Заседание № 14/29.10.2020 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 205
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Георги Николов - Председател на Временната комисия по изработване на проект за изменение Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация внесе Предложение за приемане на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 205
 
1.На основание чл. 21, ал.3, във връзка с чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора изменя и допълва  Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
§ 1. Създава се нов чл. 25а, със следното съдържание:
Чл. 25а, ал. 1. При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
ал. 2. В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
ал. 3. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
ал. 4. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, в защитена зона /и/или на електронна поща се обявява образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет Нова Загора obs nz@abv.bq. в което посочва начина /"за", „против", „въздържал се"/, по който гласува по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват.
ал. 5. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставеният протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколисти.
ал. 6. При провеждане на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.
§2. Създава се нов чл. 31а, със следното съдържание:
Чл. 31а, ал. 1. При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседание на общинския съвет от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и
гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
ал. 2. В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание на общинския съвет от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
ал. 3. За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседанията на общинския съвет по ал. 1 и ал. 2 чрез видеоконференция, в защитена зона и/или на електронната поща на съответният общински съветник, заедно с материалите за заседанието ще се обявят кодове и данни, необходими за провеждането му. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
ал. 4. Председателят на Общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на дистанционното заседание на интернет страницата на община Нова Загора, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
ал. 5. При провеждане на заседания на Общинския съвет чрез неприсъствено приемане на решения, в защитена зона /и/или на електронна поща се обявява образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет Нова Загора obs nz@abv.bq, в което посочва начина /"за", „против", „въздържал се"/, по който гласува по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват.
ал. 6. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставеният протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.
ал. 7. При провеждане на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.
ал. 8. Дневният ред, протоколите от дистанционните заседания на общинския съвет и приетите решения се разгласяват по реда на този правилник и се публикуват на електронната страница на Община Нова Загора.
ал. 9. Към дневният ред на насроченото дистанционно заседание, на електронната страница на Община Нова Загора се обявява и имейл адрес за предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на физически и юридически лица, институции и журналисти.
§3. Чл. 66, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация придобива следния вид:
Чл. 66, ал. 2, т. 3. Да извършва дейности, които водят до нарушаване на забрана или ограничение по глава осма, раздел II от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 
 (Решението е прието с 26 гласа За)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
 
 
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 206
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Нова Загора.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 206
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 61с, ал. 1 от ЗМДТ Общински съвет - Нова Загора приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Нова Загора (приета с Решение № 51/15.02.2008 и № 60/29.02.2008 на Общински съвет - Нова Загора, променяна и допълвана с Решение № 294/29.01.2009 г., с Решение № 697/24.01.2011 г., Решение № 28/29.12.2011 г., Решение № 507/27.11.2012 г., Решение № 1016/20.12.2013 г., Решение № 1364/27.01.2015 г., Решение № 33/22.12.2015 г., Решение № 209/27.09.2016 г., Решение № 652/30.08.2018 г., Решение № 715/31.01.2019 г., Решение № 57/12.02.2020 г. - отменено с Решение № 102/19.03.2020 г. и Решение № 107/21.04.2020 г.)
§ 1. В чл. 20:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) След думите „както следва:" се създава т. 1: „т. 1. за категоризирани места за настаняване:"
б) досегашните точки 1, 2, 3, 4 и 5 стават подточки на т. 1 и вместо с цифри се обозначават с букви а), б), в), г) и д).
в) Създава се т. 2:
„т. 2. за регистрирани места за настаняване - 0,80 лв. за нощувка."
2. В ал. 6 „чл. 10" се заменя с „чл. 11".
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 207
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2020 година.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.
(Становищата са неразделна част от настоящия протокол) 
По предложението се изказаха Румен Христов – ПП „БСП за България“ и Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие
Р ЕШ Е Н И Е
№ 207
 
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:
1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.
2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора с обект „Изграждане на система за видеонаблюдение в ДГ №5 гр. Нова Загора” с 6 000 лв.
3. Общински съвет - Нова Загора предоставя и утвърждава целева субсидия в размер на 20 000 лв. на Църковно настоятелство с. Полско Пъдарево за доизграждане на Православен храм „Св. Пророк Илия” по § 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел”, дейност „Субсидии и други разходи за дейности по религиозно дело”.
4. Общински съвет - Нова Загора предоставя и утвърждава целева субсидия в размер на 40 000 лв. на ФК „Загорец” - Нова Загора за издръжка по § 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел”, дейност „Спортни бази за спорт за всички”.
5. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.
6. Общински съвет - Нова Загора допълва Списъка на длъжностите и лицата в Община Нова Загора, които имат право на транспортни разноски за 2020 година /Приложение № 11/ към Бюджет 2020 г., приет с Решение № 60/12.02.2020 г. със служителят: Иван Диков Иванов на длъжност „психолог” в Център за обществена подкрепа гр. Нова Загора, считано от 01.10.2020 г.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 208
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2021-2023 г.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет и становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 208
 
