Заседание № 7/21.04.2020 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 107

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 107

 

На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора, както следва:

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:

В чл. 5, т. 1 и т. 2 се отменят.

Чл. 5. придобива следния текст:

Годишният размер на данъка върху недвижимите имоти е:

1. за жилищни имоти - 3,8 на хиляда върху данъчната оценка;

2. за нежилищни имоти- 3 на хиляда върху данъчната оценка.

§ 2. В чл. 18, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения:

т. 4. придобива следния текст: Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на Приложение № 4 към ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н от ЗМДТ е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

§ 3. В чл. 20, ал. 4 и ал. 5 се отменят.

§ 4. В чл. 25, ал. 2 се правят следните изменения:

ал. 2 придобива следния текст:

„(2). Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПДТПП х ОМ,    където

                          БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Заключителна разпоредба

§ 5. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 108

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна в условията за заплащане на таксата за битови отпадъци на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 108

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 69, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора:

§ 1. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора се създава § 9 със следния текст:

§ 9. През 2020 г. отстъпка 5 на сто по чл. 20, ал. 2 се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата 2020 година.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 109

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно кандидатстване с проект „Патронажна грижа в община Нова Загора”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 109

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и задължителните Указания на Управляващия орган на ОПРЧР - Министерство на труда и социалната политика Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да кандидатства с проект „Патронажна грижа в община Нова Загора”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 110

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета на Община Нова Загора и Списъка за капиталови разходи за 2020 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища  на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Живко Демирев – ПП ГЕРБ и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 110

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ и чл. 37 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 111

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за първото тримесечие на 2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 111

 

            На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора одобрява разходите за командировки на кмета на общината за първото тримесечие на 2020 г., съгласно приложената справка.

 

            (Решението е прието с 28 гласа За )

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 112

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчета за дейността на „Общински пазари – НЗ“ ЕООД, гр. Нова Загора за 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Иван Иванов – ПП „БСП за България, Румен Христов – ПП „БСП за България“ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 112

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема Отчета за дейността на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора за 2019 г.

2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството - Диньо Иванов Аврамов за дейността му през 2019 г.

3. Общински съвет - Нова Загора избира за експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2020 г. на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора -„ОДИТ БУРГАС 99" ЕООД - Диана Иванова.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 113

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно упълномощаване на представител в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора " ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 113

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора определя Захари Христов Захариев – общински съветник, за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора" ООД, което ще се проведе на 04.06.2020 г. г. от 15:00 часа в Зала № 316 на Община Нова Загора.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 114

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за ПУП - парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подземно трасе на кабелна линия НН 0,4 kV от МТП с. Стоил войвода до ГРТ на УПИ 1-33, кв. 50 по ПУП на с. Стоил войвода, община Нова Загора”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 114

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подземно трасе на кабелна линия НН 0,4 кУ от МТП с. Стоил войвода до ГРТ на УПИ 1-33, кв. 50 по ПУП на с. Стоил войвода, община Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 115

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект: „Външно ел. захранване на ППС SLV 154 (Научене) в ПИ с идентификатор 51161.65.16 по КККР на с. Научене, община Нова Загора”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 115

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проекта на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект: „Външно ел. захранване на ППС SLV 154 (Научене) в ПИ с идентификатор 51161.65.16 по КККР на с. Научене, община Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 116

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04635.65.18 по КККР в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: „ГЕРЕНИТЕ“ с площ: 8969 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4 и при необходимост изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 116

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04635.65.18 по КККР в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: „ГЕРЕНИТЕ“ с площ: 8969 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, без да се променя предназначението на земята, като се установи Предимно производствена устройствена зона - (Пп) с устройствени показатели: Пзастр. - до 20 %, Кинт - до 0,4, Позел - от 20% до 40 %, височина - до 10,0 м, свободно застрояване и паркиране в границите на поземления имот, съгласно чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им и при необходимост изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора. Изработеният проект да бъде придружен от Ел и ВиК схеми, съгласувани от съответните експлоатационни дружества, съгласно чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

3. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 117

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно упълномощаване на представител в Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 117

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Василена Антониева Костадинова – общински съветник, за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 21.05.2020 г., както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 2 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 3 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 4 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 5 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 6 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 7 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 8 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 9 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 10 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 11 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 12 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 13 от дневния ред да гласува - „ЗА“

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 118

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/21.04.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ Иванка Добрева от с. Брястово, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 118

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Иванка Христова Добрева, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)