Заседание № 5/12.02.2020 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 57

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 57

 

На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора променя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора, както следва:

 

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:

В чл. 5, т. 1 и т. 2 се отменят.

Чл. 5. придобива следния текст:

Годишният размер на данъка върху недвижимите имоти е:

1. за жилищни имоти - 3,8 на хиляда върху данъчната оценка;

2. за нежилищни имоти- 3 на хиляда върху данъчната оценка.

 

§ 2. В чл. 18, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения:

т. 4. придобива следния текст: Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на Приложение № 4 към ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н от ЗМДТ е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

§ 3. В чл. 20, ал. 4 и ал. 5 се отменят.

§ 4. В чл. 25, ал. 2 се правят следните изменения: ал. 2 придобива следния текст:

„(2). Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПДТПП х ОМ, където

БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца за прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 5 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 58

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на представител на Общински съвет Нова Загора в Областния съвет за развитие.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 58

 

            Общински съвет Нова Загора определя Живко Иванов Демирев за представител на Общински съвет Нова Загора в Областния съвет за развитие на област Сливен.

 

            (Решението е прието с: 20 гласа За и 7 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 59

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 59

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 28.02.2020 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен.

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

Решение по т. 1 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД за 2020 г.

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, във вр. с чл. 21, ал. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/ Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД ПРИЕМА бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД за 2020г. – ДА ГЛАСУВА „ЗА“

Решение по т. 2 от дневния ред:

Обсъждане и приемане отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД за 2019 г.

На осн. чл. 26, ал. 3, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД ПРИЕМА отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен“ ООД за 2019 г. – ДА ГЛАСУВА „ЗА“

Решение по т. 3 от дневния ред: 

Обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД за 2019 г.

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД ПРИЕМА годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен“ ООД за 2019 г. - ДА ГЛАСУВА „ЗА“

            Решение по т. 4 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на Подробна инвестиционна програма за 2020 на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

На осн. чл. 6.2., буква „б“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД ПРИЕМА Подробната инвестиционна програма за 2020 г. на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД - ДА ГЛАСУВА „ЗА“.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 8 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 60

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане на Бюджета на Община Нова Загора за 2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Иван Ников - БСП за България, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Румен Христов - БСП за България, Константин Тачев – ПП ГЕРБ, Цвета Станева – ПП ГЕРБ, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Пенка Калина – Колева – ПП ГЕРБ, Андония Спасова – Заместник – председател на Общински съвет Нова Загора, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Кремена Петрова – ДБО, Митьо Митев – ДПС, Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ, Цветана Рашева – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Велко Славов – ПП ДПС, Василена Костадинова – ПП ГЕРБ, Севдалина Борносузова – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 60

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл.52 ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал. З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС №381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Нова Загора:

1. Приема Бюджета на Община Нова Загора за 2020 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 34 476 311 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 060 871 лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 19317317 лв.

1.1.1.2. Възстановен трансфер за ЦБ в размер на /-/ 519 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на

23 466 лв.

1.1.1.4. Събрани средства и плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове в размер на /-/ 193 742 лв.

1.1.1.5. Финансиране в размер на /-/ 2 223 лв.

1.1.1.6. Преходен остатък от 2019 година в размер на 1 916 572 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13 415 440 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 398 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 492 000 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 988 000 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 518 500 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 223 800 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 1 245 700 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на /-/ 195 258 лв., в т.ч.:

1.1.2.4.1. Получени трансфери в размер на 364 742 лв.

1.1.2.4.2. Предоставени трансфери / - / в размер на 560 000 лв.- отчисления по ЗУО

1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС в размер на /-/ 160 000 лв.

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС в размер на /-/310 000 лв.

1.1.2.7. Погасяване главница общински дълг /-/ 794 652 лв.

1.1.2.8. Друго финансиране 7 258 лв.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 2 990 092 лв.

1.2. По разходите в размер на 34 476 311 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 4.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 21 060 871 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 443 750 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 11 971 690 лв.

1.3. Утвърждава Бюджетно салдо, изчислено на касова основа /-/ 3 923 305 лв., съгласно Приложение № 7.

1.4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2019 г. в размер на 4 906 664 лв., в т.ч.:

1.4.1. от държавни дейности - 1 916 572 лв., съгласно Приложения № 1; № 1.1

1.4.2. от местни дейности -2 990 092 лв., съгласно Приложение № 2.

2. Поименен списък за капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 4 405 661 лв., съгласно Приложение № 9;

3. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №8.

4. Утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати за 2020 г., съгласно Приложение № 10.

5. Утвърждава числеността на персонала, съгласно Приложение № 4.

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

6.1 .Разходи за членски внос в размер на 16 100 лв.

6.2. Помощи по Решение на общинския съвет в размер на 20 000 лв. в т.ч. 10 000 лв. за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства от община Нова Загора с репродуктивни проблеми;

6.3. Помощи в размер на 2 100 лв. за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, в рамките на 300 лв. за едно погребение.

