Уведомление за изготвен проект на общ админ. акт - План-сметка за необх. ср-ва за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Нова Загора открива производство по издаване на общ административен акт. Кметът на Община Нова Загора предлага Общински съвет Нова Загора да приеме решение, с което да одобри план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2021 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване обяви недвижим имот и определяне на размера на ТБО по видове услуги за 2021 г.

МОТИВИ:

Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗМДТ основният метод за определяне на размера на таксата е според количеството на битовите отпадъци. От направените проучвания от общинска администрация  се установява, че практически е невъзможно установяването на точното количество изхвърляни отпадъци от отделните носители на правото на собственост или право на ползване върху имотите, за които се дължи ТБО. За да може да се установи това количество е необходимо на всеки жител да бъде зачислен съд за отпадъци ( контейнер или кофа) или да има един общ съд и преди всяко изхвърляне на битовите отпадъци същите да се претеглят и да се записват. Това практически е свързано с ангажиране на много повече работна сила и необходима материална база, с усложнена форма на отчитане и създаване на коренно променена организация на сметосъбиране. Практически е невъзможно на всеки един отделен субект на правото на собственост върху недвижим имот, за който се дължи ТБО да се постави по един съд, който субектите да си пълнят самостоятелно и който следва да бъде с индивидуално заключване. Съдовете, с които разполага община Нова Загора и  фирмата – изпълнител на обществената поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване  на отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Нова Загора“ не са пригодени за събиране и отчитане на количество отпадък. Към настоящият момент за въвеждане на реално измерване на количеството е необходимо закупуване на техника, съдове и изграждане на обособени за събиране на отпадъци помещения, служители, които да контролират измерването на изхвърляните от сградите с режим на етажна собственост битови отпадъци, както и внедряване на изцяло нова система за сметосъбиране и сметоизвозване. За всичко това е необходимо технологично време и огромен финансов ресурс, с какъвто Община Нова Загора към настоящия момент не разполага. При дадената оперативна самостоятелност на Общинския съвет, за да се спази другия основен принцип „постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси”, най - справедливо би било да продължим да използваме действащият към настоящият момент и сравнително най-справедлива основа за определяне размера на ТБО - данъчната оценка на жилищните имоти на граждани и юридически лица, и отчетната стойност на нежилищните имоти, в случай, когато носител на правото на собственост върху недвижими имот, за който се дължи ТБО е юридическо лице. С §13а от ЗР на ЗИД на ЗМДТ на Министерски съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България бе възложено в срок до 31 март 2017 г. да разработят методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които да служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да се внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67 от закона. Предвид обстоятелството, че измененията на чл. 66, и сл. от ЗМДТ ще влязат в сила едва на 01.01.2022 г. и предвид липсата на утвърдена методика за изготвяне на план - сметката с необходимите разходи за дейности и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, с оглед §6 от ЗИД на ЗМДТ във връзка с § 13 от Заключителните разпоредби към ЗР на ЗИД на ЗМДТ, до края на 2021 година избраната по-горе основа ще е приложима, като след този момент ще влязат в сила измененията на чл. 67 от ЗМДТ, с които цитираният метод няма да бъде прилаган, а ще бъде прилагана една от предвидените в тази разпоредба основи.

Във връзка с горното и на основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) таксата битови отпадъци за 2021 г. следва да се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя за всяка услуга по отделно, респ. такса битови отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги:

- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управлението на отпадъците;

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Проектът на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Нова Загора през 2021 г. е изготвен въз основа на анализ на разходите за дейностите към м. юни 2020 г., прогнозните разходи относно сключени договори за възлагане изпълнението на обществени поръчки на дейностите по организирано сметосъбиране и сметоизвозване, почистване на улични платна и територии за обществено ползване, очакваните разходи за сепариране на битовите отпадъци, както и прогнозните стойности на обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, Заповед № РД-12-787/18.10.2019 г. с която са определени границите на районите на територията на община Нова Загора, включени в системата на организирано поддържане на чистотата и приложимата нормативна уредба, уреждаща материята – Закона за местните данъци и такси, Закона за управление на отпадъците, Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Нова Загора.