На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № № 64 от 31.01.2020 г. на МС за бюджетната процедура за 2020 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ- 4/01.09.2020 г. на МФ за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. и на актуализираните им бюджетни прогонози за 2022 г. и 2023 г.
1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Актуализирана бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.
2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно Приложение № 2.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 3 гласа Въздържали се)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 209
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за трето тримесечие на 2020 г.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 209
 
На основание чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА
Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за третото тримесечие на 2020 г., съгласно приложената справка.
 
 (Решението е прието с: 26 гласа За )
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 210
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем за 2020 г. по договор № ОС-08-185/22.04.2013 г. за отдаване под наем на язовир „Горен юрт", находящ се в землището на с. Новоселец.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и след поименно гласуване с: 13 гласа За, 2 гласа Против и 10 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 210
 
Общински съвет Нова Загора не приема решение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем за 2020 г. по договор № ОС-08-185/22.04.2013 г. за отдаване под наем на язовир „Горен юрт", находящ се в землището на с. Новоселец.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 211
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем по договор № 11/06.01.2017 г. за отдаване под наем на язовир „Долен юрт", находящ се в землището на с. Новоселец Освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем по договор № 11/06.01.2017 г. за отдаване под наем на язовир „Долен юрт", находящ се в землището на с. Новоселец.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и след поименно гласуване с: 12 гласа За, 1 гласа Против и 11 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 211
 
Общински съвет Нова Загора не приема решение за Освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем по договор № 11/06.01.2017 г. за отдаване под наем на язовир „Долен юрт", находящ се в землището на с. Новоселец.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 212
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем по договор № ОС-08-447/09.09.2014 г. за отдаване под наем на язовир „До село", находящ се в землището на с. Бял кладенец
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и след поименно гласуване с: 13 гласа За, 1 гласа Против и 12 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 212
 
Общински съвет Нова Загора не приема решение за Освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем по договор № ОС-08-447/09.09.2014 г. за отдаване под наем на язовир „До село", находящ се в землището на с. Бял кладенец.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 213
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовир „Щоките" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Кортен.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 213
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на язовир „Щоките", съставляващ поземлен имот с идентификатор 38683.38.299 в землището на с. Кортен, с площ 79,878 дка съгласно съставения АОС № 291/01.02.2000 г.
2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на договор със спечелилия търга участник.
 
(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За.)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 214
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за удължаване срока на концесията по договор № 137/15.03.2006 г. за предоставяне на концесия на язовир „Радево” (Юг), находящ се в землищата на с. Радево и с. Дядово.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и след поименно гласуване с: 6 гласа За, 11 гласа Против и 8 гласа Въздържали се Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 214
 
Общински съвет Нова Загора не приема решение за Удължаване срока на концесията по договор № 137/15.03.2006 г. за предоставяне на концесия на язовир „Радево” (Юг), находящ се в землищата на с. Радево и с. Дядово.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 215
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продължаване срока на действие на разрешително № 46 от 27.10.2015 г. за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня, община Нова Загора.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 215
 
