Заседание № 6/19.03.2020 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 78

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 78

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, както следва:

§ 1. В чл. 44 се правят следните изменения:

            В чл. 44 т. 27 се отменя.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 29  За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 79

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 79

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, както следва:

§1. В чл. 51 се създава ал. 2:

Чл. 51, ал. 2. За ползване на урнов гроб/ниша се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2, намалени с 50 на сто.

§2. В Приложение № 1 към чл. 56 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, т. 32, в частта й относно цените на траурните обреди и услуги, се допълва така:

- „Полагане на урна в урнов гроб/ниша" - 20 лв.

            (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 80

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности" гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 80

 

На основание чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности" гр. Нова Загора, както следва:

§1. В чл. 4, т. 6.2.2. се допълва така:

- „Полагане на урна в урнов гроб/ниша"

§2. В чл. 4 се създава ал. 3:

Чл. 4, ал. 3.

При избор на услугата „Полагане на урна в урнов гроб/ниша", урната с праха на кремираният покойник се предава на длъжностно лице от ОП „Обредни дейности" гр. Нова Загора, в деня на урнополагането.

§2. В чл. 4 се създава ал. 4:

Чл. 4, ал. 4.

Урната се полага от длъжностно лице на ОП „Обредни дейности" гр. Нова Загора в урнова ниша в Колумбарийната стена на Гробищен парк на гр. Нова Загора. Определянето на нишата за полагане на урната се осъществява от Директора на ОП „Обредни дейности" гр. Нова Загора или упълномощено от него длъжностно лице. В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната.

 

            (Решението е прието с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 81

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за процентно разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в община Нова Загора през 2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие Румен Христов – ПП БСП за България и Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 81

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора определя процентното разпределение по видове и групи спорт за финансиране на спортните клубове през 2020 г. както следва:

1. С 70 % от общата сума се подпомага развитието на футбола в община Нова Загора.

1.1. С 20 % от сумата по т. 1 се стимулира детско-юношеският футбол.

1.2. С 80 % от сумата по т. 1 се подпомагат представителни мъжки футболни отбори, участващи в първенства, администрирани от БФС.

2. С 20 % от общата сума се финансират всички спортни клубове, които отговарят на условията на гл. II от Наредбата за условията е реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора.

2.1. 60 % от сумата по т. 2 се разпределя за развитие на спортно майсторство - състезатели, класирани от 1 до 16 място на Държавни първенства през предходната година.

2.2. 40 % от сумата по т. 2 се разпределят за годишна издръжка на състезатели.

3. С 10 % от общата сума се подпомагат спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове и се стимулира развитието на социалния туризъм в община Нова Загора.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 4 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 82

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за четвърто тримесечие на 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 82

 

На основание чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2019 г., съгласно приложената справка.

 

            (Решението е прието с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 83

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на запис на заповед от община Нова Загора в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“ и ДФ „Земеделие”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 83

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10, т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА упълномощава кмета на община Нова Загора да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 104384,75 лв. (сто и четири хиляди триста осемдесет и четири лева, седемдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане за 2020 г. по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50- 151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“, Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие”.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За, 4 гласа Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 84

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за възстановяване на средства от РИОСВ от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 84

1. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на община Нова Загора на основание чл.24 т.6 от Наредба № 7/2013, да отправи заявление до РИОСВ гр. Стара Загора за възстановяване на натрупаните средства от отчисления, на извършените и заплатени разходи в размер 373 424,22 лв. в т.ч. с включен ДДС по чл. 163а от ЗДДС 62 237,37 лв. за предварително третиране на отпадъци за периода месец 11.2018год. до месец 11.2019год. по банковата сметка на община Нова Загора.

BG80CECB97903155242000 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

2. Възстановените средства да се използват за покриване на разходите по сключен договор с предмет „Предоставяне на услуги по предварително третиране на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци”

3. Общински съвет Нова Загора задължава Кмета на община Нова Загора при постъпване на средства да извърши необходимите корекции в бюджет „Местни дейности“.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 85

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2021-2023 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 85

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № 64 от 31.01.2020 на МС за бюджетната процедура за 2021 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ- 1/10.02.2020 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2021-2023 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2021-2023 г., съгласно Приложение № 2.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 4 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 86

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на община Нова Загора” по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.164 -„МИГ -Нова Загора_ М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.”

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Румен Христов – ПП БСП за България, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 86

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие на Община Нова Загора да подаде проектно предложение „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на община Нова Загора” по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.164 - „МИГ -Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ-Нова Загора“.