Съгласно предложеният проект на план-сметка, необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Нова Загора през 2021 г. са общо в размер на 3 600 735 с ДДС както следва:

 • 1 368 000 с ДДС за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионално депо. Услугата се извършва въз основа договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци от територията на Община Нова Загора“, сключен със „ Сорико” ООД гр.Нова Загора.Размерът на разхода е изчислен на база тон събран и транспортиран отпадък до съоръжение за третиране на отпадъци по предварителен ежемесечен график и съгласно определената единична цена за изпълнение на услугата. Договорът е със срок на изпълнение 5 години, считано от 11.05.2020 г.

 • Осигуряване на съдове – 50 000 лв.

 • Със Заповед, която предстои да бъзе издадена през месец октомври ще бъдат определени границите на районите на територията на община Нова Загора, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2021 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване по райони. През 2021 г. не се предвиждат нови райони за обслужване.

Разходите за дейност предварително третиране, които се предвиждат за 2021 г. са в размер на 411 990 лв. Дейностите по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци се извършват въз основа на сключен с Дружество по ЗЗД „Обединение Екосорт Ямбол“ договор за изпълнение на обществена поръчка. През месец ноември предстои сключване на нов договор.

За дейностите по обезвреждане на отпадъци, мониторинг на депо за битови отпадъци четири пъти в годината, дейности необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система, необходимите разходи са в размер на 277 000 лв. с ДДС /съобразени с 14.17 % участие на община Нова Загора в проекта за регионална система за управление на отпадъците/, както следва:

 • дейност обезвреждане на отпадъци е120 000 лв. с ДДС;

 • дейност мониторинг е 7 000 лв. с ДДС за година, за след експлоатационни грижи и мониторинг на закрито депо за неопасни отпадъци на гр. Нова Загора;

 • дейности, необходими при поддръжка на депото- 50 000 лв. с ДДС;

 • дейност за проектиране на нова клетка за отпадъци -100 000 лв. с ДДС.

Разходите за обезпечения и отчисления по Закона на управление на отпадъците, планувани през 2021 г. са в размер на  746 010 лв., като за обезпечение по ч. 60, ал. 1 от ЗУО за бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи - 8 010 лв. за предвидени                9 000 т., при 0,89 лв./тон. Отчисленията по чл. 64, ал. 1, от ЗУО за насърчаване рециклирането и оползотворяването на отпадъци от регионално депо за неопасни отпадъци, определени по реда на чл. 20, ал. 1, т.1, б. „г“ от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за 2021 г. е увеличен от 69 лв./тон на 82 лв./тон, или общо за 9 000т. –  738 000 лв. Основната тежест в този вид разход се формира от количеството битов отпадък депониран на Регионално депо (отпадъци след предварително третиране и отпадъци директно депонирани, които не подлежат на сепарация).

За дейностите по почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии, предназначени за обществено ползване, разходите, които се предвиждат, са в размер на    747 735 лв. с ДДС и са за извършване на следните видове услуги:

 • ръчно почистване на обществени територии /тротоари, улични платна, алеи, спирки, детски площадки и оборка на тревни площи/ - 682 735 лв. за заплати и осигурителни вноски на работниците и служителите в дейност „Чистота”;

 • механизирано метене и миене на улични платна – 20 000 лв. с ДДС;

 • зимно поддържане – 20 000 лв. с ДДС;

 • почистване на нерегламентирани сметища – 25 000 лв. с ДДС.

С оглед изложеното и имайки в предвид, че домакинствата са основен генератор на битов отпадък и с цел обезпечаване на разходите, заложени в предложената план-сметка, предлагам за 2021 г.  размера на промила за жилищните имоти да бъде 5‰, върху данъчната оценка, а за нежилищните да се запази  7.5‰, върху по – високата между данъчната оценка и отчетната стойност,  като разпределението за отделните услуги да бъде, както следва:

 1. За жилищни имоти:

 2. Сметосъбиране и сметоизвозване – 1.98 ‰

 3. Поддържане и експлоатация на депо – 1.99 ‰

 4. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.03 ‰

 5. За нежилищни:

 6. Сметосъбиране и сметоизвозване – 2.95 ‰

 7. Поддържане и експлоатация на депо –2.99 ‰

 8. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.56 ‰

   

  ФОРМА НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И АЛ. 2, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДНО ОТ АПК:

  Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в деловодството на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1, в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

  Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Нова Загора на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

   

  Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация на Община Нова Загора или от публикуваните по-долу приложения.

  Приложения:

  Проект на Решение за одобряване на план-сметка за 2021 г., ведно с приложенията към план-сметката.

  Доклад