Заповед №РД-12-842/10.11.2020 г. за открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за аквакултури - дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми