Заседание № 10/16.07.2020 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 152

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 06.11.2019 г. - 30.06.2020 г.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 152

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 06.11.2019 г. - 30.06.2020 г.

 

 (Решението е прието с:  24 гласа За и 1 глас Против)

 

   ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 153

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на годишен отчет за изпълнението през 2019 г. на концесионни договори с концедент Общински съвет - Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Кремена Петрова – ПП ДБО, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 153

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗК, Общинският съвет - Нова Загора одобрява годишния отчет за 2019 г. на Кмета на Община Нова Загора относно изпълнението на концесионните договори.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се )

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  (АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 154

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Приемане на Отчет за дейността на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за 2019 г.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 154

 

  1. Общински съвет – Нова Загора приема Отчета за дейността на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора за 2019 г.
  2. Общински съвет – Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през 2019 г.
  3.  Балансовата печалба за 2019 г. в размер на 213 671 лв. да бъде да бъде използвана за покриване на натрупана загуба от минали години.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

    ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 155

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за възстановяване на средства от РИОСВ от отчисленията по чл.60 от Закона за управление на отпадъци.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 155

 

Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на община Нова Загора на основание § 41, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето , да отправи заявление до министъра на околната среда и водите за възстановяване на натрупаните средства от отчисления по чл. 60, ал.2,т,1 от ЗУО, за извършените и заплатени разходи, свързани с извънредната епидемична обстановка в размер 19 159,96 лв. по банковата сметка на Община Нова Загора.

            BG80CECB97903155242000 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

           

            Общински съвет Нова Загора задължава Кмета на община Нова Загора при постъпване на средства да извърши необходимите корекции в бюджета на общината.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

    (АНД. СПАСОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 156

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Кремена Петрова – ПП ДБО, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Цветана Рашева – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 156

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 31.07.2020 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен.

            2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

            Решение по т. 1 от дневния ред:

            Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен" ООД за 2021 г.

            На осн. чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията съгласно посоченото в проектобюджета за 2021 год. - ДА ГЛАСУВА “ЗА“

           

Решение по т. 2 от дневния ред:

            Обсъждане и приемане за сведение на Годишния отчетен доклад на „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД за 2019 г.

            Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА за сведение Годишния отчетен доклад на „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД за 2019 г. - ДА ГЛАСУВА „ПРОТИВ“.

            Решение по т. 3 от дневния ред:

            Разни. ДА ГЛАСУВА ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

   (АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 157

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за обсъждане докладите на читалищата за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите за 2019г. и за изразходваните от бюджета средства.

Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 157

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Нова Загора приема представените доклади на председателите на читалищата на територията на община Нова Загора за осъществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства по програмите им за 2019 г.

 

 (Решението е прието с 24 гласа За )

 

   ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 158

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от наем по договор № 467/04.09.2019 г. за отдаване под наем на язовир „Гаргаджията", находящ се в землището на с. Новоселец.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 158

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет - Нова Загора реши:

            1.1. Общинският съвет - Нова Загора освобождава „Агрориб" ЕООД със седалище гр. Нова Загора, наемател на язовир „Гаргаджията" в землището на с. Новоселец по договор за отдаване под наем № 467/04.09.2019 г., от заплащане на годишна наемна цена в размер на 3 997,92 лв. без ДДС, или 4 797,50 лв. с включен ДДС, за периода от 04.09.2020 г. до 03.09.2021 г., като всички останали задължения на наемателя по договора за наем остават в сила.

            1.2. Да бъде възстановена на „Агрориб" ЕООД" със седалище гр. Нова Загора, по договор за отдаване под наем № 467/04.09.2019 г. заплатената от него годишна наемна цена в размер на 3 997,92 лв. без ДДС, или 4 797,50 лв. с включен ДДС, за периода от 04.09.2020 г. до 03.09.2021 г. по посочена от него банкова сметка.