2. Дейностите, включени в проекта „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на община Нова Загора” съответстват на цел 3 от „Общинския план за развитие на Община Нова Загора 2014-2020 г.” - „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал.”, приоритет 9 - „Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството на живот.” и специфична цел 1 „Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура” с мярка „Подобряване на сигурността на територията на общината.”

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 87

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Нова Загора” по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.164  - „МИГ - Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.”

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 87

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие на Община Нова Загора да подаде проектно предложение „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Нова Загора” по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.164 - „МИГ - Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ- Нова Загора“.

2. Дейностите, включени в проекта „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Нова Загора”, съответстват на цел 3 от „Общинския план за развитие на Община Нова Загора 2014-2020 г.” - „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал.”, приоритет 9 - „Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството на живот.” и специфична цел 1 „Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура” с мярка „Подобряване на сигурността на територията на общината на общината.”

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 88

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Нова Загора за 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Андония Спасова – Заместник – председател на ОбС, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 88

 

Общински съвет - Нова Загора приема отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Нова Загора за 2019 г.

 

(Решението е прието с: 23 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 89

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2019 г. на Общински план за развитие на Община Нова Загора 2014 -2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и Кремена Петрова -  ДБО и Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 89

 

На основание чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на Общински план за развитие на Община Нова Загора 2014 -2020 г.

 

(Решението е прието с: 20 гласа За, 7 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 90

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Общински план за младежта на Община Нова Загора за 2020 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Анна Добрева – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 90

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта Общински съвет - Нова Загора приема Общински план за младежта

на Община Нова Загора за 2020 година.

 

            (Решението е прието с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 91

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „ Обреден дом в гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ по процедура за прием на проектни предложения „МИГ — Нова Загора_М 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 91

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да подаде проектно предложение „Обреден дом в гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ по процедура за прием на проектни предложения „МИГ - Нова Загора_М 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020.

2. Дейностите, включени в проекта, съответстват на цел 3: „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал.“, приоритет 9 - „Подобряване на здравната, образователната, социалната и културна инфраструктура, интегриране на малцинствата и подобряване на качеството на живот“ и специфична цел 1: „Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура.“ от Общинския план за развитие.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За, 2 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 92

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване па Община Нова Загора с проект „ Ограда на УПИ I в кв. 207 - парк Мария Роза“ в гр. Нова Загора“ ПИ 51809.501.5164 по процедура за прием на проектни предложения „МИГ - Нова Загора_М 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 92

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да подаде проектно предложение „Ограда на УПИ I в кв. 207 - парк Мария Роза“ в гр. Нова Загора“ ПИ 51809.501.5164 по процедура за прием на проектни предложения „МИГ - Нова Загора_М 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони.

2. Дейностите, включени в проекта, съответстват на цел 3: „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал.“, приоритет 5: “Качествена околна среда, ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на

благоприятна жизнена среда в населените места.“ и специфична цел 1: „Опазване и подобряване на околната среда, обновяване и рационално използване на природните ресурси за икономическо развитие.“ от Общинския план за развитие.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 3 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 93

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 93

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 а от ЗОС, чл. 4 б, ал. 6 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 4 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 94

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Определяне състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 94

1. Общински съвет Нова Загора предлага персонална промяна в състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове като освобождава Иванка Колева Андреева - секретар на комисията и Венелина Вълчкова Беляшка - член и утвърждава за нови членове на Комисията, както следва:

- Петя Иванова Василева - мл. експерт отдел ОСТТ – секретар

- Анна Крумова Добрева – общински съветник - член

2. Общински съвет - Нова Загора предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен фонд да утвърди персоналните промени в състава на Местната комисия.

            (Решението е прието с: 27 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 95

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 61340Л6.36 (стар № 016036) по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 95

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 17 - общински поземлен имот с идентификатор 61340.16.36 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора, с площ 13 213 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Аланделията“, кат. IV, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1514/16.03.2006 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61340.16.36 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора, с площ 13 213 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Аланделията“, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 12 950,00 (дванадесет хиляди деветстотин и петдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61340.16.36 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора, с площ 13 213 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Аланделията“, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 7 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 96

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 61340.14.60 (стар №014060) по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 96

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 18 - общински поземлен имот с идентификатор 61340.14.60 по КККР на е. Радецки, общ. Нова Загора, с площ 9 999 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Гаргаджията“, кат. IV, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1513/16.03.2006 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61340.14.60 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора, с площ 9 999 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Гаргаджията“, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 9 300,00 (девет хиляди и триста) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61340.14.60 по КККР на е. Радецки, общ. Нова Загора, с площ 9 999 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Гаргаджията“, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 7 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 97

