Заседание № 13/19.10.2020 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 203

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/19.10.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно упълномощаване на представител в Общото събрание на "В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Васил Стоянов – ПП „БСП за България“, Иван Ников – ПП „БСП за България“, Кремена Петрова – ПП ДБО и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

203

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора избира Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на "В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 20.10.2020 г. от 11:00 часа в гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на общото събрание както следва:

По т. 1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството-„Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 139 920 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи 51 % от капитала на „ВиК-Сливен” ООД и внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 1 399 200 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200901140351-4/25.09.2020 г. на Агенция по вписванията.

Непаричната вноска, с която ще се увеличи капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД, в размер на 1 399 200 лева, се равнява на 1 399 броя акции с номинал по 1000 лева всяка, които ще бъдат придобити от държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството-едноличен собственик на капитала на „Български ВиК холдинг” ЕАД – да гласува „ЗА“

По т. 2. Упълномощаване на управителя на „ВиК- Сливен” ООД да сключи договор за прехвърляне на дружествените дялове по т.1 , притежавани от държавата в полза на „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София - да гласува „ЗА“

По т. 3. Вземане на решение за промени в дружествения договор на „ВиК-Сливен“ ООД, както следва:

3.1 В чл. 5 текста „Държавата - представлявана от определено от Министъра на РРБ лице” се заменя с „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София – да гласува “ЗА“

3.2 В чл.11, ал.2, б. ”А” думата „Държавата” се заменя с „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София – да гласува „ЗА“.

По т. 4. Вземане на решение „ВиК- Сливен” ООД да получи финансиране от „Български ВиК холдинг” ЕАД, гр. София, в размер до 1,5 млн. лв. и за сключване на договор за заем, при условията на съгласуван между двете страни проект на договор за заем. Средствата да се използват за покриване на безспорните просрочени задължения за ел. енергия на „ВиК – Сливен“ ООД към „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД - доставчик на ел. енергия средно напрежение за дружеството - да гласува „ЗА“

По т. 5. Разни - да гласува по преценка на представителя.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 6 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 204

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/19.10.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Стоян Пенев – общински съветник внесе Предложение относно приемане на декларация за подкрепа на организираната подписка против обгазяването на града и близките села от биоцентрала „Градус“ ООД, настоящо „Енерджи-2“ ООД.

            В станалите разисквания взеха участие: Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, Кремена Петрова – ПП ДБО, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ, Сергей Радилов – ПП ГЕРБ и Румен Христов – ПП „БСП за България“, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

204

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора приема следната

ДЕКЛАРАЦИЯ:

 

            Общински съвет Нова Загора изразява категоричната си подкрепа на исканията на гражданите на община Нова Загора.

 

 (Решението е прието с 23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)