Заседание № 15/19.11.2020 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 231

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Константин Тачев - председателстващ заседанието на Общински съвет Нова Загора, предостави думата за предложения за Председател на Общинския съвет.

            В станалите разисквания взеха участие: Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Румен Христов – КП „БСП за България“, Кремена Петрова – КП „Демократична България – обединение“ и Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет, след проведено тайно гласуване прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 231

 

            Общински съвет Нова Загора на основания чл. 21, ал 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след проведено тайно гласуване, при резултат 24 гласа За, 1 глас Против, ИЗБИРА МАРГАРИТ ТРАНДАФИЛОВ ТОДОРОВ за Председател на Общински съвет Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 232

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни компаньони и на селскостопански животни на територията на община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 232

 

На основание чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора приема Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни компаньони и на селскостопански животни на територията на община Нова Загора (приета с Решение № 636 от 19.07.2018 г. на Общински съвет - Нова Загора), както следва:

§ 1. създава се Раздел IV към Глава четвърта:

Раздел IV

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 37а (1). Кметовете и кметските наместници са длъжни да:

1. съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;

1а. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и от комисиите по чл. 128, ал. 1 от ЗВМД, мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните;

1б. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози;

2. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост - забраняват използването им;

3. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;

4. организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;

5. организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 от ЗВМД и инсталациите по чл. 259а от ЗВМД, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

6. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;

7. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;

8. определят маршрута на движение на животните от животновъден обект и/или сборни стада по улиците на населените места;

9. осъществяват контрол за спазване на настоящата наредба;

10. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;

11. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти - лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и го поставят на видно място.

(2) При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по ал. 1, кметовете и кметските наместници оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като:

1. актуализират списъка по ал. 1, т. 11;

2. организират дейностите по загробване на труповете на животните при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД;

3.осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до терена за загробване;

4. под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната територия;

6.съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

7. забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното  огнище;

8. участват в комисиите по чл. 137, ал. 14 от ЗВМД.

 (Решението е прието с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 233

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване Кмета на Община Нова Загора за подписване Запис на заповед по Проект BG06RDNP001-19.164-0003 „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора” със сключен административен договор № BG06RDNP001-19.164-0003-С01/06.04.2020 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 233

Общински съвет - Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА, упълномощава Кмета на Община Нова Загора да подпише Запис на заповед „без протест“ и „без разноски“, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция в размер на 190 570,37 лв. /сто и деветдесет хиляди петстотин и седемдесет лева и тридесет и седем стотинки/ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Проект № BG06RDNP001-19.164-0003-C01 „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора” към административен договор № BG06RDNP001-19.164-0003-С01/06.04.2020 г.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 234

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за дейността на читалищата в община Нова Загора и Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2021 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 234

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ:

1. Общински съвет - Нова Загора приема „Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2021 г.”

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава кмета на общината да сключи договори с за финансово обезпечаване на програмата за дейности с общинско, регионално и национално значение от Общинския бюджет.

 

 (Решението е прието с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 235

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2021 г, валидна на територията на община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 235

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24 а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Нова Загора определя следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2021 г, както следва:

Минимална цена за един км пробег:

дневна тарифа - 0,75 лв. км/пробег;

нощна тарифа - 0,80 лв. км/пробег;

Максимална цена за един км пробег:

дневна тарифа - 0,95 лв. км/пробег;

нощна тарифа - 1,10 лв. км/пробег

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 236

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Моста - 2" в землището на с. Караново, община Нова Загора за аквакултури и свързаните с тях дейности.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 236

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „6" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Моста - 2", съставляващ ПИ с идентификатор 36395.58.163 по КККР в землището на с. Караново, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 794/22.07.2002 г., на „Чакмак Тоди" ЕООД със седалище с. Караново, община Нова Загора, наемател на обекта по договор № 9/06.01.2020 г. - целогодишно, за срока на сключения договор - до 06.01.2030 г.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 237

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „СТРОЙКОМ“ ЕООД, чрез покупко-продажба в ПИ с идентификатор 51809.509.4893 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ IV, кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 237

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ с идентификатор 51809.509.4893 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ IV, кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 3721/16121 ид. ч., на „СТРОЙКОМ“ ЕООД.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 35350,00 (тридесет и пет хиляди триста и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ е идентификатор 51809.509.4893 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ IV, кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 3721/16121 ид.ч.

3.Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба със „СТРОЙКОМ“ ЕООД.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 238

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов – Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Златка Иванова Баръмова от с. Съдийско поле, общ Нова Загора.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 238

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Златка Иванова Баръмова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност

„Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 239

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Генчо Петков Генев от гр. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 239

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Генчо Петков Генев, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 240

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Данка Иванова Илиева от с. Коньово, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 240

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Данка Иванова Илиева, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 241

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Цонка Стоянова Йорданова от гр. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 241

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Цонка Стоянова Йорданова, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 242

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/19.11.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Константин Тачев – ПП ГЕРБ внесе Предложение за промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Нова Загора.

            По предложението се изказаха: Кремена Петрова – КП „Демократична България – обединение“, Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ и Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 242

  1. Общински съвет Нова Загора освобождава Маргарит Тодоров от състава на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Решението по т. 1 е прието с 27 гласа За)

  1. Общински съвет Нова Загора освобождава Маргарит Тодоров от състава на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Решението по т. 2 е прието с 28 гласа За)

  1. Общински съвет Нова Загора избира Георги Николов за член на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Решението по т. 3 е прието с 26 гласа За)

  1. Общински съвет Нова Загора избира Георги Николов за член на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Решението по т. 4 е прието с: 22 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

  1. Общински съвет Нова Загора утвърждава Георги Николов за Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Решението по т. 5 е прието с: 26 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)