Заседание № 12/17.09.2020 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 190

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Нова Загора за учебната 2020/2021 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 190

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет Нова Загора реши:

1. Утвърждава маломерни и слети паралелки в училищата в община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 191

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за преобразуване на ДГ „Еделвайс" с. Полско Пъдарево и ДГ „Тракийче" гр. Нова Загора чрез вливане на ДГ „Еделвайс" с. Полско Пъдарево в ДГ „Тракийче" гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказаха: Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 191

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 59 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, общински съвет Нова Загора реши:

1. Да се преобразуват, считано от учебната 2020/2021г. ДГ „Еделвайс" и ДГ „Тракийче" гр. Нова Загора, чрез вливане на ДГ „Еделвайс" с административен адрес: обл. Сливен, община Нова Загора, с. Полско Пъдарево в ДГ „Тракийче" гр. Нова Загора, с административен адрес: обл. Сливен, общ. Нова Загора, гр. Нова Загора, ж. к. „Загоре".

2. Разкрива полудневна група към ДГ „Тракийче" гр. Нова Загора с адрес: общ. Нова Загора, с. Полско Пъдарево.

3. Задължителната документация на вливащата се ДГ „Еделвайс", наличният й инвентар и сградният фонд - публична общинска собственост, да се приемат за управление и стопанисване от ДГ „Тракийче" гр. Нова Загора.

4. Трудовите правоотношения с персонала на преобразуваната детска градина да бъдат уредени при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.

5. Възлага на Кмета на Община Нова Загора или упълномощено от него лице да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението.

 

 (Решението е прието с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 192

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2020 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 192

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. З от ЗПФ, и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

4. Общински съвет - Нова Загора променя месечното разпределение на разходите за заплати на персонала за периода 01.08.-31.12.2020 г. в дейностите: „Домове за стари хора” от 20 250 лв. на 22 275 лв.; „Защитено жилище” от 5 400 лв. на 5 800 лв.; „Преходно жилище” от 4 302 лв. на 4 750 лв.; ЦНСТ от 9 980 лв. на 6 550 лв.; „Дневен център за лица с увреждания” от 8 742 лв. на 9 650 лв.; „Център за обществена подкрепа” от 7 300 лв. на 8 000 лв.; „Домашен социален патронаж” от 19 666 лв. на 20 000 лв.; „Детски ясли, детски кухни” от 28 000 лв. на 31 000 лв.; „Яслена група към ОДЗ” от 2 600 лв. на 2 700 лв.; „ДД по здравеопазването” от 900 лв. на 940 лв. и „Здравни кабинети в детски градини и училища” от 16 300 лв. на 17 700 лв.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 5 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 193

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51809.27.7 по КККР в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: „ДУРАК ЧЕШМА“ с площ: 3757 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята: 3 и при необходимост изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 193

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51809.27.7 по КККР в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: „ДУРАК ЧЕШМА“ с площ: 3757 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята: 3 и при необходимост изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен, като се промени предназначението на земята и се установи устройствена зона за обществено обслужване - (Оо) с устройствени показатели: Пзастр. - до 60 %, Кинт - до 2,0, Позел - мин. 30 %, височина - до 10,0 м, начин на застрояване - свободно, паркиране в границите на поземления имот.

3. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124 а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124 6, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124 6, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 194

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

                       

Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с пл. № 46, за който е отреден УПИ IV-46, кв. 14 по ПУП на с. Омарчево.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 194

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 44 - общински поземлен имот е пл. № 46, с площ 670 кв. м, за който е отреден УПИ IV-46, кв. 14 по ПУП на с. Омарчево с площ 900 кв. м, с отреждане „за жилищни нужди“, с неуредени регулационни сметки за 230 кв. м, АОС № 3963/21.07.2020 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с пл. № 46, с площ 670 кв. м, за който е отреден УПИ IV-46, кв. 14 по ПУП на с. Омарчево с площ 900 кв. м, с отреждане „за жилищни нужди“, с неуредени регулационни сметки за 230 кв. м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2450,00 (две хиляди четиристотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с пл. № 46, с площ 670 кв. м, за който е отреден УПИ IV-46, кв. 14 по ПУП на с. Омарчево с площ 900 кв. м, с отреждане „за жилищни нужди“, с неуредени регулационни сметки за 230 кв. м.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 195

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и Доротея Стоянова Димова, чрез покупко-продажба в УПИ II-54, кв. 16 по ПУП на с. Пет могили.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 195

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ II - 54, кв. 16 по ПУП на с. Пет могили, представляваща 57/3388 ид. ч., на Доротея Стоянова Димова.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ап. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 230,00 (двеста и тридесет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ II - 54, кв. 16 по ПУП на с. Пет могили, представляваща 57/3388 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез за покупко-продажба с Доротея Стоянова Димова.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 196

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора от една страна и Красимир Мишев Кънев, Мишо Кънев Михов и Иванка Йорданова Михова от друга, чрез покупко-продажба на общински поземлен имот с идентификатор 51809.502.7043 по КККР на гр. Нова Загора, съставляващ част от УПИ XVII-596, кв. 205 по ПУП на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 196

