Заседание № 1/5 ноември 2015 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1

ОТ ПРОТОКОЛ № 1/05.11.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ирина Аврамова – председателстваща първото заседание на Общински съвет Нова Загора, мандат 2015 – 2019 г. предостави думата за предложения за Председател на Общинския съвет.

            В станалите разисквания взеха участие: Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Пепа Беева – ПП БСП, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ и Константин Тачев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет, след проведено тайно гласуване прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 1

 

            Общински съвет Нова Загора на основания чл. 21, ал 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след тайно гласуване, при резултат 20 гласа За и 1 глас Против, ИЗБИРА ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ за Председател на Общински съвет Нова Загора.

 

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 2

ОТ ПРОТОКОЛ № 1/05.11.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов – Председател на Общински съвет Нова Загора предложи да бъде избрана Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Венелина Беляшка – ПП ГЕРБ и Денчо Денчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

 

            Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и мастната администрация, избира Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в състав:

Георги Николов Николов

Константин Тачев Тачев

Нейчо Минчев Минчев

Ирина Иванова Аврамова

Стоян Стаматов Пенев

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС – Нова Загора;

Протоколист: