Заседание № 9/18.06.2020 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 127

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора и Списъка за капиталови разходи за 2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 127

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. З от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

4. Общински съвет - Нова Загора допълва Списъка на длъжностите и лицата в Община Нова Загора, които имат право на транспортни разноски за 2020 година /Приложение № 11/ към Бюджет 2020 г., приет с Решение № 60/12.02.2020 г. със служителките: Живка Господинова Иванова на длъжност „специалист” в кметство с. Езеро и Генка Желязкова Димитрова на длъжност „специалист” в община Нова Загора, считано от 01.05.2020 г.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 3 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 128

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за предоставяне на временна финансова помощ за издръжка на Сдружение „Местна инициативна група-Нова Загора”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Румен Христов – ПП „БСП за България“, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 128

 

1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора предоставя временна финансова помощ на Сдружение „Местна инициативна група- Нова Загора”, в размер на 30 000 лв. със срок на издължаване 31.12.2020 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 4 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 129

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесени суми от наем по договор № 833/27.11.2015 г. за отдаване под наем на язовир „Дермен дере 2", находящ се в землището на с. Крива круша, и освобождаване от годишна такса за водовземане за 2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взе участие и Румен Христов – ПП „БСП за България“, след което Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 129

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет - Нова Загора реши:

            1.1. Общинският съвет - Нова Загора освобождава „Агропартнерс" ООД със седалище гр. Нова Загора, наемател на язовир „Дермен дере 2" в землището на с. Крива круша по договор за отдаване под наем 833/27.11.2015 г., от заплащане на годишна наемна цена в размер на 1 009,62 лв. без ДДС, или 1 211,54 лв. с включен ДДС, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

            1.2. Да бъде възстановена на „Агропартнерс" ООД със седалище гр. Нова Загора, по договор за отдаване под наем № 833/27.11.2015 г., заплатената от него годишна наемна цена в размер на 1 009,62 лв. без ДДС, или 1 211,54 лв. с включен ДДС, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. по посочена от него банкова сметка.

            1.3. Общинският съвет - Нова Загора освобождава „Агропартнерс" ООД със седалище гр. Нова Загора, титуляр на разрешително № 59/10.05.2017 г. за водовземане от повърхностен воден обект с цел напояване на земеделски култури, издадено от Кмета на Общината, от заплащане на такса за водовземане от язовира за 2020 г. в размер на 247,20 лв.

            1.4. В изпълнение на т. 1.1., 1.2. и 1.3. от настоящото решение, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да подпише анекс към договор № 833/27.11.2015 г., като всички останали задължения на наемателя по договора остават в сила.

           

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 6 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 130

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесени суми от наем по договор № 220/07.04.2015 г. за отдаване под наем на язовир „Дермен дере 1", находящ се в землището на с. Крива круша, и освобождаване от годишна такса за водовземане за 2020 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 130

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет - Нова Загора реши:

            1.1. Общинският съвет - Нова Загора освобождава „Агропартнерс" ООД със седалище гр. Нова Загора, наемател на язовир „Дермен дере 1" в землището на с. Крива круша по договор за отдаване под наем № 220/07.04.2015 г., от заплащане на годишна наемна цена в размер на 292,55 лв. без ДДС, или 351,06 лв. с включен ДДС, за периода от 07.04.2020 г. до 06.04.2021 г.

            1.2. Да бъде възстановена на „Агропартнерс" ООД със седалище гр. Нова Загора, по договор за отдаване под наем № 220/07.04.2015 г., заплатената от него годишна наемна цена в размер на 292,55 лв. без ДДС, или 351,06 лв. с включен ДДС, за периода от 07.04.2020 г. до 06.04.2021 г. по посочена от него банкова сметка.

            1.3. Общинският съвет - Нова Загора освобождава „Агропартнерс" ООД със седалище гр. Нова Загора, титуляр на разрешително № 60/10.05.2017 г. за водовземане от повърхностен воден обект с цел напояване на земеделски култури, издадено от Кмета на Общината, от заплащане на такса за водовземане от язовира за 2020 г. в размер на 120,00 лв.