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността в УПИ XVII-596, кв. 205 по ПУП на гр. Нова Загора, чрез продажба на общински поземлен имот с идентификатор 51809.502.7043 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 35 кв. м, съставляващ 35/540 (тридесет и пет от петстотин и четиридесет) ид. ч. от УПИ XVII-596, кв. 205 по ПУП на гр. Нова Загора, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: застрояване с голяма височина (>15 м), съгласно Заповед № РД-29-356/09.06.2020 г. на Кмета на Община Нова Загора, на Красимир Мишев Кънев, Мишо Кънев Михов и Иванка Йорданова Михова.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 886,00 (осемстотин осемдесет и шест) лв, без включен ДДС, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 51809.502.7043 по КККР на гр. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината: да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез за покупко-продажба с Красимир Мишев Кънев, Мишо Кънев Михов и Иванка Йорданова Михова.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 197

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион, находящ се в УПИIII, кв. 32 по ПУП на с. Асеновец.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 197

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 215 - празно място за поставяне на временен преместваем павилион, находящо се в УПИ III, кв. 32 по ПУП на с. Асеновец, с площ от 14 кв. м (съгласно приложена схема), за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години, АОС № 489/25.07.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион, находящо се в УПИ III, кв. 32 по ПУП на с. Асеновец, с площ от 14 кв. м (съгласно приложена схема), за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 198

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем по договор № 12/06.01.2017 г. за отдаване под наем на язовир „Горния", находящ се в землището на с. Сокол.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 198

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1.1. Общинският съвет - Нова Загора освобождава ЕТ „Мирона - Милен Караманов" със седалище гр. Нова Загора, наемател на язовир „Горния" в землището на с. Сокол по договор за отдаване под наем № 12/06.01.2017 г., от заплащане на годишна наемна цена в размер на 710,93 лв. без ДДС, или 853,12 лв. с включен ДДС, за периода от 06.01.2020 г. до 05.01.2021 г., като всички останали задължения на наемателя по договора за наем остават в сила.

1.2. Да бъде възстановена на ЕТ „Мирона - Милен Караманов" със седалище гр. Нова Загора, по договор за отдаване под наем № 12/06.01.2017 г. заплатената от него годишна наемна цена в размер на 710,93 лв. без ДДС, или 853,12 лв. с включен ДДС, за периода от 06.01.2020 г. до 05.01.2021 г., по посочена от него банкова сметка.

1.3. В изпълнение на т. 1.1. и т. 1.2. от настоящото решение, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да подпише анекс към договор № 12/06.01.2017 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 2 гласа Против и 6 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 199

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем по договор № ОС-08-252/22.04.2014 г. за отдаване под наем на язовир, съставляващ имоти №№ 000201, 000211 и 000220 по КВС на землището на с. Прохорово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Велко Славов – ПП ДПС, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 199

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1.1. Общинският съвет - Нова Загора освобождава ЕТ „Мирона - Милен Караманов" със седалище гр. Нова Загора, наемател на ЯЗОВИР в землището на с. Прохорово, за който е съставен АОС № 38/16.06.1998 г., по договор за отдаване под наем № ОС-08-252/22.04.2014 г., от заплащане на годишна наемна цена в размер на 10 424,00 лв. без ДДС, или 12 508,80 лв. с включен ДДС, за периода от 22.04.2020 г. до 21.04.2021 г., като всички останали задължения на наемателя по договора за наем остават в сила.

1.2. Да бъде възстановена на ЕТ „Мирона - Милен Караманов" със седалище гр. Нова Загора, по договор за отдаване под наем № 0008-252/22.04.2014 г. заплатената от него годишна наемна цена в размер на 10 424,00 лв. без ДДС, или 12 508,80 лв. с включен ДДС, за периода от 22.04.2020 г. до 21.04.2021 г., по посочена от него банкова сметка.

1.3. В изпълнение на т. 1.1. и т. 1.2. от настоящото решение, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да подпише анекс към договор № ОС-08-252/22.04.2014 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 2 гласа Против и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 200

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за избор на Временна комисия, която да подготви и внесе проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съобразен с приетите промени в ЗМСМА, в сила от 07.08.2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Кремена Петрова – ПП ДБО, Бояна гидикова – ПП ГЕРБ, Румен Христов ПП „БСП за България“ и Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 200

 

1. Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, избира пет членна Временна комисия за изработване на проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съобразен с промените в ЗМСМА, в сила от 07.08.2020 г., в следния състав:

Георги Николов Николов

Нейчо Минчев Минчев

Стоян Стаматов Пенев

Иван Ников Иванов

Захари Христов Захариев

2. Общински съвет Нова Загора избира за Председател на Временната комисия Георги Николов Николов.

 

 (Решението е прието с: 24 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 201

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Танчо Михайлов Танчев от с. Асеновец, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 201

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Танчо Михайлов Танчев, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 202

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/17.09.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Стойков Георгиев от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 202

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Петър Стойков Георгиев, в размер на 400 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)