-юношеският футбол.

1.2. С 80 % от сумата по т. 1 се подпомагат представителни мъжки футболни отбори, участващи в първенства, администрирани от БФС.

2. С 20 % от общата сума се финансират всички спортни клубове, които отговарят на условията на гл. II от Наредбата за условията е реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора.

2.1. 60 % от сумата по т. 2 се разпределя за развитие на спортно майсторство - състезатели, класирани от 1 до 16 място на Държавни първенства през предходната година.

2.2. 40 % от сумата по т. 2 се разпределят за годишна издръжка на състезатели.

3. С 10 % от общата сума се подпомагат спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове и се стимулира развитието на социалния туризъм в община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 262

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Упълномощаване на представител в извънредно Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 262

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Василена Костадинова – общински съветник за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

(Решението по т. 1 е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 29.01.2021 г., както следва:

  • по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

(Решението по т. 2 е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 263

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на Кабел ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 02734.49.11 по КККР, в землището на с. Баня, общ. Нова Загора”.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 263

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на Кабел ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 02734.49.11 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 264

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Доизграждане на водопровод от крайна точка на съществуващ водопровод в ПИ 04635.66.260, северно от ПИ 04635.66.327 до ПИ 04635.66.259, местност „Под село” в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора”.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 264

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Доизграждане на водопровод от крайна точка на съществуващ водопровод в ПИ 04635.66.260, северно от ПИ 04635.66.327 до ПИ 04635.66.259, местност „Под село” в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 265

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02734.59.380 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 5437 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 265

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот е идентификатор 02734.59.380 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 5437 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение и градоустройствени параметри съгласно ОУП: плътност на застрояване макс. 30%, Нмакс = 10.00 м., интензивност на застрояване (Кинт) - макс. 1,50 и минимална площ за озеленяване 50%, като 1/2 от нея е отредена за дървесна растителност, свободно застрояване, паркиране в границите на поземления имот.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 266

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.188.13 по КККР в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: „Мечи камък – Изток“ с площ: 1531 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСП33).

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 266

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен длан - план за застрояване (ПУП- ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.188.13 по КККР в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: „Мечи камък – Изток“ с площ: 1531 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и установяване на рекреационна устройствена зона за отдих „Ов“ с възможност за изграждане на вилни сгради, при параметри на застрояване: плътност на застрояване - макс. 40%, Нмакс = 7.00 м., интензивност на застрояване (Кинт) - макс. 0,80 и минимална площ за озеленяване - 50%, като 1/2 от нея е отредена за дървесна растителност, свободно застрояване, паркиране в границите на поземления имот.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За )

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 267

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за създаване на специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 267

 

На основание чл. 53, ал. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 84, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане Общински съвет — Нова Загора взема решение за създаване на специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа”, делегирана от държавата дейност, финансирана чрез бюджета на Община Нова Загора, както следва:

1. Създава нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Нова Загора като делегирана от държавата дейност, считано от 08.01.2021 г.

2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се администрира и управлява от Община Нова Загора чрез Звено за услуги в домашна среда, част от структурата на Домашен социален патронаж за 2021 г.

3. Ръководителят на Домашен социален патронаж по т. 2 организира и изпълнява всички дейности, свързани с прякото предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно ЗСУ, ППЗСУ и заповедите на кмета на Общината.

4. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга по т. 1 се определят съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка с РМС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели и разчетните показатели на МФ за община Нова Загора за 2021 г. - 342 710 лв. за 86 бр. субсидирани потребители.

5. Мястото, на което се предоставя социалната услуга е на територията на община Нова Загора, в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

6. Административен адрес на звеното за предоставяне на социалната услуга: ул. „Петко Енев” № 1, гр. Нова Загора, сграда - общинска собственост, в която се разполага Домашен социален патронаж - Нова Загора. Кметът на Общината определя условията и реда за ползване на необходимата материална база, обзавеждане и оборудване за предоставяне на услугата, вкл. нейното управление и администриране.

7. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга се определят от кмета на община Нова Загора в рамките на средствата, определени по реда на т. 4: длъжност „личен асистент”, брой: 25

8. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши последващи действия по изпълнение на Решението, вкл. да утвърди правилата, процедурите и образците на документи във връзка с организирането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“, считано от 1 януари 2021 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 268

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора  внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 268

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 26.02.2021 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Сливен.

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

Решение по т. 1 от дневния ред:

1. Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД за 2021 г.

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във вр. с чл. 21, ал. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД ПРИЕМА бюджета на Асоциацията за 2021г. – ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 

Решение по т. 2 от дневния ред:

2. Обсъждане и приемане отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен“ ООД за 2020 г.

На осн. чл. 26, ал. 3, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД ПРИЕМА отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2020 г. ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 

Решение по т. 3 от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен“ ООД за 2020 г.

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД ПРИЕМА годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2020 г. ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 

Решение по т. 4 от дневния ред:

4. Обсъждане и одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД.

На осн. чл. 33а от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД ОДОБРЯВА Подробна инвестиционна програма за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД. ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 269

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в извънредно Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен, което ще се проведе на 26.02.2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 269

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Василена Костадинова – общински съветник за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 29.01.2021 г., както следва:

  • по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“
  • по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“
  • по точка 3 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 270

ОТ ПРОТОКОЛ № 18/28.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Стратегически план на звено „Вътрешен одит“ за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2023 г. и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Нова Загора за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 270

 

Общински съвет Нова Загора приема за сведение Стратегически план на звено „Вътрешен одит“ за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2023 г. и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

 

 (Решението е прието с 28 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)