Заседание № 16/17.12.2020 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 243

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 243

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора приема Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора (приета с Решение № 556/11.03.2003 и е променена с Реш. № 635/2003 г., Реш. № 29/29.12.2003 г.. Решение № 258/28.12.2004 г., Реш.№ 268/27.01.2005 г. на O6C, Реш.№292/15.02.2005 г., Реш. № 332/28.04.2005 г., Реш. № 498/28.12.2005 г., Реш. № 525/31.01.2006 г., Реш. № 547/30.03.2006 г., Реш. № 53 от 15.02.2008 г., Реш.№ 83/27.03.2008 г., Реш. № 11/30.04.2008 г., Реш. № 295/21.01.2009 г. , Реш. №498/29.01.2010 г., Реш.№ 26/29.07.2010 г., Реш. № 730/29.03.2011 г. , Реш. № 29/29.12.2011 г., Реш. № 75/09.03.2012 г., Реш. № 187/05.06.2012 г., Реш. № 486/30.10.2012 г. и Решение № 526/21.12.2012 г. , Реш. № 622/21.03.2013 г. , Реш. № 770/22.05.2013 г., Реш. № 899/29.08.2013 г.), Реш. № 1015/2012.2013 г., Решение № 1053/28.01.2014 г., Решение № 1245/30.10.2014 г.. Решение № 1319/18.12.2014 г., Решение № 1363/27.01.2015 г., Решение № 1441/18.03.2015 г., Решение № 60/25.02.2016 г., в сила от 01.03.2016 г., Решение № 137/13.05.2016 г., Решение № 237/27.10.2016 г.. Решение №342/27.04.2017 г., Решение № 413/19.07.2017 г., Решение № 486/22.11.2017 г., Решение № 591/30.05.2018 г. , Решение № 692/29.11.2018 г., Решение № 78/19.03.2020 г., Решение № 79/19.03.2020 г. и Решение № 108/21.04.2020 г.)

§ 1. В глава втора „Местни такси" се създава нов раздел XI „Такси за извършване на таксиметров превоз":

 

Раздел XI

Такси за извършване на таксиметров превоз

 

Чл. 52 в (1) Във връзка с регистрацията за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплащат следните такси:

  1. Издаване на Удостоверение за регистрация на таксиметров превоз - 100

лв.

2. Вписване на промени в Удостоверение за регистрация на таксиметров превоз - 100 лв.

3. За включване и заличаване в списъка на превозните средства към Удостоверението за регистрация на таксиметров превоз - 10 лв. за всяко превозно средство.

4.За вписване и заличаване от списъка на водачите към Удостоверението за регистрация на таксиметров превоз - 10 лв. за всеки водач.

5. За издаване на дубликат на Удостоверение за регистрация на таксиметров превоз - 10 лв.

Наредбата за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора влиза в сила от 01.01.2021 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 244

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Решение № 6 от 29.11.2019г. на Общински съвет за структурата и общата численост на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 244

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора:

1. Одобрява промяна в структурата и числеността на бюджетните звена, финансирани с местни приходи към общинска администрация Нова Загора от 01.01.2021г., съгласно Приложение № 2.

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 6 от 29.11.2019 г. на Общински съвет Нова Загора.

 

 (Решението е прието с: 21 гласа За и 6 гласа Въздържали се )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 245

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

                                                            

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета, Списъка за капиталови разходи и сметките за СЕС на Община Нова Загора за 2020 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 245

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. 3 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2, чл. 47 и чл. 49 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 3.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета, списъка за капиталови разходи и сметките за СЕС.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 3 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 246

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за застраховане на обекти частна общинска собственост.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 246

 

На основание чл.9 ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, общинският съвет определя имотите частна общинска собственост , които подлежат на задължително застраховане :

1. Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2021г. съгласно Приложение № 1

2. Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост отдадени под наем, които подлежат на задължително застраховане през 2021., за които застрахователните вноски са за сметка на наемателите, съгласно Приложение № 2.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 247

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Цвета Станева – ПП ГЕРБ, Пенка Калина – Колева – ПП ГЕРБ и Димитрина Димитрова – ПП ГИРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 247

 

Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Нова Загора.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да представи приетия Анализ на Областна администрация - Сливен.

 

 (Решението е прието с: 22 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 248

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Решение за определяне на дейностите по предоставяне на „Топъл обяд" от Община Нова Загора като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 248

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с §1, т.20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси определя дейността по предоставяне на Топъл обяд, която ще се реализира от община Нова Загора по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001- 5.001 „3.1 -Топъл обяд в условия на пандемията от – COVID - 19" като местна дейност, която не се финансира като делегирана от държавата дейност.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 249

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за избор на експерт - счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г. на „Общински пазари - НЗ" ЕООД.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението отношение взе Иван Ников – КП „БСП за България“ и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 249

 

1. Общински съвет Нова Загора отменя т. 3 от свое Решение № 112/21.04.2020 г.