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на поземлен имот -

частна общинска собственост с идентификатор 38426.80.1 (стар № 080001) по КККР на с. Коньово, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 97

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 38426.80.1 по КККР на с. Коньово, общ. Нова Загора, с площ 749 968 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска земя“, м. „Бос - тепе“, кат. IX, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2408/17.09.2012 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 19 - общински поземлен имот с идентификатор 38426.80.1 по КККР на с. Коньово, общ. Нова Загора, с площ 749 968 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска земя“, м. „Бос - тепе“, кат. IX.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 225 000,00 (двеста двадесет и пет хиляди) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38426.80.1 по КККР на с. Коньово, общ. Нова Загора, кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин „Гори и храсти в земеделска земя“, м. „Бос - тепе“, кат. IX.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 8 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 98

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на поземлен имот -

частна общинска собственост, с идентификатор 51809.69.16 (стар № 069006 и № 069007) по КККР на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 98

 

На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 94 100,00 (деветдесет и четири хиляди и сто) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.69.16 (стар № 069006 и № 069007) по КККР на гр. Нова Загора, с площ 99 666 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя”, м. „Разваления мост“, Кат. VI.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 7 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 99

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ IX-23, кв. 5 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 99

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 6 160,00 (шест хиляди сто и шестдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на УПИ IX-23, кв. 5 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора, с площ 1 580 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”. на наследници на Стоян Монев Янков, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 6 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 100

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Отдаване под наем на помещение и част от покривно пространство на сграда - общинска вила, находяща се в УПИ III, кв. 5 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора, на „Теленор България“ ЕАД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 100

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 от ЗЕСМФИ и чл. 8, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем за срок от 5 години, на площ от 30,00 кв. м. от покрива на високото тяло на сграда - общинска вила, находяща се в УПИ III, кв. 5 по плана на с. Баня, общ. Нова Загора, както и помещение от 19,00 кв. м., находящо се на последния етаж във високото тяло на същата сграда, за инсталирането и използването на електронно съобщителни съоръжения, на „Теленор България“ ЕАД.

2. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора одобрява месечна наемна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 400,00 (четиристотин) лв., без включен ДДС, за отдаване под наем за срок от 5 години, на площ от 30,00 кв. м. от покрива на високото тяло на сграда - общинска вила, находяща се в УПИ III, кв. 5 по плана на с. Баня, общ. Нова Загора, както и помещение от 19,00 кв. м., находящо се на последния етаж във високото тяло на същата сграда, за инсталирането и използването на електронно съобщителни съоръжения.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да издаде заповед, въз основа на която да сключи договор с „Теленор България“ ЕАД за отдаване под наем за срок от 5 години, на площ от 30,00 кв. м. от покрива на високото тяло на сграда - общинска вила, находяща се в УПИ III, кв. 5 по плана на с. Баня, общ. Нова Загора, както и помещение от 19,00 кв. м., находящо се на последния етаж във високото тяло на същата сграда, за инсталирането и използването на електронно съобщителни съоръжения

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 101

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за актуализиране състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Нова Загора.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 101

Общински съвет - Нова Загора на основание чл.52, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 2 от Закона за местната администрация и местното самоуправление променя състава на Съвета със следните членове:

  • Светла Стоянова - заместник кмет на Община Нова Загора;
  • Цвета Богданова - директор на Дирекция „Социално подпомагане” - Нова Загора;
  • Константин Тачев - общински съветник;
  • Янка Симеонова - Директор на Дом за стари хора, с. Баня;
  • Мануела Добрева - управител на Защитено жилище за лица умствена изостаналост, гр. Нова Загора;
  • Соня Петрова - началник отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика”;
  • Цветанка Радева - старши експерт отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика”.

(Решението е прието с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 102

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отмяна на Решение № 57/12.02.2020 на Общински съвет Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 102

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора отменя свое Решение № 57/12.02.2020 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 103

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Янков Иванов от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 103

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Атанас Янков Иванов, в размер на 300 лв./триста лева/ от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 104

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Предоставяне на еднократна финансова помощ на Красимира Христова Иванова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 104

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. /двеста лева/ на Красимира Христова Иванова от гр. Нова Загора

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 105

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Предоставяне на еднократна финансова помощ на Стефан Йорданов Тодоров, жител на с. Асеновец, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 105

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 100 лв. /сто лева/ на Стефан Йорданов Тодоров от с. Асеновец.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 106

ОТ ПРОТОКОЛ № 6/19.03.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Предоставяне на еднократна финансова помощ на Зана Атанасова Башева, жител на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 106

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/ на Зана Атанасова Башева от гр. Нова Загора..

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)