            1.3. В изпълнение на т. 1.1. и т. 1.2. от настоящото решение, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да подпише анекс към договор № 467/04.09.2019 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

              ЗАМЕСТИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

         (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 159

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от наем по договор № ОС-08-85/01.03.2013 г. за отдаване под наем на язовир „Балджията", находящ се в землището на с. Еленово.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 159

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет - Нова Загора реши:

            1.1. Общинският съвет - Нова Загора освобождава „Агрофиш" ЕООД със седалище гр. Нова Загора, наемател на язовир „Балджията" в землището на с. Еленово по договор за отдаване под наем № ОС-08-85/01.03.2013 г., от заплащане на годишна наемна цена в размер на 6 963,96 лв. без ДДС, или 8 356,75 лв. с включен ДДС, за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г., като всички останали задължения на наемателя по договора за наем остават в сила.

            1.2. Да бъде възстановена на „Агрофиш" ЕООД" със седалище гр. Нова Загора, по договор за отдаване под наем № ОС-08-85/01.03.2013 г., заплатената от него годишна наемна цена в размер на б 963,96 лв. без ДДС, или 8 356,75 лв. с включен ДДС, за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г. по посочена от него банкова сметка.

1.3. В изпълнение на т. 1.1. и т. 1.2. от настоящото решение, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да подпише анекс към договор № ОС-08-85/01.03.2013 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

   (АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 160

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51809.27.7 по КККР в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: «ДУРАК ЧЕШМА» с площ: 3757 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята: 3 и при необходимост изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 160

 

            Общински съвет Нова Загора връща за преразглеждане Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51809.27.7 по КККР в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: „ДУРАК ЧЕШМА“ с площ:3757 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята: 3 и при необходимост изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За и 8 гласа Въздържали се)

 

           ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                           (АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 161

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП- ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Доизграждане на водопроводно отклонение, захранващо ПИ с идентификатори: 04635.66.327 и 04635.66.289 за присъединяване към ВиК мрежите и съоръженията на основание чл. 84, ал. 1 от ЗУТ и на ПИ с идентификатор 04635.66.259, местност „Под село“ и ПИ с идентификатор 04635.65.18, местност „Терените“ в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Кремена Петрова – ПП ДБО, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Велко Славов – ПП ДПС, инж. Стоил Стоилов – проектант и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 161

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

            1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

            2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект «Доизграждане на водопроводно отклонение, захранващо ПИ с идентификатори: 04635.66.327 и 04635.66.289 за присъединяване към ВиК мрежите и съоръженията на основание чл. 84, ал. 1 от ЗУТ и на ПИ с идентификатор 04635.66.259, местност «Под село» и ПИ с идентификатор 04635.65.18, местност «Терените» в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.

            3. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се )

 

        ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 162

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград-Нова Загора“ - Кабелиране на действаща въздушна линия НН „Извод А, МТП Любенова махала“ при км 45+100, с. Любенова махала, общ. Нова Загора, обл. Сливен“.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора провече Становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 162

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград-Нова Загора“ - Кабелиране на действаща въздушна линия НН „Извод А, МТП Любенова махала“ при км 45+100, с. Любенова махала, общ. Нова Загора, обл. Сливен“.

            На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

       ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 163

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти части от язовири - публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Нова Загора, на Държавата, съгласно предоставената със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите възможност.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 163

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, Общински съвет Нова Загора прехвърля безвъзмездно на държавата правото на собственост, върху следните имоти част от язовири - публична общинска собственост:

-ПИ 61340.14.98 по КККР на с. Радецки с НТП „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, АОС 3960/06.07.2020 г. - язовир „Селската река“;

-ПИ 24760.57.319 по КККР на с. Дядово с НТП „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжения“, АОС 3957/22.06.2020 г. - язовир „Под археологическите разкопки“;

-ПИ 56068.32.163 по КККР на с. Пет могили с НТП „Язовир“, АОС 3958/22.06.2020 г. - язовир „Кайлъка“;

- ПИ 56068.72.358 по КККР на с. Пет могили с НТП „Отводнителен канал“, АОС 3954/22.06.2020 г. - язовир „Стария“;