На основание чл. 78 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава съгласие Кметът на Община Нова Загора да продължи срока на действие на разрешително № 46/27.10.2015 г., издадено на „Вени - М" ООД със седалище гр. Нова Загора, до 27.10.2025 г.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 216
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект «Трасе на водопровод за захранване на винарна в ПИ с идентификатор 78344.601.778 - имот по § 4 в землището на с. Ценино, общ. Нова Загора, местност „ЦЕНИНО-ЗАПАД“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Ценино, общ. Нова Загора.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 216
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:
1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Трасе на водопровод за захранване на винарна в ПИ с идентификатор 78344.601.778 - имот по § 4 в землището на с. Ценино, общ. Нова Загора, местност „ЦЕНИНО-ЗАПАД“.
3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: ПИ 78344.11.12, ПИ 78344.11.35, ПИ 78344.11.36, ПИ 78344.11.63 и ПИ 78344.11.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ценино, общ. Нова Загора и ПИ 784 по плана на новообразуваните имоти, местност „ЦЕНИНО-ЗАПАД“ в землището на с. Ценино, общ. Нова Загора, съгласно предоставен регистър на засегнатите от проекта имоти, във връзка с реализиране на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Трасе на водопровод за захранване на винарна в ПИ с идентификатор 78344.601.778 - имот по § 4 в землището на с. Ценино, общ. Нова Загора, местност „ЦЕНИНО-ЗАПАД“
4. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 217
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект "Текущ ремонт на общинска сграда - Туристически информационен център" по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г., процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.440 - МИГ - Нова Загора, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 217
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да подаде проектно предложение "Текущ ремонт на общинска сграда - Туристически информационен център" по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.440 - „МИГ - Нова Загора, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” към Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ-Нова Загора“.
2. Дейностите, включени в проекта "Текущ ремонт на общинска сграда - Туристически информационен център" съответстват на цел 3 от „Общинския план за развитие на Община Нова Загора 2014 - 2020 г.” - „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал.”, приоритет 7 - „Развитие на туристическия потенциал и подобряване на социокултурната среда - съхраняване и обогатяване на традициите, културното и историческото наследство, допринасящи за икономическия просперитет на общината.” и специфична цел 1 - „Развитие на екологичния, културния, аграрния, ловния туризъм и други перспективни форми на туризъм, подобряване на маркетинга на туристическия продукт и услугите в туристическата индустрия.“
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 218
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Кремена Петрова – общински съветник внесе Предложение за анализ и идентифициране на замърсителите на атмосферния въздух в гр. Нова Загора, чрез внедряване на система от мобилни сензори за измерване качеството на атмосферния въздух, позволяваща визуализация и съхранение на данните.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
В станалите разисквания взеха участие и: Анна Добрева – ПП ГЕРБ, Румен Христов – ПП „БСП за България“, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което се проведе гласуване и със: 7 гласа За, 1 глас Против и 9 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 218
 
Общински съвет Нова Загора не приема решение по предложение за анализ и идентифициране на замърсителите на атмосферния въздух в гр. Нова Загора, чрез внедряване на система от мобилни сензори за измерване качеството на атмосферния въздух, позволяваща визуализация и съхранение на данните.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 219
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 61340.11.915 по КККР на е. Радецки.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 219
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 47 - ПИ с идентификатор 61340.11.915 по КККР на с. Радецки, с площ 9212 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3976/07.10.2020 г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 61340.11.915 по КККР на с. Радецки, с площ 9212 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.
3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 9625,00 (девет хиляди шестстотин двадесет и пет) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 61340.11.915 по КККР на с. Радецки, с площ 9212 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.
4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.
 
(Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 220
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор
38683.187.9 по КККР на е. Кортен, ведно с находящата се в него сграда.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 220
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 46- поземлен имот с идентификатор 38683.187.9 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - запад”, с площ 529 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ведно с находящата се в него сграда с идентификатор 38683.187.9.1 със ЗП 23 кв. м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3974/05.10.2020 г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.187.9 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - запад”, с площ 529 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ведно с находящата се в него сграда с идентификатор 38683.187.9.1 със ЗП 23 кв. м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна.
3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2020,00 (две хиляди и двадесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор идентификатор 38683.187.9 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - запад”, с площ 529 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), ведно с находящата се в него сграда с идентификатор 38683.187.9.1 със ЗП 23 кв. м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна.
4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 221
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 38683.189.54 по КККР на с. Кортен.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 221
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 45 - ПИ с идентификатор 38683.189.54 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките“, с площ 60168 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), IV кат., АОС № 3969/14.08.2020 г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 38683.189.54 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките“, с площ 60168 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), IV кат.
3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 145600,00 (сто четиридесет и пет хиляди и шестстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 38683.189.54 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките“, с площ 60168 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)  IV кат.
4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.
 