            1.4. В изпълнение на т. 1.1., 1.2. и 1.3. от настоящото решение, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да подпише анекс към договор № 220/07.04.2015 г., като всички останали задължения на наемателя по договора остават в сила.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 7 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 131

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от наем по договор № ОС-08-175/01.04.2014 г. за отдаване под наем на Микроязовир - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Съдийско поле.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 131

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет - Нова Загора реши:

            1.1. Общинският съвет - Нова Загора освобождава ЕТ „Илия Илиев - Сведи" със седалище гр. Раднево, наемател на Микроязовир в землището на с. Съдийско поле по договор за отдаване под наем № ОС-08-175/01.04.2014 г., от заплащане на годишна наемна цена в размер на 2 991,00 лв. без ДДС, или 3 589,20 лв. с включен ДДС, за периода от 01.04.2020 г. до 31.03.2021 г., като всички останали задължения на наемателя по договора за наем остават в сила.

            1.2. Да бъде възстановена на ЕТ „Илия Илиев - Сведи" със седалище гр. Раднево, по договор за отдаване под наем № ОС-08-175/01.04.2014 г., заплатената от него годишна наемна цена в размер на 2 991,00 лв. без ДДС, или 3 589,20 лв. с включен ДДС, за периода от 01.04.2020 г. до 31.03.2021 г. по посочена от него банкова сметка.

            1.3. В изпълнение на т. 1.1. и т. 1.2. от настоящото решение, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да подпише анекс към договор № 0008-175/01.04.2014 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, и 8 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 132

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Любенец.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 132

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод през общински поземлени имоти, с. Любенец, както следва:

- в регулация - улица о. т. 84 - о. т. 81 с дължина на трасето 184,86 м, сервитут по 0,7 м от оста на трасето;

- неурбанизирана територия - ПИ № 44505.48.198, ведомствен път с дължина на трасето 121,49 м, площ на сервитута 0,729 дка,

във връзка с реализиране на „ПУП-ПП за водоснабдяване на ПИ № 44505.48.212 по КККР на с. Любенец”, с възложител Грозьо Георгиев Грозев.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 133

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински поземлени имоти с идентификатори 51809.502.7045 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXVI, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора) и 51809.502.7046 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXV, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 133

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост:

- ПИ с идентификатор 51809.502.7045 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXVI, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора), е площ 5034 (пет хиляди тридесет и четири) кв .м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс;

- ПИ с идентификатор 51809.502.7046 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXV, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 3899 (три хиляди осемстотин деветдесет и девет) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.

            2.Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави акт за частна общинска собственост за:

- ПИ с идентификатор 51809.502.7045 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXVI, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 5034 (пет хиляди тридесет и четири) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект,

- ПИ с идентификатор 51809.502.7046 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ ХХVI, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора), е площ 3899 (три хиляди осемстотин деветдесет  е девет) кв. м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: зя друг обществен обект, комплекс.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 134

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот е идентификатор 51809.501.5830 по КККР на гр. Нова Загора (адм. адрес: ул. „Патриарх Евтимий”)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 134

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 20 - общински недвижим имот с идентификатор 51809.501.5830, с площ от 2 944 кв.м, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „ниско застрояване (до 10м.)“, адм. адрес: ул. „Патриарх Евтимий”, гр. Нова Загора, актуван е Акт за частна общинска собственост № 3943/09.04.2020 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.501.5830, с площ от 2 944 кв. м, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „ниско застрояване (до 10м.)“, адм. адрес: ул. „Патриарх Евтимий”, гр. Нова Загора.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 36 000,00 (тридесет и шест хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.501.5830, с площ от 2 944 кв. м, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „ниско застрояване (до 10м.)“, адм. адрес: ул. ..Патриарх Евтимий”, гр. Нова Загора.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с:20 гласа За, 2 гласа Против и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 135

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ VII-73, кв. 4 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 135