-ПИ 57371.58.243 по КККР на с. Полско Пъдарево с НТП „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, АОС 3950/15.06.2020 г. - язовир „Зад баира“;

- ПИ 58726.19.142 по КККР на с. Прохорово с НТП „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, АОС 3951/15.06.2020 г. - язовир „Шанка“;

- ПИ 61340.42.298 по КККР на с. Радецки с НТП „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, АОС 3959/06.07.2020 г. - язовир „Дядо Петрова чешма“;

- ПИ 24760,50.273 по КККР на с. Дядово с НТП „Водоем“, АОС 3949/15.06.2020 г. - язовир „Катевски“;

-ПИ 69314.75.275 по КККР на с. Стоил войвода с НТП „за водостопанско,

хидромелиоративно съоръжение“, АОС 3952/15.06.2020 г. - язовир „Рибарник“;

- ПИ 69314.75.303 по КККР на с. Стоил войвода с НТП „Мочурище“, АОС 3953/15.06.2020 г. - язовир „Рибарник“.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за прехвърляне собствеността на имотите по т. 1 на държавата.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 2 гласа Против и 4 гласа Въздържали се )

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

            (АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 164

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 58726.31.22 (стар № 031022) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 164

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 30 - общински поземлен имот с идентификатор 58726.31.22 (стар № 031022) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора, с площ 10 998 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Капаклия“, кат. IV. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3291/18.12.2014 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 58726.31.22 (стар № 031022) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора, с площ 10 998 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Капаклия“, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 11 550,00 (единадесет хиляди петстотин и петдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 58726.31.22 (стар № 031022) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора, с площ 10 998 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Капаклия“, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 5 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ЗАМЕСТНИК -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

     (АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 165

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 58726.31.25 (стар № 031025) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 165

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 31 - общински поземлен имот с идентификатор 58726.31.25 (стар № 031025) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора, с площ 13 265 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Капаклия“, кат. IV. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3292/18.12.2014 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 58726.31.25 (стар № 031025) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора, с площ 13 265 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Капаклия“, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 13 950,00 (тринадесет хиляди деветстотин и петдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 58726.31.25 (стар № 031025) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора, трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива, „Капаклия“, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 6 гласа Против)

 

            ЗАМЕСТНИК -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 166

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 02734.38.15 (стар № 038015) по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 166

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 32 - общински поземлен имот с идентификатор 02734.38.15 (стар № 038015) по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 1 543 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Атанасова воденица“, кат, IV. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 1576/19.05.2006 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02734.38.15 (стар № 038015) по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 1 543 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Атанасова воденица“, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 550,00 (хиляда петстотин и петдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02734.38.15 (стар № 038015) по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 1 543 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Атанасова воденица“, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 5 гласа Против )

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 167

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 44505.42.3 (стар № 042003) по КККР на с. Любенец, общ. Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 167

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 33 - общински поземлен имот с идентификатор 44505.42.3 (стар № 042003) по КККР на с. Любенец, общ. Нова Загора, с площ 6 229 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Белизна“, кат. III. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 1521/16.03.2006 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 44505.42.3 (стар № 042003) по КККР на с. Любенец, общ. Нова Загора, с площ 6 229 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Белизна“, кат. III.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 500,00 (шест хиляди и петстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 44505.42.3 (стар № 042003) по КККР на с. Любенец, общ. Нова Загора, с площ 6 229 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Белизна“ кат. III.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 5 гласа Против)

 

ЗАЯМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 168

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 61310.27.94 (стар № 027094) по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 168

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 34 - общински поземлен имот с идентификатор 61310.27.94 (стар № 027094) по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 16 542 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Караманов гьол“, кат. IV. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 1961/19.12.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61310.27.94 (стар № 027094) по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 16 542 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Караманов гьол“, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 18 050,00 (осемнадесет хиляди и петдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 61310.27.94 (стар № 027094) по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 16 542 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Караманов гьол“, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 5 гласа Против )

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 169

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 61310.27.7 (стар № 027007) по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора.

Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 169

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 35 - общински поземлен имот с идентификатор 61310.27.7 (стар № 027007) по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 11 998 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Турски гробища“, кат. IV. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 1133/29.12.2004 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61310.27.7 (стар № 027007) по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 11 998 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Турски гробища“, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 13 450,00 (тринадесет хиляди четиристотин и петдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61310.27.7 (стар № 027007) по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 11 998 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Турски гробища“, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 6 гласа Против )

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 170

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 07778.12.38 (стар № 012038) по КККР на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 170

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 36 - общински поземлен имот с идентификатор 07778.12.38 (стар № 012038) по КККР на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора, с площ 19 957 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Мартарла“, кат. IV. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 1508/15.03.2006 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 07778.12.38 (стар № 012038) по КККР на е. Бял кладенец, общ. Нова Загора, с площ 19 957 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Мартарла“, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 20 950,00 (двадесет хиляди деветстотин и петдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 07778.12.38 (стар № 012038) по КККР на е. Бял кладенец, общ. Нова Загора, с площ 19 957 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Мартарла“, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 6 гласа Против )

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 171

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.60.21 по КККР на гр. Нова Загора.

Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 171

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 38 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.60.21 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 3 403 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Чуктатарски път“, кат. III. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 1736/06.03.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.60.21 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 3 403 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Чуктатарски път“, кат. III.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 400,00 (четири хиляди и четиристотин) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.60.21 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 3 403 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Чуктатарски път“, кат. III.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 6 гласа Против)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 172

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.67.7 по КККР на гр. Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 172

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 39 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.67.7 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 2 555 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Райков герен“, кат. III. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 1741/06.03.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.67.7 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 2 555 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Райков герен“, кат. III.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 600,00 (три хиляди и шестстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.67.7 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 2 555 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Райков герен“, кат. III.

4. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 5 гласа Против)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 173

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.55.26 по КККР на гр. Нова Загора.

Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 173

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 40 - общински поземлен имот е идентификатор 51809.55.26 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 4 071 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Черния кантон“, кат. III. Правото на собственост върху имота е удостоверено е Акт за частна общинска собственост № 1742/06.03.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.55.26 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 4 071 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Черния кантон“, кат. III.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 700,00 (пет хиляди и седемстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.55.26 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 4 071 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Черния кантон“, кат. III.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 6 гласа Против)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 174

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост е идентификатор 51809.71.32 по КККР на гр. Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 174

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 41 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.71.32 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 3 003 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Разваления мост“, кат. VI. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 912/05.08.2003 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.71.32 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 3 003 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Разваления мост“, кат. VI.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 150,00 (три хиляди сто и петдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.71.32 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 3 003 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Разваления мост“, кат. VI.

4. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 6 гласа Против)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 175

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.55.27 по КККР на гр. Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 175

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 37 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.55.27 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 4 071 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Черния кантон“, кат. III. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 1735/06.03.2007 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.55.27 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 4 071 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Черния кантон“, кат. III.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 700,00 (пет хиляди и седемстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.55.27 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 4 071 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Черния кантон“, кат. III.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване със : 17 гласа За и 6 гласа Против)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 176

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Георги Белчев Бинев и Петър Николов Николов, чрез покупко-продажба в УПИ III- 154, кв. 1 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора.

            Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 176

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ III-154, кв. 1 по ПУП на с. Радецки, представляваща 260/735 ид. ч., на Георги Белчев Бинев и Петър Николов Николов.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 1 035,00 (хиляди и тридесет и пет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ III-154, кв. 1 по ПУП на с. Радецки, представляваща 260/735 ид. ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Об договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Георги Балчев Бинев и Петър Николов Николов.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 177

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.07.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Росица Василева от гр. Нова Загора.

Андония Спасова – Заместник – председател на Общинския съвет прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 177

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Росица Иванова Василева, в размер на 600 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За )

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(АНД. СПАСОВА)