Заседание № 17/25.01.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 256

ОТ ПРОТОКОЛ № 17/25.01.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на   "В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Георги Николов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 256

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет Нова Загора избира Нина Генчева – Зам.-кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на "В и К- Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 26.01.2021 г. от 11:00 часа в гр. Сливен.

 

(Решението по т. 1 е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на общото събрание както следва:

По т. 1:  Общото събрание УВЕЛИЧАВА капитала на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД ЕИК 829053806, от 2 743 520 /два милиона седемстотин четиридесет и три хиляди петстотин и двадесет/ лева на 33 643 520 / тридесет и три милиона шестстотин четиридесет  и три хиляди  петстотин и двадесет/ лева, чрез записване на 3 090 000 /три милиона и деветдесет хиляди/ нови дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева за всеки, които ще бъдат поети от съдружника – „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София,  който ще внесе стойността на тези записани нови дялове по банкова сметка в ТБ ОББ IBAN BG55 UBBS8002 1043202840 BIC UBBSBGSF с титуляр „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД ЕИК 829053806 в срок до 14 дни от датата на провеждане на Общото събрание /09.02.2021 г./ с титуляр  „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД ЕИК 829053806  - да гласува „ ЗА“.

 

(Решението по т. 2.1 е прието с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

            По т. 2: Общото събрание на съдружниците приема изменения на дружествения договор на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД ЕИК 829053806, съответно на взетото решение по т. 1 за увеличаване на капитала, като текстовете на чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 по силата на настоящото решение се изменят както следва:

Чл. 11. Основен капитал.

  1. (изм. с Реш. № 571/06.03.2000 г. по описа на ОС Сливен, Реш. № 2471/14.12.2000 г. по описа на ОС Сливен) Основният капитал на Дружеството е в размер на 33 643 520 (тридесет и три милиона шестстотин четиридесет и три хиляди петстотин и двадесет) лева. Той се състои  от 3 364 352 (три милиона триста шестдесет и четири хиляди триста петдесет и два) дяла, по 10 (десет) лева всеки.
  2. (изм. с Реш. № 571/06.03.2000 г. по описа на ОС Сливен, Реш. №2471/14.12.2000 г. по описа на ОС Сливен, Реш. на ОС от 20.10.2020 г.) Разпределението на дяловете между съдружниците, съобразно капитала на Дружеството е както следва:

А) „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 3 229 920 (три милиона двеста двадесет и девет хиляди деветстотин и двадесет) дяла на стойност 32 299 200 (тридесет и два милиона двеста деветдесет и девет хиляди и двеста) лева;

Б) Община Котел – 13 718 (тринадесет хиляди седемстотин и осемнадесет) дяла на стойност 137 180 (сто тридесет и седем хиляди сто и осемдесет) лева;

В) Община Нова Загора – 27 435 (двадесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) дяла на стойност 274 350 (двеста седемдесет и четири хиляди триста и петдесет) лева;

Г) Община Сливен – 82 305(осемдесет и две хиляди триста и пет) дяла на стойност 823 050 (осемстотин двадесет и три хиляди и петдесет) лева;

Д) Община Твърдица – 10 974 (десет хиляди деветстотин седемдесет и четири) дяла на стойност 109 740 (сто и девет хиляди седемстотин и четиридесет) лева.

(5)  (изм. предишна ал. 4) Към датата на вписване в Търговския      регистър на  размера на капитала по ал. 1 всеки един от съдружниците е внесъл 100% от стойността на притежаваните от него дружествени дялове, посочени в чл. 11, ал. 2 от дружествения договор – да гласува „ЗА“.

 

 (Решението по т. 2.2 е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)