проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация