Уведомление по чл. 72, ал. 1 от АПК.

        На основание чл. 72, ал. 1 от АПК уведомявам всички заинтересувани страни, че на 19.08.2020 г. Общински съвет Нова Загора е приел общ административен акт - Решение № 185/19.08.2020 г., с което е одобрил план-сметка за необходите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, включително и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г. 

Решение № 185/19.08.2020 г. на Общински съвет Нова Загора е публикувано на интернет страницата на Община Нова Загора и може да бъде изтеглено от тук: