Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора

С оглед разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, предвид въведеното в страната извънредно положение и предвид обстоятелството, че срокът за отстъпката по чл. 20, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора е определен до 30.04. и лицата могат да бъдат възпрепятствани да се възползват от отстъпката, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване,  за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

 

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obs_nz@abv.bg.