Заседание № 11 от 19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 178

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета, списъка за капиталови разходи и сметките за СЕС на Община Нова Загора за 2020 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 178

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ и чл. 37 ал.1 и ал.2, чл. 47 и чл. 49 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 3.

4. Общински съвет Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета, Списъка за капиталови разходи и сметките за СЕС.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За, 2 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 179

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 179

 

1. Общински съвет Нова Загора приема актуализираното разпределение на променените бюджети,  списъка за капиталови разходи и сметки за средства от Европейския съюз през първото шестмесечие на 2020 г. съгласно Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2. Общински съвет Нова Загора приема информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2020 г. по прихода и разхода по разпоредители, функции и дейности, както следва: Приложение № 3, 4, 6, 7, 8, 10

План:

По прихода - 35 713 278 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 3 и 4/

По разхода - 35 713 278 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 6,7 и 8/

Изпълнение:

По прихода - 22 643 398 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 3 и 4/

По разхода - 12 673 645 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 6,7 и 8/

3. Общински съвет Нова Загора приема информация на отчета за изпълнение на капиталовите разходи за първото шестмесечие на 2020 г. съгласно Приложение 9.

4. Общински съвет Нова Загора приема информация за текущото изпълнение на  общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2020 г. Приложение № 10

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 4 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 180

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 180

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет Нова Загора

РЕШИ:

 

1. Детска градина „Бодра смяна", гр. Нова Загора, Детска градина „Детство" с. Млекарево, Начално училище „Любен Каравелов" гр. Нова Загора, Начално училище „Св. Паисий Хилендарски" гр. Нова Загора, Основно училище „Христо Ботев" с. Съдиево, Основно училище „Иларион Макариополски" с. Любенова махала, Основно училище „П. Р. Славейков" с. Кортен, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски" с. Стоил войвода, Средно училище „Христо Ботев" гр. Нова Загора и Средно училище „Иван Вазов" гр. Нова Загора да бъдат включени в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021г.

2. Възлага на кмета на Община Нова Загора да необходимите действия за включване на детските градини и училища пот. 1 в списъка на средищните детски градини и училища.

 

(Решението е прието с 28 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 181

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.11 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 181

 

            1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 43 - поземлен имот с идентификатор 38683.189.11 по КККР на е. Кортен, с площ 2 079 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Щоките”. Правото на собственост върху имота е удостоверено е Акт за частна общинска собственост № 3964/21.07.2020 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.11 по КККР на с. Кортен, с площ 2 079 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Щоките”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 700,00 (шест хиляди и седемстотин) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.189.11 по КККР на с. Кортен, с площ 2 079 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Щоките”.

4. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 182

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.27 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 182

 

            1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 42 - поземлен имот с с идентификатор 38683.188.27 по КККР на с. Кортен, с площ 1 293 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3930/13.11.2020 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.27 по КККР на с. Кортен, с площ 1 293 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 660,00 (три хиляди шестстотин и шестдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.27 по КККР на с. Кортен, с площ 1 293 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък – изток“.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 183

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП- ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Трасе на Кабел ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 02734.49.11 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, местност „ИЗТЪПИЧ“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

(Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 183

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект «Трасе на Кабел ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 02734.49.11 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, местност „ИЗТЪПИЧ“.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, както следва:

- ПИ 02734.49.32 (общинска публична собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път) с дължина на трасето 59,47 м и площ на сервитута 0,238 дка;

- ПИ 02734.49.123 (общинска публична собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път) с дължина на трасето 63,94 м и площ на сервитута 0,238 дка;

- ПИ 02734.49.147 (общинска частна собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: пасище) с площ на сервитута 0,018 дка;

- ПИ 02734.49.486 (общинска публична собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път) с дължина на трасето 429,51 м и площ на сервитута 1,718 дка;

- ПИ 02734.50.485 (общинска публична собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път) с дължина на трасето 151,96 м и площ на сервитута 0,607 дка, във връзка с реализиране на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Трасе на Кабел ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 02734.49.11 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, местност „ИЗТЪПИЧ“.

4. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 184

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от годишен наем по договор № 216/06.04.2015 г. за отдаване под наем на язовир „Съзлията", находящ се в землището на с. Еленово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 184

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора реши:

1. Освобождава ЕТ „Радецки - Доника Димитрова" със седалище гр. Нова Загора, наемател на язовир „Съзлията" в землището на с. Еленово по договор за отдаване под наем № 216/06.04.2015 г., от заплащане на годишна наемна цена в размер на 5 334,07 лв. без ДДС, или 6400,88 лв. с включен ДДС, за периода от 06.04.2020 г. до 05.04.2021 г., като всички останали задължения на наемателя по договора за наем остават в сила.

2. Да бъде възстановена на ЕТ „Радецки - Доника Димитрова" със седалище гр. Нова Загора, по договор за отдаване под наем № 216/06.04.2015 г. заплатената от него годишна наемна цена в размер на 5 334, 07 лв. без ДДС, или 6 400,88 лв. с включен ДДС, за периода от 06.04.2020 г. до 05.04.2021 г. по посочена от него банкова сметка.