6.4. Субсидии за Читалища в размер на 701 834 лв. и субсидирана численост 66 бр.

6.5. Субсидии на организации с нестопанска цел - спортни клубове в размер на 120 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери, и участия в състезания от държавния спортен календар на съответната федерация;

6.6. Субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Света Петка Българска” гр. Нова Загора в размер на 80 000 лв..

6.7. Задължава кмета на общината да осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно изразходване на предоставените субсидии

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. Средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от начислените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения, с включения осигурителни вноски за сметка на бюджетната организация;

7.2 Разходи за представителни цели :

  • На кмета на общината в размер на 11 700 лева;
  • На председателя на Общинският съвет - 5 800 лева.

7.3. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на съответното кметство, съгласно Приложения №№ 6.1 и 6.2.

8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 85 на сто от действителните разходи за 2020 г., пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №11.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. в размер на 683 298 лв., съгласно Приложение № 14.

10. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022 г.:

10.1 За местните дейности на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 16.

10.2 За приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора, съгласно Приложение № 16.1.

11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, и приема бюджетите им, съгласно Приложение № 5.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1 Определя максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 862 288 лв., съгласно Приложение №15.

12.2. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2020 г. в размер на 5 074 803 лв., съгласно Приложение №15.

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер до 4 227 803 лв., съгласно Приложение № 17.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер до 14 092 678 лв., съгласно Приложение № 17.

15. Определя размера на просрочените вземания за местни дейности, които ще бъдат събрани през 2020 г. - 217 183 лв.

16. Приема План - сметка за приходите и необходимите разходи за дейностите по управление на отпадъците през 2020 г. и План - сметка за разходите по видове дейности и населени места за дейност „Чистота” в община Нова Загора през 2020 г., съгласно Приложения №№ 12 и 13.

17. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от концесионни плащания през 2020 г. в размер на 650 000 лв. за основен ремонт на улица „Гагарин” от ул. ”Р. Славов” до ул. ”К. Стойков” - 170 000 лв.; основен ремонт на улица „Д. Калъкчлията” от ул.”Р. Славов” до ул.”К. Стойков” - 150 000 лв.; основен ремонт на улица „Ст. Караджа” от ул.”24 май” до ул. ”П. Енев”- 250 000 лв. гр. Нова Загора и основен ремонт на площад в с. Сокол 80 000 лв.

18. Определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2020 г. на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на една брутна работна заплата при реализирана икономия на разходите за персонал.

19. Упълномощава кмета да извършва компенсирани промени:

19.1 В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

19.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

20. Възлага на кмета да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители.

21 .Упълномощава кмета:

21.1. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;

21.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

21.3 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от Управляващия орган;

21.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет и сметките за СЕС с размера на възстановените временни безлихвени заеми, вследствие на верифициране на разходите от Управляващия орган;

21.5 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

21.6. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от застрахователни обезщетения;

21.7. Да определи правата и задълженията на второстепенните разпоредители с бюджет.

22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 18.

23. Общински съвет - Нова Загора възлага на кмета на общината да организира изпълнението на бюджета в съответствие с условията на нормативната уредба.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 4 гласа Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 61

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на състава на комисията за осъществяване на мониторинг и контрол на изпълнението на концесионни договори с концедент Общински съвет - Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Румен Христов - БСП за България, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 61

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, т. 5 и т. 6 от ЗК, Общинският съвет - Нова Загора определя Нейчо Минчев Минчев и Стоян Петров  Петров - общински съветници, за членове на комисията за осъществяване на мониторинга, управлението и изпълнението на концесиите в Община Нова Загора.

 

      (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и 7 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 62

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно определяне представители на общинския съвет в комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора.

            По предложението се изказа Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 62

 

На основание чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора реши:

Определя за представители на Общинския съвет в комисията по разглеждане на исканията за финансово подпомагане на процедурите по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора, следните общински съветници:

1. Янка Демирева Симеонова

2. Сергей Николаев Радилов

 

            (Решението е прието с 29 гласа За.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 63

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2019 год. на „Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 63

 

Общински съвет Нова Загора приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросника за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Общински пазари - НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора за 2019 г.

 

    (Решението е прието с: 22 гласа За, 2 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 64

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2019 год. на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 64

 

Общински съвет Нова Загора приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросника за самооценка на системите за финансово управление и контрол на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора за 2019 г.

 

(Решението е прието с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 65

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Васил Стоянов и Йордан Кръстев – общински съветници внесоха Предложение за приемане на краткосрочна програма за овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Цвета Станева – ПП ГЕРБ, Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – ДБО, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Васил Стоянов – БСП за България, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет с: 6 гласа За, 15 гласа Против и 6 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 65

 

            Общински съвет Нова Загора не приема Краткосрочна програма за овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на Община Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 66

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2020/2021 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 66

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал. З чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Нова Загора определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. съгласно Приложение 1.

