Заседание № 8/21 май 2020 г. на Общински съвет Нова Загора

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 119

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/21.05.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. в Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 119

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 година в Община Нова Загора.

2. Задължава Кмета на Община Нова Загора да изпълни поетите договорености и ангажименти, предвидени в програмата, съобразно утвърдения бюджет за календарната година.

 

 (Решението е прието с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 120

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/21.05.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчета за изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 120

 

1.Общински съвет - Нова Загора приема уточнения годишен план на бюджета на Община Нова Загора за 2019 по прихода и разхода по функции и дейности както следва:

ПЛАН:

1.1 По прихода - 37 262 769 лв.

/ Разпределени по параграфи съгласно Приложение № № 1и 2

1.2 По разхода - 37 262 769 лв.

/ Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 3,4,5 и 6

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

2.Общински съвет - Нова Загора приема отчета за изпълнението на бюджета за 2019 год. на община Нова Загора .

2.1 По прихода - 38 042 916 лв.

/ Разпределени по параграфи съгласно Приложение №№ 1 и 2

2.2 По разхода - 33 136 252 лв.

/ Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 3,4,5 и 6

3.Общински съвет - Нова Загора приема окончателния годишен план и отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 год. на община Нова Загора / Приложение № 7 /

4.Общински съвет - Нова Загора приема окончателния списък и отчета за изпълнение на капиталовите разходи на общината за 2019 год. /Приложение № 8/

5. Общински съвет Нова Загора приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Нова Загора за 2019 г. /Приложение № 14/

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 121

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/21.05.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на противоепидемични мерки, въведени от кмета на Община Нова Загора за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Румен Христов – ПП „БСП за България“, Кремена Петрова - Демократична България – обединение, Цвета Станева – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Ирина Аврамова - Демократична България – обединение, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 121

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора одобрява предприетите от кмета на Община Нова Загора мерки, въведени с негови Заповеди № РД-12-189/13.03.2020 г., РД-12-197/ 17.03.2020 г., РД-12-187/13.03.2020 г. и РД-12-202/18.03.2020 г.

2. Важат до отмяната им с изрично решение на общинския съвет, обявените със Заповеди № РД-12-189/13.03.2020 г., РД-12-187/13.03.2020 г. на кмета на Община Нова Загора мерки, а именно:

- преустановяване на провеждането на мероприятия на пенсионерски

клубове на територията на Община Нова Загора;

- преустановяване на всички спортни мероприятия на закрито;

- преустановяване на търговска дейност на площадка в ПИ 51809.506.6979 и ПИ 51809.506.6979 по КККР на гр. Нова Загора /зад бивша

„Поликлиника" в кв. VI/;

- извършване на търговската дейност в училищните сладкарници, разположени в сградите на училищата на територията на община Нова Загора;

3. За времето, през което е забранено провеждането на спортни мероприятия в спортна зала „Младост" в гр. Нова Загора, а също така, извършването на търговската дейност в училищните сладкарници, разположени в сградите на училищата на територията на община Нова Загора, наемателите на обекти-общинска собственост в тези сгради и наемателите на обекти в спортна зала „Младост“ в гр. Нова Загора не заплащат наем.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 122

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/21.05.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Кара дере" в землището на с. Еленово, община Нова Загора, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 1058/06.08.2004 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 122

 

На основание чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а" и чл. 78 от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на Община Нова Загора да продължи срока на действие на разрешително № 31420009/08.05.2009 г., издадено от Басейнова дирекция - ИБР гр. Пловдив, за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Кара дере" с. Еленово, община Нова Загора, за който е съставен АОС (публична) № 1058/06.08.2004 г., до 08.01.2026 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 123

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/21.05.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) и изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VII-804, кв. 77 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет с: 2 гласа За, 5 гласа Против и 20 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 123

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) и изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VII-804, кв. 77 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 124

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/21.05.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне състав на Местната комисията по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

(ЗУПГМЖСВ).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 124

 

1. Общински съвет Нова Загора отменя Решение № 94 от 19.03.2020 г.

2. Общински съвет Нова Загора определя Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ в следния състав:

Председател: Тони Христова Димитрова - директор на дирекция „РРСП“

Секретар: Петя Иванова Василева - мл.експерт в отдел „ОСТТ“

Членове:

1. Сергей Иванович Дериволков - н-к отдел „Правен“;

2. Жана Петрова Николова - ст.експерт в отдел „ОСТТ“;

3. Радостин Симеонов Христов - представител на жилищно-спестовните вложители;

4. Евгени Василев Йорданов - представител на жилищно-спестовните вложители;

5. Анна Крумова Добрева - общински съветник.

3. Общински съвет Нова Загора предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд да утвърди предложения състав на Местната комисия.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 125

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/21.05.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Стойчо Иванов Стойчев - ветеран от Втората световна война.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 125

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на ветерана от Втората световна война - Стойчо Иванов Стойчев, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 126

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/21.05.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ Недялка Славова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 126

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Недялка Милчева Славова, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)