2. Общински съвет - Нова Загора избира за експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г. на „Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора - дипломиран експерт-счетоводител Марияна Костадинова Апостолова от гр. Бургас.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 250

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем по договор № ОС-08-447/09.09.2014 г. за отдаване под наем на язовир „До село", находящ се в землището на с. Бял кладенец.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 250

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1.1. Общинският съвет - Нова Загора освобождава ЕТ „Бат Доко - Дойчо Димитров - Катрин Димитрова" със седалище гр. Стара Загора, наемател на язовир „До село" в землището на с. Бял кладенец по договор за отдаване под наем № ОС- 08-447/09.09.2014 г., от заплащане на годишна наемна цена в размер на 9 962,00 лв. без ДДС, или 11 954,40 лв. с включен ДДС, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., като всички останали задължения на наемателя по договора за наем остават в сила.

1.2. Да бъде възстановена на ЕТ „Бат Доко - Дойчо Димитров - Катрин Димитрова" по договор за отдаване под наем № ОС-08-447/09.09.2014 г. заплатената от него годишна наемна цена в размер на 9 962,00 лв. без ДДС, или 11 954,40 лв. с включен ДДС, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. по посочена от него банкова сметка.

1.3. В изпълнение на т. 1.1. и т. 1.2. от настоящото решение, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да подпише анекс към договор № ОС-08-447/09.09.2014 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 251

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем по договор № 14/08.01.2020 г. за отдаване под наем на водоем „Пенчов кладенец", находящ се в землището на с. Питово.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 251

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1.1. Общинският съвет - Нова Загора освобождава „Дими Милк 2011" ЕООД със седалище гр. Нова Загора, наемател на водоем „Пенчов кладенец" в землището на с. Питово по договор за отдаване под наем № 14/08.01.2020 г., от заплащане на годишна наемна цена в размер на 2 958,98 лв. без ДДС, или 3 550,78 лв. с включен ДДС, за периода от 08.01.2020 г. до 07.01.2021 г., като всички останали задължения на наемателя по договора за наем остават в сила.

1.2. Да бъде възстановена на „Дими Милк 2011" ЕООД със седалище гр. Нова Загора, по договор за отдаване под наем № 14/08.01.2020 г. заплатената от него годишна наемна цена в размер на 2 958,98 лв. без ДДС, или 3 550,78 лв. с включен ДДС, за периода от 08.01.2020 г. до 07.01.2021 г., по посочена от него банкова сметка.

1.3. В изпълнение на т. 1.1. и т. 1.2. от настоящото решение, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да подпише анекс към договор № 14/08.01.2020 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 252

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на договор № 137/15.03.2006 г. за предоставяне на концесия на язовир „Радево" (Юг), находящ се в землищата на с. Радево и с. Дядово.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 252

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 148 и чл. 152 от ЗК, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1.1. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Община Нова Загора да приеме предложението на концесионера ЕТ„Радецки - Доника Димитрова" със седалище гр. Нова Загора, за прекратяване на договор № 137/15.03.2006 г., считано от 18.11.2020 г. Към същата дата да бъде преизчислен размерът на годишната концесионна вноска.

1.2. В изпълнение на т. 1.1. от настоящото решение, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да подпише анекс към договор за предоставяне на концесия № 137/15.03.2006 г. и да извърши необходимото за отразяване прекратяването на договора и променения размер на концесионната вноска в Националния Концесионен Регистър към

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 253

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска

собственост — помещение с площ 160 кв. м., находящо се в сградата на „Детска градина”, УПИ I, кв.22 по ПУП на с. Езеро, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 253

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 216 - помещение (бивша столова) с обща площ от 160 кв .м, находящо се в сграда „Детска градина”, УПИ I, кв. 22 по ПУП на с. Езеро, община Нова Загора, АОС № 462/12.07.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение (бивша столова) с обща площ от 160 кв. м, находящо се в сграда „Детска градина”, УПИ I, кв. 22 по ПУП на с. Езеро, за складова база, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със делилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 254

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора  внесе Предложение за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на трафопост в УПИ XVII, кв. 54 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 254

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 62, ал. 2 от ЗЕ, чл. 35, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора учредява възмездно право на строеж върху 6,30 кв. м. за изграждане на трафопост (БКТП) и сервитут 30 кв. м. в УПИ XVII, кв. 54 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора на „Електроразпределение Юг” ЕАД, КЕЦ Нова Загора.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 200.00 лв. за учредяване право на строеж върху 6.30 кв. м. за изграждане на трафопост (БКТП) и сервитут 30,00 кв. м. в УПИ XVII, кв. 54 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора.

3.Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за отстъпено право на строеж върху 6,30 кв. м. за изграждане на трафопост (БКТП) и сервитут 30 кв. м. в УПИ XVII, кв. 54 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора на „Електроразпределение Юг” ЕАД, КЕЦ Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 255

ОТ ПРОТОКОЛ № 16/17.12.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе устно предложение за избор на Заместник – председател на Общински съвет Нова Загора.

            В станалите разисквания взеха участие: Нейчо Минчев – ПП , Георги Николов – ПП ГЕРБ, Ирина Аврамова – КП „БСП за България“, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ и Константин Тачев – Председател на комисията по избора, след което Общинският съвет след проведено тайно гласуване прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 255

 

            Общински съвет Нова Загора на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация избира за Заместник – председател на Общинския съвет Пенка Христова Калина – Колева.

 

 (Решението е прието след проведено тайно гласуване с: 21 гласа За и 4 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)