2. На основание чл.37о, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Нова Загора съгласно Приложение 2.

3. На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема годишен план за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, съгласно Приложение 3.

4. На основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ общински съвет Нова Загора определя годишен наем за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 г. в размер на 10.00 лв. на дка за всички землища в Община Нова Загора.

5. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички, последващи от решението, действия.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 6 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 67

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот – публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ 20,00 кв. м., находящо се в УПИ I, кв. 22 по ПУП на с. Баня.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 67

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг, за срок от 5 години, за търговска дейност, на част от имот, публична общинска собственост — празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ 20,00 кв. м., находящо се в югоизточния край на УПИ I, кв. 22 по ПУП на с. Баня (съгласно приложена схема), при спазване на всички разпоредби за здравословно хранене на учениците и разполагане на търговски обекти в близост до действащи училищни сгради.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 68

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска

собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион в имот с идентификатор 51809.503.9017 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ I- КОО, кв. 125 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 68

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ от 10,00 кв. м (съгласно приложена схема), находящо се в имот с идентификатор 51809.503.9017 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ I-KOO, кв. 125 по ПУП на гр. Нова Загора), за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 69

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост: помещение - училищна сладкарница в СУ „Христо Ботев”, находящо се в имот с идентификатор 51809.503.2216 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ 1-2216, кв. 95 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 69

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение-училищна сладкарница с площ от 60,00 кв. м, находящо се на първи етаж в СУ „Христо Ботев”, в имот с идентификатор 51809.503.2216 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ I - 2216, кв. 95 по ПУП на гр. Нова Загора), за училищна сладкарница, чрез публичен търг, за срок от 5 години, при спазване на всички разпоредби за здравословно хранене на учениците.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 70

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска

собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион в имот с идентификатор 51809.507.2509 по КККР на гр. Нова Загора (пл. № 2509, гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

70

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ от 3,00 кв. м (съгласно приложена схема), находящо се в имот с идентификатор 51809.507.2509 по КККР на гр. Нова Загора (пл. № 2509, гр. Нова Загора), за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договорите спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 71

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 70490.34.53 по КККР на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 71

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 15 - общински поземлен имот с идентификатор 70490.34.53 по КККР на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, м. „Мулев бряст“, с площ от 14207 кв. м, трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, кат. 8, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2574/26.04.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 70490.34.53 по КККР на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, м. „Мулев бряст“, с площ от 14207 кв. м, трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, кат. 8.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 11 370,00 (единадесет хиляди триста и седемдесет) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 70490.34.53 по КККР на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, м. „Мулев бряст“, с площ от 14207 кв. м, трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, кат. 8.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 4 гласа Против и 3 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 72

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61340.35.160 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 72

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 16 - общински поземлен имот с идентификатор 61340.35.160 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора, с площ от 2902 кв. м, трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3938/27.01.2020 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61340.35.160 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора, с площ от 2902 кв. м, трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 900,00 (две хиляди и деветстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61340.35.160 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора, с площ от 2902 кв. м, трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 7 гласа Против и 1 глас Въздържал се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 73

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Иван Георгиев Иванов, чрез покупко-продажба в УПИ XI-240, кв. 36 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 73

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ XI-240, кв. 36 по ПУП на с. Пет могили, представляваща 15/4045 ид. ч., на Иван Георгиев Иванов.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 60,00 (шестдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ XI- 240, кв. 36 по ПУП на с. Пет могили, представляваща 15/4045 ид. ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Иван Георгиев Иванов.

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 74

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДАСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61340.35.365 по КККР в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: «АЛИБЕЙСКИ ЯМАЧ» с площ: 25089 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 3.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 74

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61340.35.365 по КККР в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: „АЛИБЕЙСКИ ЯМАЧ“ с площ: 25089 кв. м и установяване на производствена устройствена зона - чисто производствена зона (Пч) с устройствени показатели: Пзастр - < 80 %, Кинт - < 2,5, Позел - мин.20 %, височина - > 15,0 м, свободно застрояване, паркиране в границите на поземления имот.

3. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 5 гласа Против и 3 гласа Въздържали се).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 75

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на представители в Областния и Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 75

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора:

1. Определя Захари Христов Захариев – общински съветник, за представител на Общински съвет Нова Загора в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

2. Определя Стоян Стаматов Пенев – общински съветник, за представител на Общински съвет Нова Загора в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

 

(Решението е прието с 27 гласа За).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 76

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Мария Костова Кюркчиева от с. Кортен, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 76

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне на еднократна финансова помощ в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лв./ на Мария Костова Кюркчиева.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За).

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 77

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/12.02.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Петър Миленов Господинов от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 77

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне на еднократна финансова помощ в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лв./ на Петър Миленов Господинов.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)