3. В изпълнение на т. 1 и т. 2. от настоящото решение, Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на общината да подпише анекс към договор № 216/06.04.2015 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 2 гласа Против и 7 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 185

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Нова Загора през 2021 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Възражение от Кремена Петрова и Захари Захариев общински съветници от „Демократична България – обединение“ в Общински съвет Нова Загора и граждани относно: Уведомление за изготвен проект на общ административен акт – План – сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Нова Загора през 2021 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. от 06.07.2020 г., публикувано на официалната страница на община Нова Загора.

(Възражението е неразделна част от настоящия протокол).

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Пенка Калина – Колева – Секретар на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете Доклад на водещата комисия.

(Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

В Станалите разисквания взеха участие и: Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Румен Христов – ПП „БСП за България“, Кремена Петрова – ПП ДБО, Иван Ников – ПП „БСП за България“, Васил Стоянов – ПП „БСП за България“, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Мадлена Куртева – н-к отдел ЕЧО, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Ленко Влаев – кмет с. Съдиево, Николина Стефанова – кмет с. Караново, Радомир Велев – кмет с. Баня и Ганка Иванова – кметски наместник с. Прохорово, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 185

 

1. На основание чл. 8, ал. 1 ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 18 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Нова Загора през 2021 г., съгласно Приложения № 1 и 1.2.

2. На основание чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси и чл. 18 и чл. 16 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора определя размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. За жилищни имоти - общ размер 5%о, върху данъчната оценка, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване - 1.98 %о

- поддържане и експлоатация на депо - 1.99 %о

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване -1.03 %о

2.2. За нежилищни - общ размер 7.5 %о, върху по - високата между данъчната оценка и отчетната стойност, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване - 2.95 %о

- поддържане и експлоатация на депо -2.99 %о

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване- 1.56 %о

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, и 7 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 186

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.501.1406 (УПИ IV, кв. 36 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 186

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 5 050,00 (пет хиляди и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на ПИ с идентификатор 51809.501.1406 (УПИ IV, кв. 36 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 273 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) на Антон Славов Антонов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 187

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.504.2777 (УПИ VI, кв. 222 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 187

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 4 400,00 (четири хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба на ПИ с идентификатор 51809.504.2777 (УПИ VI, кв. 222 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 220 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застр, ЕООД, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 188

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за избор на представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Меридиан 26" ООД, гр. Нова Загора и упълномощаване за гласуване по предложените точки от дневният ред.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Иван Ников – ПП „БСП за България“, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ и Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 188

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Нова Загора избира за представител на Община Нова Загора в общото събрание на търговско дружество „Меридиан 26" ООД, гр. Нова Загора Сергей Иванович Дериволков – н-к отдел „Правен“ в Община Нова Загора.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на „Меридиан 26" ООД, гр. Нова Загора, да гласува по предложеният дневен ред на общото събрание, което ще се проведе на 02.09.2020 г. в 11 часа в адреса на управление на дружеството, както следва:

По т. 1 от дневния ред „Починалият съдружник в „МЕРИДИАН 26" ООД- гр. Нова Загора Иван Митев Славов да бъде заличен по партидата на дружеството в ТР при АВ" да гласува „ЗА“.

(Решението по т. 1 е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

По т. 2 от дневния ред „Дяловете на починалия съдружник в „МЕРИДИАН 26" ООД- гр. Нова Загора Иван Митев Славов, а именно 450 /четиристотин и петдесет/ дяла от по 10.00 лв./десет лева/ или общо 4500.00 лв. /четири хиляди и петстотин лева/ да се съхраняват в касата на дружеството и да бъдат върнати на неговите наследници при поискване" да гласува „ЗА“.

(Решението по т. 2 е прието  след поименно гласуване с: 20 гласа За, 4 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

По т. 3 от дневния ред „Капиталът на дружеството да бъде намален с размера на освободения от починалия съдружник дял, а именно с 450 /четиристотин и петдесет/ дяла от по 10.00 лв./десет лева/ или общо с

4500.00 лв. /четири хиляди и петстотин лева/ или капиталът от 28 000.00 лв. /двадесет и осем хиляди лева/ да бъде намален на 23 500.00 лв. /двадесет и три хиляди и петстотин лева/“ да гласува „ЗА“.

По т. 4 от дневния ред „Решението за намаляване на капитала да бъде обявено в Търговския регистър" да гласува „ЗА“.

По т. 5 от дневния ред „Приема финансовия отчет за 2019 г., освобождава от отговорност управителя Цанко Цанев за дейността му през 2019 г., реализираната печалба, в размер на 380.00.лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години" да гласува „ЗА“.

 

(Решението по т. 3, т. 4 и т. 5 е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 189

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.08.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Росица Вълчева Бонева от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 189

 

            Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Росица Вълчева Бонева в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)