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 21 - недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 1 810 кв. м, съставляващ УПИ VII-73, кв. 4 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди“. Право на собственост на имота е удостоверен с акт за частна общинска собственост № 2018/19.01.2009 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 1 810 кв. м, съставляващ УПИ VII-73, кв. 4 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди“.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 485,00 (пет хиляди четиристотин осемдесет и пет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 1 810 кв. м, съставляващ УПИ VII-73, кв. 4 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди“.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 136

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ IX-73, кв. 4 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 136

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 22 - недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 1 330 кв. м, съставляващ УПИ IX-73, кв. 4 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди“. Право на собственост на имота е удостоверен с акт за частна общинска собственост № 2017/19.01.2009 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 1 330 кв. м, съставляващ УПИ IХ-73, кв. 4 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди“.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 4 030,00 (четири хиляди и тридесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, с площ от 1 330 кв. м, съставляващ УПИ IX-73, кв. 4 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди“.

            4. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 137

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.95.7 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие и: Иван Ников – ПП „БСП за България“, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Васил Стоянов – ПП „БСП за България“ и Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 137

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 23 - поземлен имот с идентификатор 38683.95.7 по КККР на с. Кортен, е площ 11 999 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива”, м. „Гърков кладенец”, кат. III. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост №

3284/18.12.2014 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.95.7 по КККР на е. Кортен, е площ 11 999 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива”, м. „Гърков кладенец”, кат. III.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 12 720,00 (дванадесет хиляди седемстотин и двадесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.95.7 по КККР на с. Кортен, с площ 11 999 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива”, м. „Гърков кладенец”, кат. III.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 7 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 138

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.103.35 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 138

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 24 - поземлен имот с идентификатор 38683.103.35 по КККР на с. Кортен, с площ 12 003 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива”, м. „Над Нова Загора”, кат. III. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3285/18.12.2014 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.103.35 по КККР на с. Кортен, с площ 12 003 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива”, м. „Над Нова Загора”, кат. III.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 12 480,00 (дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.103.35 по КККР на с. Кортен, с площ 12 003 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива”, м. „Над Нова Загора”, кат. III.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 6 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 139

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.70.48 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 139

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 25 - поземлен имот с с идентификатор 38683.70.48 по КККР на с. Кортен, с площ 10 356 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива”, м. „Еснафски кладенец”, кат. III. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост

№ 2279/25.04.2012 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.70.48 по КККР на с. Кортен, с площ 10 356 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива”, м. „Еснафски кладенец”, кат. III.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 10 980,00 (десет хиляди деветстотин и осемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.70.48 по КККР на с. Кортен, с площ 10 356 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива”, м. „Еснафски кладенец”, кат. III.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 7 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 140

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.13 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 140

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 26 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.13 по КККР на с. Кортен, с площ 1 531 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”. Правото на собственост върху имота е удостоверено е Акт за частна общинска собственост № 3867/16.07.2019 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.13 по КККР на е. Кортен, с площ 1 531 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 790,00 (четири хиляди седемстотин и деветдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.13 по КККР на с. Кортен, с площ 1 531 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 141

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.187.22 по КККР на с. Кортен.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 141

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 27 - поземлен имот с с идентификатор 38683.187.22 по КККР на с. Кортен, с площ 911 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - запад”. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3942/09.04.2020 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.187.22 по КККР на с. Кортен, с площ 911 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - запад”.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 480,00 (две хиляди четиристотин и осемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.187.22 по КККР на с. Кортен, с площ 911 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 142

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.188.43 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология .

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 142

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 28 - поземлен имот с е идентификатор 38683.188.43 по КККР на е. Кортен, е площ 1 803 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък — изток”. Правото на собственост върху имота е удостоверено е Акт за частна общинска собственост № 3940/14.02.2020 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.188.43 по КККР на е. Кортен, е площ 1 803 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 450,00 (четири хиляди четиристотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот е идентификатор 38683.188.43 по КККР на е. Кортен, е площ 1 803 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък – изток“.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината  да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 143

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост е идентификатор 51161.132.7 по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология .

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 143

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 29 - общински поземлен имот с идентификатор 51161.132.7 по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора, с площ 6 313 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Над село“, кат. IX. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3941/04.03.2020 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51161.132.7 по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора, с площ 6 313 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Над село“, кат. IX.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 620,00 (пет хиляди шестстотин и двадесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51161.132.7 по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора, с площ 6 313 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Лозе“, м. „Над село А кат. IX.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 6 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 144

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - УПИ II-100, кв. 4 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология .

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 144

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 5 355,00 (пет хиляди триста петдесет и пет) лв., без включен ДДС, за продажба на УПИ II-100, кв. 4 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 700 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди“ на Веселин Христов Христов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 145

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ XI-338, кв. 25 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология .

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 145

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 5 400,00 (пет хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба на УПИ XI-338, кв. 25 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 710 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди но Петко Митков Янков, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.   

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 146

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – УПИ III-снс, кв. 44 по ПУП на с. Новоселец, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология .

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 146

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 3 190,00 (три хиляди сто и деветдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на УПИ III - снс общ. Нова Загора, с площ 900 кв. м. и отреждане жилищни нужди“ на Пенка Георгиева Григорова и Младен Георгиев Младенов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 147

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост- сгради, находящи се в ПИ с идентификатор 51809.501.5 по КККР на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология .

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 147

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 214, сгради, находящи се в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА с идентификатор 51809.501.5 по КККР на гр. Нова Загора, както следва:

- ПИ с идентификатор 51809.501.5.4 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 699 кв. м., НТП: селскостопанска сграда, ет. 1;

- ПИ с идентификатор 51809.501.5.10 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 766 кв. м., НТП: хангар, депо, гараж, ет. 1;

- ПИ с идентификатор 51809.501.5.11 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 715 кв. м., НТП: хангар, депо, гараж, ет. 1.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост- сгради:

- ПИ с идентификатор 51809.501.5.4 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 699 кв. м., НТП: селскостопанска сграда, ет. 1;

- ПИ с идентификатор 51809.501.5.10 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 766 кв. м., НТП: хангар, депо, гараж, ет. 1;

- ПИ с идентификатор 51809.501.5.11 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 715 кв. м., НТП: хангар, депо, гараж, ет. 1, находящи се в ПИ идентификатор 51809.501.5 по КККР на гр. Нова Загора чрез публичен търг, при обща първоначална месечна наемна цена в размер на 204.00 лв., без вкл. ДДС за срок от 10 години, като наемателят се задължава да осигури отделно ел. захранване на сградите и да постави ограда около тях.

            3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 148

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Оказване на социална подкрепа за пълноценно участие на потребителите на Комплексът за социални услуги за деца и семейства в с. Асеновец, общ. Нова Загора в иновативния образователен процес за учебната 2020/2021 година“.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология .

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 148

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да кандидатства с проект „Оказване на социална подкрепа за пълноценно участие на потребителите на Комплексът за социални услуги за деца и семейства в с. Асеновец, общ. Нова Загора в иновативния образователен процес за учебната 2020/2021 година“ за да получи финансиране от ФСЗ за закупуване на техническо оборудване по Целева програма за подпомагане на образователния процесна децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I-IX клас по реда на чл. 27, ал.1, т.2 от ЗСП.         

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 149

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Христова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 149

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Янка Стамова Христова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 150

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Гина Минчева от с. Караново, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 150

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Гина Сашева Минчева, в размер на 100 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 171

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/18.06.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ V, кв. 203 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.501.1735 по КККР/ и УПИ II. кв. 199 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.501.6202 по КККР/ на гр. Нова Загора, който е самостоятелна съставна част към комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 171

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява изработения проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ V, кв. 203 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.501.1735 по КККР/ и УПИ II, кв. 199 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.501.6202 по КККР/ на гр. Нова Загора.

2. Обявлението за приетото решение по т. 1 да се изпрати за публикуване в „Държавен вестник“ в срока по чл. 129, ал. 1, изречение 2-ро от ЗУТ.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)