(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 3 гласа Против и 1 глас Въздържал се)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 222
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, с идентификатор 51809.501.97 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ II-97, кв. 12 по ПУП на гр. Нова Загора).
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 222
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 13350,00 (тринадесет хиляди триста и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.97 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ II-97, кв. 12 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „П. Р. Славейков“ № 8, гр. Нова Загора, с площ 560 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) на Димитринка Миткова Илиева, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
 
(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За )
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 223
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Милена Пенева Георгиева, чрез покупко-продажба в УПИ ХIII-212,213, кв. 26 по ПУП на с. Новоселец.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 223
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ ХIII-212,213, кв. 26 по ПУП на с. Новоселец, представляваща 30/510 (тридесет от петстотин и десет) ид. ч., на Милена Пенева Георгиева.
2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 120,00 (сто и двадесет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ ХIII-212,213, кв. 26 по ПУП на с. Новоселец, представляваща 30/510 (тридесет от петстотин и десет)       ид. ч.
3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Милена Пенева Георгиева.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 224
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища и не функциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2020/2021 година.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 224
 
1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за отдаване под наем на полските пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, включени в заповедта по чл. 37в,- ал. 4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021 година, съгласно списък предоставен от Областна дирекция „Земеделие” - Сливен. (Приложение 1)
2. Съгласно чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ определя наемна цена при сключването на договори за наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, определено с протокол на Комисия, назначена със Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Сливен, съгласно § 2е, ал. 1 и ал 2 от ДР на ЗСПЗЗ.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на имотите от настоящото решение с ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен за срок от една стопанска година - 2020/2021.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 225
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение и мазе, находящи се в сграда „Здравен дом и Кметство“ в УПИ VIII, кв. 60 по ПУП на с. Бял кладенец.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 225
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 12,60 кв. м на II ет. и мазе с площ 7,60 кв. м, находящи се в сграда „Здравен дом и Кметство“ в УПИ VIII, кв. 60 по ПУП на с. Бял кладенец, за офис и склад, чрез публичен търг, за срок от 5 години.
2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 226
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска
собственост - помещение на I ет. в сграда „Кметство“ в УПИ I, кв. 7 по ПУП на с. Кортен.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 226
 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение е площ 24 кв. м, находящо се на I ет. в сграда „Кметство“ в УПИ I, кв. 7 по ПУП на с. Кортен, за офис, чрез публичен търг, за срок от 5 години.
2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 227
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1092 на Път III-554 „Раднево - Нова Загора“ км 11+160, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)“, попадаща в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 227
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинският съвет Нова Загора реши:
1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1092 на Път III-554 „Раднево - Нова Загора“ км 11+160, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)“.
3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти по КККР на с. Богданово, както следва:
- ПИ 04635.66.283 - Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, НТП - МЕРА - с дължина на трасето 10 м.
- ПИ 04635.66.247 - Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път - с дължина на трасето 5 м.
4. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 3 гласа Въздържали се)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 228
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1069 на Път II-66 „Нова Загора-Сливен“ км 22+760, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)“ попадаща в землището на с. Съдиево, общ. Нова Загора и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през улица с. о. т. 28 - о. т. 27 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 228
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:
1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1069 на Път II-66 „Нова Загора-Сливен“ км 22+760, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)“
3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през улица с о. т. 28 - о. т. 27 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора - имот публична общинска собственост с дължина на трасето 140 м.
4. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 5 гласа Въздържали се)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 229
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1062 на Път II-55 „Мъдрец-Радецки“ км 117+200 (след прекилометриране на Път II-55 - км 114+015, нов), част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)“, попадаща в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през улица о. т. 44 - о. т. 45 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 229
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:
1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1062 на Път II-55 „Мъдрец-Радецки“ км 117+200 (след прекилометриране на Път II-55 - км 114+015, нов), част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)“.
3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през улица с. о. т. 44 - о. т. 45 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора - имот публична общинска собственост с дължина на трасето 14 м.
4. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване. 
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 5 гласа Въздържали се)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 230
ОТ ПРОТОКОЛ № 14/29.10.2020 г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВА ЗАГОРА
 
 
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
 
Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1059 на Път II-55 „Нова Загора-Гурково“ км 80+718, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)“, попадаща в землището на с. Асеновец, общ. Нова Загора и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през улица с о. т. 109 - о. т. 110 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора - имот публична общинска собственост.
Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.
(Становището е неразделна част от настоящия протокол) 
Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 
 
Р ЕШ Е Н И Е
№ 230
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:
1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1059 на Път II-55 „Нова Загора-Гурково“ км 80+718, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)“.
3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през улица с о. т. 109 - о. т. 110 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора - имот публична общинска собственост с дължина на трасето 40 м.
4. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.
 
 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 6 гласа Въздържали се)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
(Г. НИКОЛОВ)